Δ. Ξηρομέρου: Διαβούλευση για το νέο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Πρόσκληση συμμετοχής στην Διαδικτυακή εκδήλωση του Δήμου Ξηρομέρου – Διαβούλευση για την διαμόρφωση του νέου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤοΣΔΑ):

Α) Παρουσίαση στόχων/απαιτήσεων Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων.
Β) Προβλήματα / ανάγκες στην διαχείριση Στερεών Αποβλήτων.
Γ) Πρωτοβουλίες & Προτεινόμενες Δράσεις για την συλλογή και διαχείριση ΑΣΑ.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022 με ώρα έναρξης στις 12:00

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας μέσω του συνδέσμου:
https://support-874.my.webex.com/support-874.my/j.php?MTID=ma89bbef7567beaf75748dd366b570834

Λίγα λόγια για το ΤοΣΔΑ:
Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για τη διαχείριση των αποβλήτων, τις οδηγίες της ΕΕ περί αποβλήτων του πακέτου της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία και το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), το οποίο πρόσφατα εγκρίθηκε με την ΠΥΣ αρ. 39/2020 (ΦΕΚ 185/Α), η διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται στη βάση της ιεράρχησης, πρωτίστως με την πρόληψη δημιουργίας αυτών και περαιτέρω και κατά προτεραιότητα με την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση και εφόσον δεν είναι εφικτή, με άλλου είδους ανάκτηση συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης ενέργειας.

Η επίδοση των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, είναι παράγων καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των εθνικών στόχων. Ο προγραμματισμός, η στοχοθεσία, τα μέτρα και οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων των ΟΤΑ Α’ βαθμού, περιλαμβάνονται στο «Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤοΣΔΑ)» που αποτελεί το επιχειρησιακό σχέδιο κάθε ΟΤΑ.

Η παρακολούθηση της επίδοσης των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και ο εντοπισμός τυχόν ελλείψεων ή αναγκών που αφορούν στη διαχείριση των αποβλήτων, αποτελεί ένα σημαντικό «εργαλείο» για τη ΓΓΣΔΑ, η οποία θα είναι σε μόνιμη και σταθερή βάση αρωγός στην προσπάθεια των ΟΤΑ Α΄ βαθμού για την πρόληψη της παραγωγής και την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων τους.

Η εκπόνηση και υποβολή του ΤοΣΔΑ αποτελεί υποχρέωση του ΟΤΑ Α’ βαθμού, που απορρέει ρητά από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα από το άρθρο 84 του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α).

Το ΤΣΔΑ είναι πενταετούς διάρκειας και θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τους στόχους του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).

Εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΟΤΑ Α’ Βαθμού, μετά από παροχή γνώμης του οικείου ΦΟΔΣΑ μέσα σε ένα μήνα από την αποστολή του σχετικού ερωτήματος. Στους ΟΤΑ Α’ βαθμού για τους οποίους δεν προβλέπεται Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, το ΤοΣΔΑ εγκρίνεται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΑΝΤΖΕΝΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ.pdf