«Υγεία και Κοινωνία για όλους – Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 2020»

Το ετήσιο Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία και  την Κοινωνική Μέριμνα, με γενικό τίτλο «Υγεία και Κοινωνία για όλους – Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 2020», θα απασχολήσει την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Επίσης,  μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η δρομολόγηση αντιπλημμυρικών και άλλων έργων στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής),στην Πάτρα.

 

Καλείστε όπως προσέλθετε στητακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) την 24η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ.168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, για τη συζήτηση  και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση του ετήσιου Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία & την Κοινωνική Μέριμνα «Υγεία και Κοινωνία για όλους ΠΔΕ 2020» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2020 και έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπανών υλοποίησης των επιμέρους δράσεων.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας 

       κ. Μπονάνος Χαράλαμπος)

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση υποβολή πρότασης ένταξης μίας (1) μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΜΑΣΤΡΟΥ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΩΣ ΤΙΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΤΟΥ», προϋπολογισμού #1.250.000,00€#, στο Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ του έτους 2020 για την ωρίμανση έργων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.
(εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 

κ. Φαρμάκης Νεκτάριος)

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης μιας (1) μελέτης της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑΣ», Προϋπολογισμού: #1.800.000,00€#, στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2020, για την ωρίμανση έργων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.
(εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 

κ.Φαρμάκης Νεκτάριος)

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση υποβολή πρότασης ένταξης μίας (1) μελέτης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας με τίτλο «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», προϋπολογισμού #1.800.000,00#, στο Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ του έτους 2020 για την ωρίμανση έργων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.
(εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 

κ. Φαρμάκης Νεκτάριος)

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση υποβολή πρότασης ένταξης μίας (1) μελέτης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με τίτλο «Μελέτη οριοθέτησης – διευθέτησης σε υδατορέματα της Π.Ε. Ηλείας», προϋπολογισμού #1.800.000,00#, στο Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ του έτους 2020 για την ωρίμανση έργων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.
(εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 

κ. Φαρμάκης Νεκτάριος)

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης έργου με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», Προϋπολογισμού: #130.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2020.
(εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 

κ. Φαρμάκης Νεκτάριος)

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση τρόπου δημοπράτησης της  μελέτης  «Γεωτεχνική μελέτη και έρευνα για την ωρίμανση της μελέτης του έργου : Βελτίωση  Επαρχιακής οδού Δάφνη – Ε.Ο. 111 στο τμήμα Κεραμιδιά-Εφύρα» με   προϋπ/σμό  74.152,00€ (με ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  117 ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέσης ποιότητας – τιμής  (άρθρο 86 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α)).
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας των υποέργων: α)Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου Κ. Αχαΐας και βελτιώσεις β) Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά στο βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου Αλισσού γ) Κατασκευή μεταλλικής κερκίδας και κατασκευή περιφράξεων στο δημοτικό γήπεδο Ριόλου, του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ», Προϋπολογισμού: 303.000,00€ με ΦΠΑ, Κωδικός Έργου: 2019ΕΠ00100016,  αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, μέσω προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Δ. Αχαΐας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση Α. αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για τη σύναψη συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας για τα έτη 2020-2021-2022», με τριετή χρονική διάρκεια και μέχρι του ποσού των 990.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13%).

Β. του τρόπου διενέργειας του διαγωνισμού των εν λόγω υπηρεσιών με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού άνω των ορίων, της παρ. γ’ του άρθρου 5 του Ν.4412/2016.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βασιλόπουλος Θεόδωρος)
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση: Α. αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για τη σύναψη συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας για τα έτη 2020-2021-2022», με τριετή χρονική διάρκεια και μέχρι του ποσού των 356.400 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13%).

Β. του τρόπου διενέργειας του διαγωνισμού των εν λόγω υπηρεσιών με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού άνω των ορίων, της παρ. γ’ του άρθρου 5 του Ν.4412/2016.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής 

Ανάπτυξης κ. Βασιλόπουλος Θεόδωρος)

  

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση Α. αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για τη σύναψη συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας για τα έτη 2020-2021 -2022», με τριετή χρονική διάρκεια και μέχρι του ποσού των 1.419.742,17 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13%).

Β. του τρόπου διενέργειας του διαγωνισμού των εν λόγω υπηρεσιών με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού άνω των ορίων, της παρ. γ’ του άρθρου 5 του Ν.4412/2016.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βασιλόπουλος Θεόδωρος)  
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «Επέκταση ΧΥΤΑ Μεσολογγίου (Β’ ΦΑΣΗ)» (Κ.Ε. 2015ΕΠ00100014, εγκεκριμένος προϋπολογισμός: #500.000,00€#) της ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ του έτους 2020 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.
(εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 

κ. Φαρμάκης Νεκτάριος)

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» (Κ.Ε. 2019ΕΠ00100026, εγκεκριμένος προϋπολογισμός: #366.000,00€#) της ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ του έτους 2020 με ενοποίηση των υποέργων του και χωρίς αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.
(εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 

κ. Φαρμάκης Νεκτάριος)

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση Α. αποδοχής χρηματοδότησης ποσού οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε, για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση δρόμου Τριανταφυλλέικα – Αμπέλια (τμήμα Συκιές – Διασταύρωση προς Κούρβουλα) Δήμου Θέρμου Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας».

Β. της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του εν λόγω έργου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/2016.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)
ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση Α. αποδοχής χρηματοδότησης ποσού οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ  (800.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση δρόμου Μελίγκοβα – Αμβρακία Δήμου Θέρμου Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας».

Β. της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του εν λόγω έργου, σύμφωνα με το άρθρο 27  του ν.4412/2016.   

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)
ΘΕΜΑ 16ο Επικύρωση πρακτικών 10ης /2019, 11ης /2019, 12ης /2019, 13ης /2019 και 14ης /2019  συνεδρίασης  Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Παναγιώτης Παπαδόπουλος