Ν/Σ: Βγαίνει εκτός η Αυτοδιοίκηση από τη μετάδοση των αποτελεσμάτων Εκλογών

Αλλάζει η διαδικασία μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων, με εξοβελισμό των ΟΤΑ από αυτήν.  Η συγκεκριμένη σημαντική μεταβολή περιλαμβάνεται στο αρ.16 νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από χθες μέχρι και την Παρασκευή.

Αναλυτικότερα, με την παρ.2 του αρ.16 του Ν/Σ καταργούνται οι παρ.2 και 3 του αρ.91« Διαλογή ψήφων » του π.δ. των εκλογών (π.δ. 26/2012 ως ισχύει).

Ταυτοχρόνως, με την παρ.1 του εν λόγω άρθρου του Ν/Σ προστίθεται νέο άρθρο  94Α στο π.δ. των εκλογών.

Για να γίνουν κατανοητές οι μεταβολές στη διαδικασία, ας δούμε τι ορίζουν μέχρι σήμερα οι διατάξεις που καταργούνται και τι προβλέπει το νέο άρθρο.

 

ΠΑΡ.2-3 ΑΡΘΡΟΥ 91 Π.Δ. 26/2012

« 2.Αμέσως μόλις τελειώσει η διαλογή, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ή εκείνος που διευθύνει τις εργασίες της, τηλεγραφεί ή ανακοινώνει εγγράφως με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο αμέσως και χωρίς καμιά καθυστέρηση στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του Νομού που υπάγεται το εκλογικό τμήμα, το αποτέλεσμα της διαλογής των ψήφων.

Η ανακοίνωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει:(α) Τον ολικό αριθμό των εκλογέων που είναι γραμμένοι στο εκλογικό τμήμα, (β) Τον ολικό αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν, (γ) Τον αριθμό των ψηφοδελτίων που αναγνωρίστηκανως έγκυρα, (δ) Τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων, (ε) Τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων και(στ) Τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβεκάθε Συνδυασμός και κάθε μεμονωμένος υποψήφιος.

Στη συνέχεια γίνεται διαλογή των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει οι υποψήφιοι κάθε Συνδυασμούκαι μόλις τελειώσει η διαλογή αυτή το αποτέλεσμά της ανακοινώνεται στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του οικείου Νομού.

3. Για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της προηγούμενης παραγράφου,τίθενται στη διάθεση του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής ή αυτού που διευθύνει τα έργα της, όλα τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετούν στην περιφέρεια του εκλογικού τμήματος και στην ανάγκη και πολίτες, που είναι υποχρεωμένοι να εκτελέσουν αμέσως την εντολή που τους δόθηκε. Οποιαδήποτε παράλειψη του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής ή εκείνου που διευθύνει τα έργα της ή των δημόσιων οργάνων ή των πολιτών τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 118. »

 

ΠΑΡ.1ΑΡ.16 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

« 1. Μετά το άρθρο 94 του π.δ. 26/2012 προστίθεται άρθρο 94Α:

1. Μετά το πέρας της διαλογής ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος μεταδίδει στο Υπουργείο Εσωτερικώναμελλητί το αποτέλεσμα της εκλογής υπέρ Συνδυασμών και στη συνέχεια μεταδίδει μετά τη καταμέτρησή τους και τους σταυρούς υπέρ υποψηφίων.

Ειδικότερα μεταδίδει: (α) Τον ολικό αριθμό των εκλογέων που είναι εγγεγραμμένοι στο εκλογικό τμήμα,(β) Τον ολικό αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν,(γ) Τον αριθμό των ψηφοδελτίων που αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα (δ) Τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων,ε) Τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων και (στ) Τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε Συνδυασμός και κάθε μεμονωμένος υποψήφιος

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζεται κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτού του άρθρου.

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου καταλαμβάνουν και τα εκλογικά τμήματα του Κεφαλαίου Ι του παρόντος.

4.Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι μπορούν να λαμβάνουν τα αποτελέσματαυπέρ Συνδυασμών και υπέρ υποψηφίων από το Υπουργείο Εσωτερικώνγια ενημέρωση των ιστοσελίδων τους και γενικότερα των ενδιαφερόμενων.

5. Για την ενημέρωση της κοινής γνώμης για την πορεία της εκλογικής διαδικασίας, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, οι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι οφείλουν να μεταδίδουν στο Υπουργείο Εσωτερικώντον αριθμό των ψηφισάντων σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα χρονικά διαστήματα, τα οποία δεν μπορούν να είναι πάνω από τρία (3), καθώς και ο τρόπος μετάδοσης, καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η ανακοίνωση των στοιχείων για τη συμμετοχή των εκλογέων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας γίνεται ομαδοποιημένα είτε σε επίπεδο επικράτειας είτε σε επίπεδο περιφερειών.” »

 

Θυμηθείτε το πλήρες κείμενο του Νομοσχεδίου ΕΔΩ