Μέτρο 22: Προχωρούν οι διαδικασίες για τη νέα πληρωμή

Εγκρίθηκε η διάθεση 1,23 εκατ. ευρώ.

Τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.237.315,50€ αποφάσισε το υπουργείο, προκειμένου να ακολουθήσει συμπληρωματική πληρωμή για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων προς αγορά ζωοτροφών (Μέτρο 22 – Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία).

Από το παραπάνω ποσό, οι 112.159 € αφορούν σε αδιάθετο ποσό της προηγούμενης πληρωμής.

Υπενθυμίζουμε ότι με πρόσφατη τροποποιητική απόφαση η συνολική δημόσια δαπάνη των εντασσόμενων πράξεων ανέρχεται πλέον σε 87.186.473,50 €.

Και με έτερη τροποποίηση αποσαφηνίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας σε ότι έχει να κάνει με την πολλαπλή συμμόρφωση.

Πιο συγκεκριμένα:

Στο άρθρο 6 ”Κριτήρια Επιλεξιμότητας”, για το υπομέτρο 1, το εδάφιο:

«Να έχουν αναλάβει την τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης και εφόσον το επιλέξουν τις υποχρεώσεις του «πρασινίσματος», στο πλαίσιο της υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2021, χωρίς διαπίστωση ευρημάτων, σε συνέχεια των προβλεπόμενων ελέγχων».

Αντικαθίσταται ως εξής:

«Να έχουν αναλάβει την τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης και εφόσον το επιλέξουν τις υποχρεώσεις του «πρασινίσματος», στο πλαίσιο της υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2021, χωρίς διαπίστωση ευρημάτων που σχετίζονται με δεσμεύσεις με περιβαλλοντική επίπτωση η οποία αφορά στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση του δικαιούχου, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων ελέγχων και συγκεκριμένα επί των ευρημάτων «διατήρηση βοσκοτοπικής χρήσης σε βοσκότοπο εντός περιοχών Natura 2000», «Ασφάλεια Τροφίμων», «Τήρηση δεσμεύσεων Νιτρορύπανσης» και «Έλεγχος φυτοπροστατευτικών».

Στο άρθρο 6 ”Κριτήρια Επιλεξιμότητας”, για το υπομέτρο 2, το εδάφιο: –

«Είτε να έχουν υποβάλλει δήλωση Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) το έτος 2021 αναλαμβάνοντας την τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης, χωρίς διαπίστωση ευρημάτων στο πλαίσιο των προβλεπόμενων ελέγχων».

Αντικαθίσταται ως εξής: –

«Είτε να έχουν υποβάλλει δήλωση Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) το έτος 2021 αναλαμβάνοντας την τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης, χωρίς διαπίστωση ευρημάτων που σχετίζονται με δεσμεύσεις με περιβαλλοντική επίπτωση η οποία αφορά στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση του δικαιούχου, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων ελέγχων και συγκεκριμένα επί των 5 ευρημάτων «Ασφάλεια Τροφίμων», «Τήρηση δεσμεύσεων Νιτρορύπανσης» και «Έλεγχος φυτοπροστατευτικών».

Σημειώνουμε ότι ξεχωριστά εξετάζονται οι περιπτώσεις νεοεισερχόμενων.

e-ea.gr