Πότε χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτες είσπραξης οι ασφαλιστικές οφειλές

Η απόφαση του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, για τις ασφαλιστικές οφειλές ανέβηκε στη Διαύγεια.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, για τις οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, που προτείνεται να

χαρακτηριστούν ως ανεπίδεκτες είσπραξης, συντάσσεται ειδικά αιτιολογημένη έκθεση από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία

του ΚΕΑΟ, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια για την εισήγηση διεύθυνση της κεντρικής υπηρεσίας.

Με την έκθεση ελέγχου, πιστοποιούνται τα εξής:

Α. Ότι διενεργήθηκε εκτεταμένη έρευνα με κάθε πρόσφορο μέσο για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και, ιδίως ότι:

– Διερευνήθηκε κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται στα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

(ΕΦΚΑ) και στο φυσικό φάκελο του οφειλέτη ή γνωστοποιήθηκε, μέσω τρίτων αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α΄ 137).

– Λήφθηκε αντίγραφο της μερίδας του οφειλέτη, τουλάχιστον από τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία του τόπου κατοικίας, επαγγελματικής δραστηριότητας και του τόπου καταγωγής του.

– Λήφθηκαν πληροφορίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναφορικά με τα στοιχεία περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη, όπως έχει διαμορφωθεί, βάσει των δηλώσεών του, καθώς και για τα εισοδήματά του από εκμισθώσεις ακινήτων.

– Διερευνήθηκαν τυχόν μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, οι οποίες να υπόκεινται σε διάρρηξη, λόγω καταδολίευσης.

– Ολοκληρώθηκε η έρευνα για τον εντοπισμό χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη, όπως μισθωμάτων, μισθών, συντάξεων, απαιτήσεων στις τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα.

– Αξιοποιήθηκε οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο στοιχείο ή πληροφορία αναφορικά με την εισπραξιμότητα της οφειλής, ιδίως ο χαρακτηρισμός ως ανεπίδεκτης είσπραξης οφειλής του ίδιου προσώπου προς το Δημόσιο.

Β. Ότι λήφθηκαν όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα σε κάθε περιουσιακό στοιχείο που εντοπίστηκε.

Γ. Ότι έχουν επιβληθεί κατασχέσεις για το σύνολο της οφειλής εις χείρας όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην ημεδαπή σε όλα τα τραπεζικά προϊόντα.

Δ. Ότι έχουν υποβληθεί σε βάρος των υπεύθυνων φυσικών προσώπων μηνυτήριες αναφορές για τα αδικήματα του αν 86/1967 σε όσες περιπτώσεις ήταν δυνατή η υποβολή τους.

 1. Σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη, πιστοποιείται ότι έχει κηρυχθεί η παύση των εργασιών της πτώχευσης ή έχει επέλθει περάτωση αυτής,
 2. που διαπιστώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως κοινοποίηση δικαστικής απόφασης και έλεγχος τελεσιδικίας αυτής, όταν απαιτείται από το
 3. νόμο, λήψη πιστοποιητικού από το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο σχετικά με την πορεία της πτώχευσης ή έρευνα στη μερίδα του οφειλέτη
 4. που τηρείται στο ανωτέρω δικαστήριο.
 5. Όλες οι έρευνες, οι ενέργειες και τα μέτρα της παρούσας απόφασης, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ή ληφθεί και κατά των συνυπόχρεων
 6. προσώπων, χωρίς να προκύψει δυνατότητα αποπληρωμής τους χρέους.
 7. Σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη ή συνυπεύθυνου προσώπου, όλες οι ανωτέρω έρευνες, ενέργειες και μέτρα, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί
 8. ή ληφθεί και κατά των κληρονόμων τους, σύμφωνα με την κληρονομική μερίδα καθενός, όπως αυτοί καθορίζονται με διαθήκη ή επί εξ
 9. αδιαθέτου διαδοχής, όπως προκύπτουν από πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, χωρίς να προκύψει δυνατότητα αποπληρωμής τους χρέους.
 10. Αν έχει γίνει χαρακτηρισμός ως ανεπίδεκτης είσπραξης οφειλής προς το δημόσιο προσώπου που έχει οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής
 11. ασφάλισης, είναι δυνατή η απευθείας εισήγηση από την κεντρική υπηρεσία του ΚΕΑΟ για το χαρακτηρισμό ως ανεπίδεκτης είσπραξης της
 12. οφειλής προς τον ΕΦΚΑ, παραλειπομένου του σταδίου υποβολής εκθέσεως ελέγχου της περιφερειακής υπηρεσίας, εφόσον από τα διαθέσιμα
 13. στην υπηρεσία στοιχεία προκύπτει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 108 του Ν. 4387/2016.

Ειδικό Βιβλίο Ανεπίδεκτων Είσπραξης

Το «Ειδικό Βιβλίο Ανεπίδεκτων Είσπραξης» τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή στην υπηρεσία του ΚΕΑΟ, που εισηγείται το χαρακτηρισμό, με δυνατότητα ανάκτησης και εκτύπωσης των καταχωρισθέντων στοιχείων και ενημερώνεται κατά περίπτωση από τον αρμόδιο υπάλληλο.

Στο «Ειδικό Βιβλίο Ανεπίδεκτων Είσπραξης» περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Ο Αριθμός Μητρώου Οφειλέτη (ΑΜΟ), ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη ή Έργου (ΑΜΕ/ΑΜΟΕ), ο ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του υπόχρεου και των συνυπόχρεων με αυτόν προσώπων.

β) Το ποσό της βασικής οφειλής προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης που χαρακτηρίζεται ως ανεπίδεκτο είσπραξης.

γ) Η χρονική περίοδος στην οποία ανάγεται η οφειλή.

δ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία του διαβιβαστικού της έκθεσης ελέγχου εγγράφου της περιφερειακής υπηρεσίας ΚΕΑΟ.

ε) Ο αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία εισήγησης της αρμόδιας κεντρικής υπηρεσίας ΚΕΑΟ.

στ) Ο αριθμός και η ημερομηνία της απόφασης του διοικητή του φορέα κοινωνικής ασφάλισης για το χαρακτηρισμό της οφειλής.

https://www.newsit.gr/