Ενίσχυση της τεχνογνωσίας σχετικά με τις πράσινες επιπτώσεις της Κ.Α.Π.

Οι γεωργικές πρακτικές που σχετίζονται με την καλή διαβίωση των ζώων και τη χρήση αντιμικροβιακών παρουσιάζονται επίσης από τη μελέτη των μέτρων και των μέσων της Κ.Α.Π.

Ποιες είναι οι περιβαλλοντικές ή κλιματικές επιπτώσεις μιας γεωργικής πρακτικής και ποιες γεωργικές πρακτικές συνδέονται με συγκεκριμένες επιπτώσεις; Αυτά είναι τα ερωτήματα που μπορούν να απαντηθούν από τη νέα πλατφόρμα ολοκληρωμένης μοντελοποίησης της Ε.Ε. για ανάλυση γεωργοοικονομικής πολιτικής και πολιτικής πόρων (iMAP).

Το iMAP, το οποίο λειτουργεί από τη DG AGRI και το JRC, εισήχθη για να βοηθήσει στην παροχή επιστημονικών στοιχείων σχετικά με τους στόχους της Κ.A.Π. για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Περιλαμβάνει μια ενότητα που συνθέτει ειδικές πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις των γεωργικών πρακτικών στο περιβάλλον και το κλίμα.

Άλλο περιεχόμενο παρουσιάζει περιπτωσιολογικές μελέτες υποσχόμενων πρακτικών αγροδιατροφής σε γεωργικό και εδαφικό επίπεδο προέρχεται από τη βάση δεδομένων του ENRD, τη βάση δεδομένων της EIP ή άλλα σχετικά ερευνητικά έργα.

Οι γεωργικές πρακτικές που σχετίζονται με την καλή διαβίωση των ζώων και τη χρήση αντιμικροβιακών παρουσιάζονται επίσης από τη μελέτη των μέτρων και των μέσων της Κ.Α.Π. που προάγουν την καλή διαβίωση των ζώων και τη μείωση της χρήσης αντιμικροβιακών.

e-ea.gr