Έως 31 Αυγούστου οι προτάσεις των Φορέων για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Καταληκτική προθεσμία την 31η Αυγούστου έχει θέσει το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων στην Εγκύκλιο εκτιμήσεων πληρωμών 2020 και προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) 2021–2024 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), που εστάλη μεταξύ άλλων στα Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, αλλά και στα Γραφεία Περιφερειαρχών.

Για τη χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2020 και τον προγραμματισμό των δαπανών του Π.Δ.Ε. στο πλαίσιο του Μ.Π.Δ.Σ. 2021-2024, το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων θα αξιολογήσει και επεξεργαστεί τα στοιχεία εκτιμήσεων και προβλέψεων των Φορέων Χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. ανά Πρόγραμμα, προκειμένου να διαμορφώσει τα συνολικά, ανά Φορέα Κεντρικής Διοίκησης, μεγέθη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2021-2024.

Οι προτάσεις εκτιμήσεων και προβλέψεων των Φορέων θα γίνουν με γνώμονα τη γενικότερη οικονομική πολιτική όπου το Π.Δ.Ε., ως βασικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, έχει ως στόχο να συμβάλλει με αναπτυξιακές δράσεις στην ανάταξη και ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.  Βασική προτεραιότητα αποτελεί η επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου (Π.Π.) 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης-ΕΣΠΑ κ.λ.π.). Για το λόγο αυτό κατά τη διατύπωση των προβλέψεων για το 2021-2024 θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη διασφάλιση επαρκών πιστώσεων για την ταχεία υλοποίηση έργων και Προγραμμάτων της ΠΠ 2014-2020.

AgrinioTimes | Αίθουσα σύνταξης