Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών Α.Π.Ε. & Σ.Η.Θ.Υ.Α. Ιουλίου 2022 (Διορθωτική)

Κατόπιν της διάθεσης των σχετικών δεδομένων από την πλατφόρμα MODESTO του ΑΔΜΗΕ.

Οι τιμές της ΕΤΑ ανά τεχνολογία στο πλαίσιο της Διορθωτικής Μηνιαίας Εκκαθάρισης των ΣΕΔΠ και σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Ιούλιο 2022 υπολογίσθηκε ως εξής :

Ο υπολογισμός της Ειδικής Τιμής Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία για το μήνα Ιούλιο 2022 στη βάση της Ρυθμιζόμενης Τιμής Εσόδων Παραγωγών (ΡΤΕΠ) στα πλαίσια εφαρμογής του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων ΑΕΗ, προκύπτει ως εξής :

Διευκρινίζεται ότι σε αυτήν την περίπτωση από 1/7/2022 έως και 7/7/2022 έχει χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της Ε.Τ.Α. η Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και από 8/7/2022 έως και 31/7/2022 η Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών, η οποία για τις ΑΠΕ ορίστηκε στα 85€/ΜWh.

Σημειώνεται ότι στους ανωτέρω υπολογισμούς έχουν χρησιμοποιηθεί τιμές εκκαθάρισης αγοράς επόμενης ημέρας από τα DAM & Intraday Market Outlook της ΔΙΣΕΧΕ και όχι τιμές από ανταλλαγή αρχείων βάσει του αρ13Γ του ΚΔΑΠΕΕΠ

Επισημαίνεται ότι για τους σκοπούς του παρόντος email και των σχετικών υπολογισμών η μηνιαία διάρκεια ορίζεται με βάση την ελληνική ώρα.

e-ea.gr