Παράταση των μέτρων για ευπαθείς ομάδες εργαζομένων μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. η απόφαση 5648/120/5.2.2021 με την οποία τροποποιείται η 39363/1537/30-9-2020 (Β’ 4262) κοινή υπουργική απόφασης και προβλέπεται αναλυτικά ότι ο χρόνος ισχύος των περ. β), γ), δ)

και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) όπως ισχύει, που αναφέρεται στο άρθρο 6 της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης, παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2021.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά

aftodioikisi.gr