Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου

Έκτακτη – κατεπείγουσα (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου, στις 31 Ιανουαρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 07:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και το άρθρο 10 του Ν. 4674/2020, του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας Μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος και πόλεων αποδεκτών της από 19-10-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η Συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.