Κατατέθηκε η τροπολογία για προσλήψεις στους Ο.Τ.Α. λόγω κορωνοϊού

Μέτρα που συμβάλλουν στην αποφυγή της διάδοσης του νέου κοροναϊού, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την επιτάχυνση των εκκρεμών υποθέσεων του ν. Κατσέλη.

Στην τροπολογία, που περιλαμβάνει ρυθμίσεις του υπουργείων Εσωτερικών, Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού, προβλέπονται -μεταξύ άλλων- η παροχή εκ νέου δυνατότητας στους ΟΤΑ να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, με σκοπό την αποφυγή της διάδοσης του κοροναϊού, καθώς και πρόσληψη προσωπικού λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται:

Ι. Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του υπουργείου Εσωτερικών:

1.α. Μετατίθεται για την 1η-10-2021 (αντί για την 1η-11-2020, που ισχύει):

-Ο χρόνος έναρξης άσκησης από τους Δήμους των πρόσθετων αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 1 του ν.3852/2010 (έκδοση οικοδομικών αδειών, έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων κ.λπ.) και για τις οποίες παρέχεται, σε Δήμους που δεν διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και προσωπικό, διοικητική υποστήριξη από τους κατά περίπτωση αρμόδιους Δήμους.

-Η υποχρεωτική λειτουργία, σε κάθε Δήμο, Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ), σε επίπεδο Τμήματος.

β. Αντίστοιχα, παρατείνεται μέχρι 30-9-2021 (λήγει στις 31-10-2020), η εφαρμογή των κειμένων διατάξεων (παρ.2, 3 και 4 του άρθρου 95 του ν.3852/2010) σχετικά με την παροχή διοικητικής υποστήριξης στους Δήμους για την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων.

γ. Συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση από τον οικείο Δήμο, εκκρεμείς, κατά την 1η-10-2021 (αντί για την 1η-11-2020, που ισχύει), δίκες και υποθέσεις σχετικά με την παροχή διοικητικής υποστήριξης.

δ. Προβλέπεται η εκτέλεση από τον οικείο Δήμο, ανεκτέλεστων δικαστικών αποφάσεων κατά διοικητικών πράξεων, που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της διοικητικής υποστήριξης, από 1-1-2011 μέχρι 30-9-2021 (αντί μέχρι 31-8-2020, που ισχύει).

ε. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν αναδρομικά από την 1η-11-2020.

2.α. Δίδεται εκ νέου η δυνατότητα στους Δήμους και στις Περιφέρειες να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης για τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού.

β. Προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού στους Δήμους και στις Περιφέρειες, ειδικά μέχρι 28-2-2021, με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 212 του ν.3584/2007 και το άρθρο 20 του ν.2190/1994 [σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.), 8μηνης διάρκειας], για τις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, με αναλογική εφαρμογή και στα νομικά πρόσωπα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Απαιτείται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, σε περίπτωση μη ύπαρξης ή μη επαρκούς σχετικής πίστωσης.

Επιτρέπεται δε, στις Περιφέρειες η πρόσληψη λοιπού προσωπικού, πλην ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.2Ι90/Ι994 (για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες).

Ορίζεται ότι, το προσλαμβανόμενο, κατά τα ανωτέρω, προσωπικό μπορεί να υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 5 της μνημονευόμενης ΚΥΑ [επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), υγειονομικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού, ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) κ.λπ.], τα οποία διενεργούν ελέγχους σχετικά με την τήρηση αποστάσεων και την εφαρμογή λοιπών μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

γ. Προβλέπεται η δυνατότητα προσαύξησης, έως ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), του αριθμού ωρών της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης καθώς και των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες: i) μέχρι 28-2-2021, για τους υπαλλήλους των Δήμων ή Περιφερειών, που συμμετέχουν στα προαναφερόμενα κλιμάκια ελέγχου καθώς και για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, ii) μέχρι 30-11-2020, για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στην εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου (άρθρο 51 παρ.2 του ν.4647/20Ι9).

δ. Επιτρέπεται σε Δήμους, Περιφέρειες και στα νομικά πρόσωπα αυτών, να αναθέτουν τη διεξαγωγή εξετάσεων για την ανίχνευση του κορονοϊού στο πάσης φύσεως προσωπικό αυτών, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ.2 περ.γ του ν.4412/2016).

ε. Παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους, στις Περιφέρειες, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) και στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.), με απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού ή του διοικητικού συμβουλίου, να προβαίνουν, μέχρι 28-2-2021, σε δωρεές ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων για διεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης του κορονοϊού, ιατροφαρμακευτικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων τεστ διάγνωσης κορονοϊού σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες κ.λπ.

στ. Προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής μισθωμάτων των κυλικείων ή αναψυκτηρίων που λειτουργούν εντός κτιρίων τα οποία στεγάζουν δομές ή υπηρεσίες των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών, εφόσον έχει ανασταλεί υποχρεωτικά η λειτουργία τους, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης διάδοσης του κορονοϊού και για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή λειτουργίας.

3. Επανακαθορίζεται η διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων Υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) και συγκεκριμένα:

α. Σε έκτακτες περιπτώσεις που ανάγονται σε λόγους ανωτέρας βίας ή προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, μπορεί να παρατείνεται η λήξη της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Εισάγεται η δυνατότητα διεξαγωγής, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, της διαδικασίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

II. Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ειδικότερα, ορίζεται ότι:

α. Για το χρονικό διάστημα από την 10η Οκτωβρίου 2020 έως και την 31η Μαρτίου 2021, τα πλοία υπό ελληνική σημαία συγκεκριμένων προδιαγραφών (άνω των 3.000 κ.ο.χ. που έχουν νηολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.δ.2687/Ι 953, περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού), εξαιρούνται από τις απαιτήσεις οργανικής σύνθεσης της οικείας εγκριτικής απόφασης (ελάχιστος αριθμός Ελλήνων ναυτικών) καθώς και από την επιβολή των σχετικών κυρώσεων (καταβολή συνολικών εισφορών με βάση την οργανική σύνθεση).

β. Η κατά τα ανωτέρω χρονική περίοδος μπορεί να παρατείνεται, με υπουργική απόφαση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος έξαρσης και διασποράς του κορονοϊού.

ΙΙΙ. Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα, παρατείνεται για ένα ακόμη (1) έτος από τη λήξη της, ήτοι από 23-5-2020 και μέχρι 22-5-2021, η προθεσμία χορήγησης άδειας αλίευσης ειδών ολοθούριων του γένους Holothuria spp, με τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

IV. Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού και ειδικότερα:

α. Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις φοίτησης στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού.

β. Συνεχίζονται έως τη συμπλήρωση του χρόνου πρόσληψης και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020 οι συμβάσεις διοικητικού προσωπικού ΙΔΟΧ, το οποίο προσλήφθηκε δυνάμει Ανακοινώσεων ΣΟΧ του ΑΣΕΠ, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, προς κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού εκπαιδευτικής περιόδου 2019-2020.

in.gr