Η εκτροπή του Αχελώου στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου

Την Δευτέρα 29 ΜΑΪΟΥ 2017 στις 19:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:                                                       

 

 1. Έκδοση ψηφίσματος για τις νέες εξελίξεις για την συνέχιση και λειτουργία των έργων εκτροπής του Αχελώου.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φωτάκης).

 

 1. Περί μη καταβολής οικονομικής εισφοράς (τροφείων) από τους γονείς των φιλοξενούμενων νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. για τη σχολική χρονιά 2017-2018.

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).

 

 1. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 43/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου με θέμα: «Κοινωνικό Τιμολόγιο Ν. 4368/16, άρθρο 13».

(Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση ή μη του νέου κανονισμού λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 22/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα όλοι οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αγρινίου συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67, 80 & 81 του Ν. 3852/2010).

 

 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 25/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

 

 1. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 29/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. με θέμα «Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών».

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαγεωργίου).

 

 1. Λήψη απόφασης για τους υπαλλήλους με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 79/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.). 

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).

 

 1. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 75/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α με θέμα: «Απολογιστικά στοιχεία Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Αγρινίου έτους 2015».

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).

 

 1. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 88/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α με θέμα: «Απολογιστικά στοιχεία Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Αγρινίου έτους 2016».

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).

 

 1. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 91/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α με θέμα: «Έξοδα παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).

 

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων για το έτος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

 

 1. Κατανομή Β΄ δόσης 2017 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 2/2017 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

(Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Σαλμά).

 

 1. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 11/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση απολογισμού έτους 2016 Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας κ. Αδάμης).

 

 1. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 5/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση απολογισμού έτους 2016 Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας κ. Παπούτσης).

 

 1. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρων Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 9/2017 απόφαση Α/θμιας και η 12/2017 απόφαση Β/θμιας).

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2017.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2017,  με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθιέρωση 12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και αργίες των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

 1. Α) Έγκριση ή μη της υπ’ αρίθμ. 108/23-05-2017 μελέτης που αφορά την «προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού για την συντήρηση βελτίωση κ.χ. εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2017».

Β) Έγκριση ή μη διενέργειας της  «προμήθειας υλικών ηλεκτροφωτισμού για την συντήρηση βελτίωση κ.χ. εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2017» με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γρίβας).

 

 1. Α)Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 159/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση διενέργειας και ανάθεσης της  μίσθωσης οχημάτων – μηχανημάτων για τα έργα αυτεπιστασίας 2017 του Δήμου Αγρινίου με ανοιχτό τακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό».

Β) Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 103/22-5-2017 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Μίσθωση οχημάτων – μηχανημάτων».

Γ) Έγκριση ή μη διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση  της μίσθωσης.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

 

 1. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 103/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  προκήρυξης  για την προμήθεια  ειδών σίτισης   (φρέσκα  ψάρια)    για τις ανάγκες  του ΝΠΔΔ  ΚΟΙΠΑ Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

 1. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών σίτισης για  την κάλυψη των αναγκών  της  Κοινωφελούς   Επιχείρησης    Δήμου  Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

 1. Παράταση ισχύος της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 40447/1-7-2016  σύμβασης με τα ΕΛΤΑ Α.Ε.  για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών  (επιστολική αλληλογραφία).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

 1. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 71/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου  2017  για  τον έλεγχο υλοποίησης  του  προϋπολογισμού  έτους  2017».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φαρμάκης).

 

 1. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για άσκηση πρόσθετης παρέμβασης υπέρ του Δήμου στο ΣΤΕ.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

 1. Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

 1. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα η Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Πεντακόρφου κα Γεωργία Παπαθανασίου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).

 

 1. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 24/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

 • Για το 29Α ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).
 • Για το 29Β ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παραβόλας κ.Χρήστος Μουτάφης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).

 

 1. Χορήγηση ή μη αδειών εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 26/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

 

 1. Υπεισέλευση του Δήμου Αγρινίου στην 2/2014 πράξη αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας για την αποζημίωση των δικαιωμάτων της ιδιοκτησίας ΙΙ μεταξύ των ΟΤ 34 και 36 του σχεδίου πόλης Ρουσέικων ΔΕ Νεάπολης για την διάνοιξη της οδού λόγω κατασκευής του νέου νηπιαγωγείου. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 15/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

 

 1. Καθορισμός τιμής μονάδας για αγορά ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών επί της οδού Αρχιμήδη και την οδό Ηρακλείτου για την διάνοιξη των οδών μετά από την έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 

 1. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στο Ο.Τ. 1264 στην ιδιοκτησία 060105, επί αιτήσεως Μιλτιάδη Παπαδημητρίου.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 

 1. Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στην παροχή συγκοινωνιακού έργου από το Αστικό ΚΤΕΛ Αγρινίου για το έτος 2017.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 

 1. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς στο διδακτήριο του Γυμνασίου Γαβαλούς» Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 

 1. Έγκριση ή μη της 4η παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Σαργιάδας, Δ.Ε. Παρακαμπυλίων, Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις χώρου επέκτασης Κοιμητηρίου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή οδών πρόσβασης και έργα διευθέτησης όμβριων στο 6ο & 7ο Δημοτικό Σχολείο Δ. Αγρινίου».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 

 1. Έγκριση ή μη εσωτερικού κανονισμού Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

 1. Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2016.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φωτάκης).