Πως οι αγρότες στηρίχθηκαν απ’ τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

Επενδύσεις στον αγροτικό κλάδο, έργα ΑΠΕ και αλιεία – υδατοκαλλιέργειες, μεταξύ των βασικών τομέων που χρηματοδοτήθηκαν.

Κατά την περίοδο 2014-2020 τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (στο εξής: ΕΔΕΤ) αποδέσμευσαν συνολική επένδυση ύψους 731 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 535 δισ. ευρώ χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ, για την προώθηση της διαρκούς κοινωνικοοικονομικής σύγκλισης, της εδαφικής συνοχής, της κοινωνικής Ευρώπης και της ομαλής πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορεί κανείς να βρει στη συνοπτική έκθεση του 2022 για την εφαρμογή των ΕΔΕΤ, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή.

Η έκθεση παρουσιάζει τα επιτεύγματα των ΕΔΕΤ έως το τέλος του 2021:

  • Αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά περισσότερο από 3.600 MWh/έτος και μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων κατά 2,6 TWh/έτος (ισοδύναμη με την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν περίπου 720.000 νοικοκυριά σε ένα ολόκληρο έτος),
  • παροχή στήριξης σε 2,3 εκατομμύρια έργα ώστε να βοηθήσουν τον γεωργικό τομέα και τις αγροτικές ΜΜΕ να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στις αγροτικές περιοχές,
  • διατήρηση 44.000 θέσεων εργασίας και δημιουργία περισσότερων από 6.000 νέων θέσεων εργασίας στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,
  • παροχή στήριξης σε περισσότερες από 4 εκατομμύρια μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ),
  • παροχή στήριξης σε 55,2 εκατομμύρια άτομα μέσω δράσεων απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης, απόκτησης δεξιοτήτων και εκπαίδευσης.

Τα ΕΔΕΤ βρέθηκαν επίσης στην πρώτη γραμμή της παροχής στήριξης προς τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και των οικονομικών της επιπτώσεων.

Χάρη στις προσωρινές διατάξεις ευελιξίας που εισήγαγε η Πολιτική Συνοχής στον απόηχο της έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, δόθηκε η δυνατότητα στα κράτη μέλη να ανακατανείμουν τα μη δαπανηθέντα κονδύλια της πολιτικής συνοχής σε τομείς πολιτικής όπως η υγειονομική περίθαλψη, τα συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας και η στήριξη των ΜΜΕ.

Από την έξαρση της πανδημίας το 2020 και το 2021τα ΕΔΕΤ έχουν κατανεμηθεί για την κάλυψη των αναδυόμενων αναγκών των ιατρικών ιδρυμάτων, των ερευνητών, των ιδιοκτητών επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των ευάλωτων ατόμων. Επιπλέον, τα ΕΔΕΤ συνέβαλαν στην κατάρτιση εκατομμυρίων ατόμων με χαμηλές δεξιότητες, πολλά από τα οποία απέκτησαν τυπικά προσόντα.

Τέλος, τα ΕΔΕΤ διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στην ενίσχυση των μέτρων ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ανακαίνισης κτιρίων και της ολοκλήρωσης της αγοράς, ως βασικών κινητήριων δυνάμεων της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ. Η πολιτική συνοχής βοήθησε τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή φτώχεια και, παράλληλα, να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να δημιουργήσουν βιώσιμες θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό και οικοδομικό τομέα.

e-ea.gr