Ένωση Αγρινίου | Ο.Σ.Δ.Ε. 2023: Τροποποιήσεις – Διορθώσεις

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

1. Πριν από το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας (25.08.2023) για την υποβολή της ενιαίας αίτησης, οποιαδήποτε μεταβολή της οδηγεί σε εκ νέου οριστικοποίηση της αίτησης την ημέρα τροποποίησης και υποβολή της.

2. Μετά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών διασταυρωτικών ελέγχων, ο/η δικαιούχος μπορεί να τροποποιήσει την ενιαία αίτηση προκειμένου να προβεί σε όλες τις αναγκαίες διορθώσεις οι οποίες από τους προκαταρκτικούς διασταυρωτικούς ελέγχους, προέκυψε ότι πρόκειται για ενδεχόμενη μη συμμόρφωση.

3. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται σύμφωνα με το σημείο 1, αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το έτος 2023 το αργότερο έως την 25/8/2023.

Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή τροποποίησης της ενιαίας αίτησης μετά 25.08.2023 και μέχρι την 19.09.2023, συνεπάγεται μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη μέρα των ποσών που σχετίζονται με το περιεχόμενο της αίτησης. Τροποποιήσεις της ενιαίας αίτησης μετά την ημερομηνία αυτή θεωρούνται απαράδεκτες.

Ειδικά στα πλαίσια των ελέγχων μέσω παρακολούθησης, μέσω λειτουργίας διεπαφής αναρτώνται ειδοποιήσεις οι οποίες αφορούν σε αγροτεμάχια για τα οποία τα δορυφορικά δεδομένα είτε δεν οδηγούν σε τελεσίδικη απόφαση είτε υπάρχει ένδειξη πιθανής μη-συμμόρφωσης. Ο σκοπός της διεπαφής είναι η ενημέρωση των παραγωγών προκειμένου να προβούν σε διορθωτικές ενέργειες ή σε αποστολή φωτογραφιών με γεωσήμανση.

Οι ενταγμένοι στα μέτρα της αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στο μέτρο, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις του κάθε Μέτρου.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΑΝΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Οι αιτήσεις ενίσχυσης, οι αιτήσεις στήριξης ή αιτήσεις πληρωμής και τυχόν δικαιολογητικά έγγραφα που παρέχει ο/η δικαιούχος μπορούν να διορθώνονται και να προσαρμόζονται ανά πάσα στιγμή μετά την υποβολή τους σε περιπτώσεις προφανών σφαλμάτων

Οι γεωργοί που, για οποιοδήποτε λόγο, επιθυμούν να μεταβάλουν στοιχεία των αιτήσεών τους, στο πλαίσιο διόρθωσης προφανών σφαλμάτων, υποβάλλουν σχετικό αίτημα που απευθύνεται στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., συνοδευόμενο με τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης.

Οι Π.Δ. προβαίνουν σε έλεγχο του αιτήματος και προχωρούν σε έγκριση ή απόρριψη της/των μεταβολής/ών της. Λεπτομέρειες για τις διορθώσεις της ενιαίας αίτησης λόγω προφανών σφαλμάτων, περιγράφονται αναλυτικά σε εγκυκλίους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες και για κάθε τεχνική υποστήριξη, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου και στο Τμήμα Επιδοτήσεων, στα κεντρικά γραφεία του Συνεταιρισμού και στα υποκαταστήματα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 20610.69034 – 26410.69035.

e-ea.gr

 

Διαβάστε επίσης: Ένωση Αγρινίου – Ο.Σ.Δ.Ε. 2023: Σε πλήρη εξέλιξη η υποβολή Δηλώσεων | Οι προθεσμίες