Νέο έργο στο Άκτιο – Αμβρακία

Το έργο προαίρεσης είναι συνολικού προϋπολογισμού 6,35 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνεται στην κύρια σύμβαση του έργου “Υπολειπόµενες εργασίες για την ολοκλήρωση της Οδικής Σύνδεσης Περιοχής Ακτίου µε το ∆υτικό Άξονα Βορρά – Νότου που εκτελεί η Μυτιληναίος.

Το αντικείμενο το έργου προαίρεσης είναι η απ’ ευθείας σύνδεση του αυτοκινητόδροµου της κύριας σύµβασης Άκτιο-Αµβρακία µε τον υφιστάµενο Ανισόπεδο Κόμβο Ρίβιου και κατ’ επέκταση µε τον Ανισόπεδο Κόμβο Αµβρακίας και την σύνδεση του µε την Ιόνια οδό, στο οποίο περιλαµβάνονται επίσης τα έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης της αρτηρίας, η κατακόρυφη και οριζόντια σήµανση και η ασφάλιση του οδικού άξονα και του παράπλευρου δικτύου, οι εργασίες ηλεκτροφωτισµού και οι εργασίες αποκατάστασης τοπίου (εργασίες πρασίνου).

Η κατασκευή του έργου προαίρεσης στην παρούσα χρονική στιγµή είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι το έργο προαίρεσης σε συνδυασµό µε τις εργασίες της ολοκλήρωσης της κύριας σύµβασης θα συνδέσει απ΄ευθείας τον οδικό άξονα Άκτιο-Αµβρακία µε την Ιόνια οδό και παράλληλα θα αποφευχθούν οι προσωρινές κυκλοφοριακές συνδέσεις του αυτοκινητόδροµου µε τα τοπικά δίκτυα.

Να σημειωθεί ότι το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από τον αναθέτοντα φορέα εντός του χρόνου της ισχύος της αρχικής σύμβασης ή κατά τη διάρκεια τυχόν παράτασής της.

Αποτελεί μονομερές δικαίωμα του αναθέτοντος φορέα, ασκείται δε με μονομερή δήλωσή του και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, καθώς ο τελευταίος έχει ήδη αποδεχθεί με την υποβολή της προσφοράς του τους όρους ενεργοποίησης του.

Ειδικότερα, ο αναθέτων φορέας δύναται να αναθέσει στον ανάδοχο του κάθε τμήματος του έργου επιπλέον όμοιες εργασίες με το αντικείμενο της σύμβασης, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% του προϋπολογισμού εκάστου τμήματος του έργου.

πηγή : capital.gr