Μέσω gov.gr η χορήγηση πιστοποιητικών για πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες

Σημαντικές αλλαγές προς διευκόλυνση των πολυτέκνων και των μονογονεϊκών οικογενειών προωθούνται το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Ειδικότερα ψηφιοποιούνται οι διαδικασίες για τη χορήγηση πιστοποιητικών προκειμένου να μην ταλαιπωρούνται οι πολύτεκνο και τα μέλη των μονογονεϊκών οικογενειών.

Αναλυτικότερα σήμερα, ο πολύτεκνος πολίτης προκειμένου να λάβει το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας, μεταβαίνει στο Δήμο όπου αιτείται και παραλαμβάνει το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Με αυτό και κάποια άλλα έγγραφα που χρειάζονται κατά περίπτωση, μεταβαίνει με φυσική παρουσία στον πρωτοβάθμιο σύλλογο πολυτέκνων στον οποίο είναι εγγεγραμμένος. Εκεί, αφού έχει ελεγχθεί η οικονομική προς το φορέα ενημερότητα, υποβάλλει αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας.

Ο πρωτοβάθμιος σύλλογος, αφού διενεργήσει έναν πρώτο έλεγχο πληρότητας αίτησης, αποστέλλει την αίτηση και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά στην Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα και η οποία προβαίνει σε ουσιαστικό και ενδελεχή έλεγχο (σκοπιμότητα, νομιμότητα) και έπειτα εκδίδει το πιστοποιητικό που διαθέτει δικλείδες ασφαλείας, και το αποστέλλει (αποκλειστικά έγχαρτα) είτε στο σύλλογο για να το παραλάβει ο πολίτης, είτε στον πολίτη απευθείας.

Η Α.Σ.Π.Ε. διαθέτει σχετικό αρχείο αιτήσεων καθώς και όλα τα κατά καιρούς υποβληθέντα προς το σκοπό αυτό, δικαιολογητικά, τις απορρίψεις και τις εκκρεμείς υποθέσεις και είναι ταξινομημένο με βάση το μοναδικό Αριθμό Μητρώου της.

Με τα νέα μέτρα η αίτηση για το παραπάνω αναφερόμενο πιστοποιητικό θα υλοποιείται και μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης gov.gr, με χρήση της θυρίδας του πολίτη και του φορέα. Τα δε απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας ή άλλων πρόσφορων προς το σκοπό Τ.Π.Ε., από τον πολίτη ή/και το φορέα αντίστοιχα.

Καθώς η Α.Σ.Π.Ε. τηρεί φυσικό αρχείο φακέλων για κάθε οικογένεια που υποβάλλει αίτηση για απονομή της πολυτεκνικής ιδιότητας (αιτήσεις προς την απόκτησή της, δικαιολογητικά, απορρίψεις, εκκρεμείς υποθέσεις κ.ά.) στόχος είναι αυτό το αρχείο να ψηφιοποιηθεί ώστε να αποκτήσει λειτουργικό χαρακτήρα διαθέτοντας άμεσα αναζητήσιμα και ανακτήσιμα έγγραφα έτοιμα προς αξιοποίηση τους τόσο για την εξυπηρέτηση των πολύτεκνων πολιτών όσο και για τους σκοπούς της Α.Σ.Π.Ε. μέσω των Τ.Π.Ε.

Μονογονεϊκές Παράλληλα προβλέπεται ψηφιοποίηση των πιστοποιητικών, με τα οποία αποδεικνύεται η ιδιότητα του μονογονεϊκού νοικοκυριού, με στόχο τη διευκόλυνση πρόσβασης των μονογονέων στη χορήγηση προνοιακών οικονομικών ενισχύσεων.

Συγκεκριμένα, τα πιστοποιητικά αυτά είναι:

α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης (περιπτώσεις άγαμης μητέρας),

β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου (περιπτώσεις χηρείας),

γ) απόφαση δικαστηρίου απόδοσης επιμέλειας (περίπτωση διαζυγίου) ή ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει κατατεθεί στο πρωτοδικείο για την έκδοση διαζυγίου (περίπτωση συναινετικής λύσης του γάμου), και

δ) βεβαίωση κράτησης του ενός γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα (περίπτωση φυλάκισης του άλλου γονέα).

Σε σχέση με τα ανωτέρω πιστοποιητικά, η ψηφιοποίηση όσων χορηγούνται αποκλειστικά σε έντυπη μορφή καθώς και η δυνατότητα απευθείας καταχώρισης από τον αιτούντα, για όσα χορηγούνται μεν ψηφιακά αλλά η καταχώριση απαιτεί προσέλευση στο Κέντρο Κοινότητας του οικείου Δήμου, θα συμβάλλει καθοριστικά στην πρόσβαση των μονογονέων δικαιούχων σε κρίσιμες οικονομικές ενισχύσεις, όπως ενδεικτικά το επίδομα ενοικίου.

Αλεξάνδρα Κλειδαρά – dikaiologitika.gr