Ευρωπαϊκή δέσμη μέτρων για Αλιεία – Υδατοκαλλιέργειες

Αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και θαλάσσια οικοσυστήματα: Μετάβαση στη καθαρή ενέργεια και προστασία των οικοσυστημάτων για μεγαλύτερη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε δέσμη μέτρων για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας της Ε.Ε.

Η δέσμη αυτή περιλαμβάνει τέσσερα στοιχεία:

  • Ανακοίνωση για την ενεργειακή μετάβαση στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας της Ε.Ε.
  • Σχέδιο δράσης για την προστασία και την αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων για μια βιώσιμη και ανθεκτική αλιεία
  • Ανακοίνωση σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική σήμερα και αύριο και
  • Έκθεση σχετικά με την κοινή οργάνωση των αγορών για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Οι κύριοι στόχοι των μέτρων είναι η προώθηση της χρήσης καθαρότερων πηγών ενέργειας και η μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, καθώς και η μείωση του αντίκτυπου του τομέα στα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Οι προτεινόμενες δράσεις θα υλοποιηθούν σταδιακά ώστε να διευκολυνθεί η προσαρμογή του τομέα. Ένα «σύμφωνο για την αλιεία και τους ωκεανούς» θα στηρίξει επίσης την πλήρη εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής (Κ.Α.Π.) σε συντονισμό με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους στον κλάδο της αλιείας, μεταξύ των οποίων οι αλιείς, οι οργανώσεις παραγωγών, τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια και οι επιστήμονες.

Οι προτάσεις επιδιώκουν επίσης να καταστήσουν τον τομέα ελκυστικό χώρο εργασίας για τις νεότερες γενιές.

Διαβάστε περισσότερα στο e-ea.gr