Έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού Δήμου Αγρινίου (Video – Photos)

Στην έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2021 Δήμου Αγρινίου προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση.    

Όπως ανέφερε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Βασίλης Φωτάκης στον Ισολογισμό του Δήμου καταγράφεται πλεόνασμα 616.119,87 ευρώ για το 2021:

«Ο Δήμος μας είναι από εκείνους που έχει όλα τα στοιχεία μια υγιούς Οικονομικής Μονάδας  αφού: 

α) Έχει πλεόνασμα στα ίδια κεφάλαια 

β) Δεν έχει βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

γ)  Εξοφλεί εμπρόθεσμα όλες τις υποχρεώσεις του

δ  Σχηματίζει προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και επισφαλείς απαιτήσεις ακολουθώντας τις λογιστικές αρχές

ε)  Οι δείκτες ρευστότητας δείχνουν ότι καλύπτει με άνεση τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του (μόνο από τα τραπεζικά διαθέσιμα στις 31/12/2021 ο Δήμος μπορούσε να καλύψει κατά 9 φορές τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του)

Τα συνολικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2021 ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 37.398.589,93 έναντι € 33.687.550,46 της χρήσεως 2020, σημειώθηκε δηλαδή μια αύξηση  των εσόδων ποσού 3.711.039,47 €.

Τα συνολικά έξοδα του Δήμου της χρήσεως 2021 ανήλθαν στο ποσό των € 36.782.470,06 έναντι € 33.296.427,65  της χρήσης 2020, σημειώθηκε δηλαδή αύξηση των εξόδων ποσού 3.486.042,41 €.

Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού ανέρχεται στο ποσό των  17.243.244,86 έναντι ποσού  16.786.499,68 την προηγούμενη χρήση.  Τα διαθέσιμα του Δήμου διατηρούνται σε  υψηλά επίπεδα, στο ποσό των € 8.615.524,00.  

Διαχειριζόμαστε τους οικονομικούς μας πόρους με διαφάνεια και υπευθυνότητα  και παράγουμε έργο μετρήσιμο και  ωφέλιμο για όλους. Είμαστε σε θέση να στηρίξουμε την κοινωνία, τους Δημότες και τα έργα γιατί η δουλειά μας αντικατοπτρίζει επιδόσεις που υποστηρίζονται από σωστή δημοσιονομική διαχείριση»

Δείτε το βίντεο: