Τροπολογία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων

Η διαδικασία και οι αμοιβές των αξιολογητών.

Σε τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών («Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα») καθορίζεται η διαδικασία και οι αμοιβές των αξιολογητών έργων και δράσεων του Υπ.Α.Α.Τ. που χρηματοδοτούνται απ’ το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα οι αξιολογητές θα προέρχονται απ’ το σχετικό Μητρώο Αξιολογητών της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του ΤΑΑ και θα αμείβονται με 60 ευρώ ανά αξιολόγηση αίτησης επενδυτικού σχεδίου, με ανώτατο όριο τα 1.200 ευρώ το μήνα και τις 2.400 ευρώ το έτος.

Για περισσότερα δείτε αναλυτικά την Τροπολογία ΕΔΩ

e-ea.gr