Πλεόνασμα 229 εκ. ευρώ ζητά από την Αυτοδιοίκηση η Κυβέρνηση για το 2022 (Εγκύκλιος)

Με ειδικές οδηγίες για τους Ο.Τ.Α. εκδόθηκε και φέτος η Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2022.

Η Εγκύκλιος δημοσιεύθηκε την 8η Ιουλίου, σε συνέχεια της ψήφισης του νέου νόμου 4813/2021 (Φ.Ε.Κ. Α’ 111/2.7.2021) με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022-2025.

Σχετική με την Αυτοδιοίκηση είναι η Ενότητα 5 «Ο.Τ.Α.» του Μέρους Γ’ της Εγκυκλίου, όπου ενδεικτικά υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τα αρ.77 και 78 του ν.4172/2013, θα εκδώσει δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (K.Y.A.) για τους προϋπολογισμούς των Δήμων και των Περιφερειών αντιστοίχως.

Στον Πίνακα VΙΙ του Παραρτήματος Α’ της Εγκυκλίου προσδιορίζεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το 2022 του ενοποιημένου προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α.

Όπως προκύπτει από τον τον Πίνακα, το αποτέλεσμα είναι πλεονασματικό κατά 229 εκατομμύρια ευρώ.

Μπορείτε να δείτε την αριθμ. 2/87910/ΔΡΓΚ/7.7.2021 Εγκύκλιο και κατωτέρω ειδικά τον Πίνακα:

airetos.gr