Θέρμο: Δια Περιφοράς η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμου σε Τακτική Δια Περιφοράς Συνεδρίαση Λαμβάνοντας υπόψη: 

 1. το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2020, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, 
 2. το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/30.10.2019), 
 3. το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020), 
 4. την υπ’ αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
 5. τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, 

Kαλείστε σε τακτική διά περιφοράς” Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 14 Απριλίου 2020 και καταληκτική ώρα 11:00 π.μ., για λήψη απόφασης βάσει των συνημμένων σχετικών εντύπων, (“Έντυπο ψηφοφορίας θεμάτων” και “Έντυπο οδηγιών”), στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων Δήμου Θέρμου ενόψει του Πάσχα.
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 200.000,00  € από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το έργο “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ”, αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020, ένταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2020 και καθορισμός αναγκαιότητας και τρόπου διενέργειας της σύμβαση.
 3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΜΥΡΤΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ, ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ», προϋπολογισμού 1.500.000,00 €.
 4. Έγκριση της 5/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα “Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού από 1-10-2019 έως 31-12-2020”.
 5. Κατανομή πίστωσης 13.899,12 στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων {Α΄ κατανομή 2020}.
 6. Κατανομή πίστωσης 13.899,12 στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων {Γ κατανομή 2019}.
 7. Κατανομή πίστωσης 13.899,12 στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων {Δ κατανομή 2019}.
 8. Κατανομή πίστωσης 6.949,56 € στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη δαπανών θέρμανσης Σχολείων.
 9. Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
 10. Παράταση προθεσμίας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θέρμου και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έργο “Ανάδειξη και αξιοποίηση μονοπατιού φαραγγιού Μοκιστιάνου” Δήμου Θέρμου
 11. Παράταση προθεσμίας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θέρμου και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έργο “Διαμόρφωση Δικτύου Πεζοπορικών Διαδρομών σε επιλεγμένες περιοχές του Δήμου Θέρμου”
 12. Παράταση προθεσμίας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θέρμου και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έργο “Σήμανση Ποδηλατικών Διαδρομών, Αξιοθέατων και Μνημείων σε επιλεγμένες περιοχές του Δήμου Θέρμου”.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ