Ένωση Αγρινίου: Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας

Καθορίστηκαν οι υπαγόμενες πράξεις, το είδος ενίσχυσης, οι δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Το υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας», στο πλαίσιο του μέτρου 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014- 2020, αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων με την αξιοποίηση των συστημάτων ποιότητας.

Ειδικότερα, το υπομέτρο στοχεύει: α) Στην υποστήριξη της αύξησης της αξίας του γεωργικού προϊόντος στις αγροτικές περιοχές, μέσω της πιστοποίησης βάσει αναγνωρίσιμων από τον καταναλωτή προτύπων. β) Στη δημιουργία συνθηκών για την διασφάλιση υψηλών επιδόσεων ποιότητας για τα προϊόντα με έμφαση στο συνδυασμό με εμπορεύσιμη ποσότητα. γ) Στην καλύτερη πρόσβαση των πρωτογενών παραγωγών στην αγορά με την αύξηση της αξιοπιστίας των ομάδων των παραγωγών ως σταθερών προμηθευτών πιστοποιημένου ποιοτικού προϊόντος με αποδεικνυόμενα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

Υπαγόμενες πράξεις Το υπομέτρο καλύπτει τη συμμετοχή, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 16, παρ. 1 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, όπως ισχύει κάθε φορά, στα ακόλουθα συστήματα ποιότητας: α) Προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ β) Βιολογικά προϊόντα που πληρούν τους όρους του Καν. (ΕΚ) 834/2007, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά γ) Κρέας πουλερικών και αυγά ορνίθων, βάσει των Καν. (ΕΚ) 543/2008 και Καν. (ΕΚ) 589/2008.

Είδος ενίσχυσης 1. Παρέχεται ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, ως ετήσιο ποσό υπό μορφή κινήτρου, του οποίου το ύψος καθορίζεται ανάλογα με το ύψος των πάγιων δαπανών που απορρέουν από τη συμμετοχή στα ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας που λαμβάνουν στήριξη, για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών. 2. Η ενίσχυση παρέχεται βάσει επιλέξιμων δαπανών και κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για την πραγματοποίηση αυτών (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο). 3. Επιλέξιμες είναι οι πάγιες δαπάνες, δηλαδή οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την εισαγωγή συστήματος ποιότητας που λαμβάνει στήριξη και η ετήσια εισφορά συμμετοχής στο εν λόγω σύστημα, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, των δαπανών για τους ελέγχους που απαιτούνται με σκοπό την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του συστήματος.

Δικαιούχοι Στο πλαίσιο του υπομέτρου δύνανται να ενισχυθούν ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, όπως προσδιορίστηκε στις εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ? εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και ομάδες γεωργών.

Ποσά και ποσοστά ενίσχυσης 1. Το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης ανά σύστημα ποιότητας, όπως προκύπτει από τις επιμέρους δυνητικές πάγιες δαπάνες κάθε συστήματος, καθορίζεται στον Πίνακα 1. Το ανώτατο ετήσιο ποσό της ενίσχυσης περιορίζεται σε 3.000 ευρώ ανά γεωργική εκμετάλλευση. 2. Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών της αίτησης στήριξης. 3. Η ενίσχυση χορηγείται βάσει του άρθρου 48 του Καν. (ΕΕ) 702/2014 όσον αφορά: α) συστήματα ποιότητας για το βαμβάκι και τρόφιμα που θεσπίζονται βάσει του Καν. (ΕΕ) 1151/2012 και β) συστήματα ποιότητας για το βαμβάκι και τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων πιστοποίησης, που αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη ότι πληρούν τα κριτήρια της παρ. 4 σημ. (β) του ίδιου άρθρου. Για τις υπόλοιπες ενισχυόμενες πράξεις όσον αφορά συστήματα ποιότητας για γεωργικά προϊόντα, η ενίσχυση χορηγείται βάσει του παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.