Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμφιλοχίας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ   Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Σας καλούμε  σε Τακτική Συνεδρίαση  του Δημοτικού μας Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής ΖΟΟΜ), που θα πραγματοποιηθεί την  29ην Ιανουαρίου   2021  ημέρα  Παρασκευή και ώρα  19.00 , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4899/6.11.2020 (ΦΕΚ τεύχος Β΄/6-11-2020) και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο:  « Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση τακτικού μέλους της επιτροπής για την επιλογή ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή ».

[ Εισηγητής    : ο κ.  Ανδρέας Ρεγκούτας   ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 2ο   :   « Λήψη απόφασης για την μίσθωση δύο (2) υδρευτικών ιδιωτικών γεωτρήσεων ».

[ Εισηγητής    : ο κ.  Νικόλαος Νίκας    ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 3ο   :  « Λήψη απόφασης για την ανάθεση καθαριότητας σε τρίτους ».

[ Εισηγητής    : ο κ.  Νικόλαος Νίκας    ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 4ο  :  « Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπής Λιμεναρχείου Πρέβεζας που αφορά την εξέταση αιτημάτων ».

[ Εισηγητής :  ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος )  ].

ΘΕΜΑ 5ο : « Εισήγηση για σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και συντήρησης χώρων πρασίνου».

[ Εισηγητής :  ο κ. Λεωνίδας Κατσαντάς  ( Αντιδήμαρχος )  ].

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος  Σωκ. Ροϊδης