Η Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας απαντά στα Δημοσιεύματα περί μισθοδοσίας του Ιερέα Θ. Δροσοπαναγιώτου

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, ἔπειδή ἔγιναν διάφορα σχόλια ὕστερα ἀπό τήν πρωτόδικη καταδίκη τοῦ Ἱερέως π. Θεοδώρου Δροσοπαναγιώτου ἀπό τό Μικτό Ὁρκωτό Δικαστήριο Λευκάδος, θέλει νά ἐνημερώση τά ἀκόλουθα:

Ἡ ὑπόθεση τοῦ Κληρικοῦ π. Θεοδώρου Δροσοπαναγιώτου ἀπασχόλησε τήν Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας καί στό παρελθόν, ἀπό τοῦ ἔτους 2012. Γιά ἐλάσσονα τότε ἐκκλησιαστικά παραπτώματα κινήθηκε ἡ ἐκκλησιαστική διαδικασία, ἡ ὁποία δέν ὁλοκληρώθηκε. Καί μετά τήν ἀσκηθεῖσα ποινική δίωξη ὑπό τῆς Εἰσαγγελικῆς ἀρχῆς ὁ μακαριστός Μητροπολίτης κυρός Κοσμᾶς, μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. Πράξη 144/9-7-2021 τόν ἔθεσε σέ διαθεσιμότητα, τήν μή προβλεπόμενη ἀπό τό ἐκκλησιαστικό, πειθαρχικό δίκαιο, ἄνευ στερήσεως τῶν ἀποδοχῶν του. Νά σημειωθῆ δέ ὅτι ἡ περικοπή τῶν ἀποδοχῶν τῆς μισθοδοσίας σέ ἕναν Κληρικό γίνεται ὅταν καί ὅπως σαφῶς τό ἐπιτάσσει ὁ νόμος.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος ὅταν ἀνέλαβε τήν Τοποτηρητεία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, τόν Ἰανουάριο 2022, διέγνωσε τό πρόβλημα. Ἐπειδή ὡς Τοποτηρητής ἔχει καθορισμένες διοικητικές ἁρμοδιότητες, ἀναφέρθηκε μέ ἔγγραφό του, τήν 24 Ἰανουαρίου 2022,  δηλαδή ἀπό τίς πρῶτες ἡμέρες τῆς ἀναλήψεως τῆς Τοποτηρητείας, στήν Ἱερά Σύνοδο γιά τό γεγονός αὐτό καί τήν ἐρώτησε γιά τό πῶς νά χειρισθῇ τό θέμα, ἐπειδή γινόταν εὑρύτατη συζήτηση μεταξύ τοῦ πληρώματος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, ὕστερα ἀπό ἀπόφασή της κατά τήν 8η Φεβρουαρίου 2022 ἔδωσε στόν Τοποτηρητή τήν ἄδεια νά προβῆ σέ ἐκκλησιαστικές ἀνακρίσεις  γιά τόν Ἱερέα ὁ ὁποῖος βρισκόταν στήν φυλακή ἐν ὄψει ἐκδικάσεως τῆς ὑποθέσεώς του. Γράφεται στό ἔγγραφο: «Ἡ Ἱερά Σύνοδος… ἀπεφάσισεν ὅπως παράσχῃ ὑμῖν ἄδειαν ἵνα διανεργήσετε ἀνακρίσεις εἰς βάρος τοῦ Ἱερέως π. Θεοδώρου Δροσοπαναγιώτου τοῦ Δημοσθένους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας διά κανονικά παραπτώματα». Κατόπιν τούτου ἀνατέθηκε τήν 29η Μαρτίου 2022 ἡ ἀνακριτική διαδικασία σέ Ἐφημέριο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Μετά τήν ποινική ἐκδίκαση τῆς ὑποθέσεως τοῦ π. Θεοδώρου Δροσοπαναγιώτου ἀπό τό Μικτό Ὁρκωτό Δικαστήριο Λευκάδος τήν 18ην Ἰουλίου 2022 καί τήν ποινή πού τοῦ ἐπεβλήθη, κάθειρξη 27 ἐτῶν, ὁ Τοποτηρητής, ὅπως εἶχε καθῆκον, καί ὕστερα ἀπό τήν ὡς ἄνω ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, προέβη σέ τέσσερες ἐνέργειες. Πρῶτον, ζήτησε ἀπό τήν Εἰσαγγελία τοῦ Πρωτοδικείου Λευκάδος ἀπόσπασμα τῆς ἀποφάσεως τοῦ Δικαστηρίου∙ δεύτερον, ἀπηγόρευσε στόν Ἱερέα προσωρινῶς μέχρι τήν ἔκδοση τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου κάθε ἱεροπραξία∙ τρίτον, ἔδωσε ἐντολή στόν ἐκκαθαριστή ἀποδοχῶν τῶν Ἐφημερίων νά τοῦ ἀποδίδεται τό 50% τῶν ἀποδοχῶν του μέχρι νά τελεσιδικήση ἡ ὑπόθεση, σύμφωνα μέ τόν ψηφισθέντα προσφάτως νόμο 4957/ΦΕΚ 21 Ἰουλίου 2022∙ καί τέταρτον, ἔδωσε ἐντολή στόν ἐκκλησιαστικό ἀνακριτή νά ἐπισπεύση τήν διαδικασία τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀνακρίσεων, ζητώντας νά τοῦ δοθῆ, ὅπως τό ἐπιτάσσει ὁ νόμος, καί ἡ ἀπόφαση τοῦ Μικτοῦ Ὁρκωτοῦ Δικαστηρίου Λευκάδος, μέ τόν σχετικό φάκελλο τῆς δικογραφίας.

Εἶναι εὐνόητον ὅτι τά ἐκκλησιαστικά παραπτώματα πρέπει νά τιμωροῦνται, κατά τά ὑπό τῶν ἱερῶν κανόνων καί τῶν νόμων διαγορευόμενα, οἱ Κληρικοί πρέπει νά εἶναι ὑπόδειγμα στήν κοινωνία σύμφωνα μέ τούς ἱερούς κανόνας, ὅπως πράγματι συμβαίνει μέ τήν συντριπτική πλειοψηφία τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας. Πράγματι, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας διαθέτει ἀξιόλογους Κληρικούς, διακόνους καί μοναχούς πού ἐπιτελοῦν τό ἔργο τους μέ ὑπευθυνότητα καί δημιουργικότητα.

Ἡ δέ ἐκκλησιαστική δικαιοσύνη πρέπει νά λειτουργῆ ἔγκαιρα καί ἀποτελεσματικά γιά νά προλαμβάνονται ἤ καί νά θεραπεύονται τά σκάνδαλα, τά προερχόμενα ἀπό κανονικά παραπτώματα.