Μήνυμα Θεοφανείων Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμά

Ο  ΧΑΡΙΤΙ  ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΚΟΣΜΑΣ

ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πρός  τό Χριστεπώνυμον  Πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

«Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις» (Τίτ. β΄, 11)

 

Θεοφάνεια καί ἐπιφάνεια λέγεται ἡ μεγάλη καί λαμπρή ἑορτή, τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας μέ ὅλους τούς χριστιανούς της ἑορτάζει σήμερα. Καί εἶναι Θεοφάνεια, γιατί «Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί…».

Τά ἅγια Θεοφάνεια ἑορτάζουμε τήν Βάπτισι τοῦ Χριστοῦ μας ἀπό τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο. Ὅταν πέρασαν τριάντα χρόνια ἀπό τήν Γέννησί Του ὡς ἀνθρώπου, ὁ Κύριος τηρῶντας κατά πάντα τό «νόμο», θέλησε νά δείξῃ στόν ἄνθρωπο ὅτι εἶναι Θεός ἐν σώματι, ὅτι εἶναι Υἱός τοῦ Θεοῦ ὁμοούσιος τῷ Πατρί, ὁ ἕνας τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Παρά τούς δισταγμούς του, λόγῳ βαθειᾶς ταπεινοφροσύνης, ὁ Τίμιος Πρόδρομος δέχθηκε νά βαπτίσῃ τόν Κύριο καί κατά τήν Βάπτισι εἶδε νά ἀνοίγωνται οἱ οὐρανοί, νά κατεβαίνῃ τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς καί ἄκουσε τήν φωνή καί τήν ἐπιβεβαίωσι ἀπό τόν Πατέρα: «οὗτος ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός ἐν ᾧ εὐδόκησα….».

Αὐτή τή στιγμή τῆς Βαπτίσεως φανερώθηκε ὁ Χριστός μας στόν Ἰορδάνη, φανερώθηκε ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ γιά νά σώσῃ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός ὑπογραμμίζει: «βαπτίζεται ὁ Χριστός οὐχ ὡς αὐτός χρήζων καθάρσεως, ἀλλά τήν ἐμήν οἰκειούμενος κάθαρσιν…». Βαπτίζεται ὄχι γιατί εἶχε ἀνάγκη νά καθαρισθῇ ὁ Ἴδιος, ἀλλά γιά νά φέρῃ σέ ἐμᾶς τήν Χάρι Του καί νά ὁδηγηθοῦμε στήν κάθαρσι καί τήν σωτηρία.

Αὐτό μᾶς ὑπογράμμισε σήμερα μέ τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ὁ Ἀπ. Παῦλος: «Ὁ Θεός φανέρωσε τήν χάρι του γιά νά σώσῃ ὅλους τούς ἀνθρώπους». Καί ἡ Ἐκκλησία μας ψάλλει μέ τό ἑξαποστειλάριο τῆς ἑορτῆς: «Φανερώθηκε στόν Ἰορδάνη ὁ Σωτήρας μας. Καί αὐτός εἶναι ἠ Χάρις καί ἡ Ἀλήθεια. Ἔτσι μέ τήν Βάπτισί Του ἐκείνους πού κοιμόνταν στό σκότος καί τή σκιά τοῦ θανάτου τούς φώτισε, τούς προσέφερε τήν σωτηρία».

Φανερώθηκε ὁ Κύριος καί δόθηκε ὡς θεία ἀποκάλυψι καί δωρεά σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Δέν μπορεῖ νά δικαιολογῆται πλέον ἄνθρωπος ὅτι ἀγνοεῖ τήν ἀλήθεια, ὅτι δέν βρίσκει τήν σωτηρία. Ὅλοι οἱ ἁμαρτωλοί, ὅσο καί ἄν βρίσκονται μέ μεγάλα ἁμαρτήματα, μποροῦν νά ζητήσουν τήν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, μποροῦν νά δεχθοῦν τόν Χριστό καί νά ἐπιτύχουν μέ βεβαιότητα τή σωτηρία. Μόνο ὁ Χριστός προσφέρει τήν σώζουσα ἀλήθεια καί τή θεία χάρι, καί κανείς ἄλλος. «Ἡ χάρις καί ἡ ἀλήθεια διά Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο» μᾶς ἐπισημαίνει. Δηλαδή, ἐμεῖς τώρα ὀφείλουμε νά ζητήσουμε καί νά ἀγωνισθοῦμε νά δεχθοῦμε τήν Θεία Χάρι πού φανερώθηκε καί προσφέρει τή σωτηρία.

Ἡ Θεία Χάρι καί ἡ σωτηρία δέν προσφέρονται μέ «μαγικό τρόπο». Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, μᾶς παιδαγωγεῖ, μᾶς προσφέρει πλήρη ἀλήθεια καί σωτηρία, ἀλλά καί μᾶς καλεῖ σέ ἀγῶνα πνευματικό γιά νά ἀπαρνηθοῦμε τήν παντοειδῆ ἁμαρτία, τίς κοσμικές ἐπιθυμίες. Μᾶς καλεῖ νά ἀναλάβουμε συνειδητό ἀγῶνα γιά νά ζήσουμε μέ σωφροσύνη, μέ ἐγκράτεια, μέ καθαρότητα ψυχῆς, ὥστε λογισμός, μολυσμός, ἐπιθυμίες καί πράξεις σαρκικές, νά εἶναι ξένες μέ τή δική μας ὕπαρξι. Ἀντίθετα νά ζοῦμε μέ πίστι, μέ εὐλάβεια, μέ φόβο Θεοῦ, μέ ὁλόψυχο ἀγάπη καί ἀφοσίωσι πρός τόν οὐράνιο Πατέρα μας, μέ πλήρη ὑπακοή στό θεῖο θελήμά Του.

Ἀγαπητοί, σήμερα αὐτή τήν μεγάλη ἡμέρα καί ἑορτή, ἀς ἀνοίξουμε τήν καρδιά μας καί μέ πίστι καί ἀπόλυτη ὑπακοή, ἀς συνειδητοποιήσουμε ὅλες αὐτές τίς ἀλήθειες.

Ἡ ἄμετρη, ἡ μοναδική ἀγάπη τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ, φανέρωσε τόν Χριστό μας στή γῆ, φανέρωσε τή Θεία Χάρι Του στόν Ἰορδάνη καί προσφέρει τήν Χάρι Του γιά τήν δική μας σωτηρία. Ὅλοι μας σωζόμαστε μόνο μέ τήν Χάρι τοῦ Χριστοῦ μας μέσα στήν ὀρθόδοξο λατρευτική καί μυστηριακή ζωή της.

Ἡ σωτηρία μας δέν ἐπιτυγχάνεται ἀν ἐμεῖς μέ τήν προαίρεσί μας, τή θέλησί μας καί τόν πνευματικό ἀγῶνα μας δέν ἀγωνισθοῦμε νά ἀπομακρύνουμε τήν ἁμαρτία γιά νά γίνουμε δοχεῖα Θείας Χάριτος.

Τά πάντα σήμερα λάμπουν καί πληροῦνται χαρᾶς, γιατί «ἐπεφάνη ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις…». Καί ἐμεῖς σήμερα ἄς ἀφυπνισθοῦμε.

Πρέπει νά ἔλθῃ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καί σ΄ἐμᾶς. Γι’ αὐτό, ἄς εὐχηθοῦμε καί ἐμεῖς σήμερα νά κάνουμε ἀληθινά Θεοφάνεια. Ἀμήν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ