Δ. Ναυπακτίας: Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Ε.Σ.Α.μεΑ.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5073491, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Η Πράξη έχει ξεκινήσει από τον Ιούλιο και η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών λήγει 30/11/2022. Αποσκοπεί στην επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις στην αγορά εργασίας, μέσω παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένης επαγγελματικής κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και πιστοποίησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις.

  • Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα https://training.esamea.gr/p/m/el-GR

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

  1. Να είναι νέοι/ες με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις οι οποίοι να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους (29 έτη και 364ημέρες).
  2. Να είναι άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%.

III. Να είναι άνεργοι/ες (εγγεγραμμένοι/ες στα μητρώα ανεργίας της ΔΥΠΑ, πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

  1. Να είναι απόφοιτοι/ες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης ή Ι.Ε.Κ. ή Α.Ε.Ι. ή ΑΤΕΙ. Να μην είναι σπουδαστές ή φοιτητές και να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης (NEETs).
  2. Να μην παρακολουθούν ή/και να μην έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής.
  3. Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι άτομα (νέοι/ες με αναπηρία ή χρόνια πάθηση) με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, όπως άλλωστε ορίζει ο νόμος 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις»

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Κοινότητας στα τηλέφωνα: 26340-38639 και 26340-38642.