937fm
Αρχική » Slider » Αγρίνιο:Εντοπίστηκαν δυο μεγάλες χασισοφυτείες!!!
Αγρίνιο:Εντοπίστηκαν δυο μεγάλες χασισοφυτείες!!!
×ÁÓÉÓÏÖÕÔÅÉÁ ÅÊÔÁÓÇÓ 24 ÓÔÑÅÌÌÁÔÙÍ ÁÍÁÊÁËÕÖÈÇÊÅ ÓÅ ÏÑÅÉÍÇ ÐÅÑÉÏ×Ç ÓÔÁ ÓÕÍÏÑÁ ÔÙÍ ÍÏÌÙÍ ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ-ÖÈÉÙÔÉÄÁÓ-ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ Åîáñèñþèçêå, Ýðåéôá áðü êáôÜëëçëç áîéïðïßçóç ðëçñïöïñéþí êáé åðßðïíåò - ìåèïäéêÝò Ýñåõíåò áóôõíïìéêþí ôïõ ÔìÞìáôïò Äßùîçò Íáñêùôéêþí ËÜñéóáò, åãêëçìáôéêÞ ïìÜäá, ôá ìÝëç ôçò ïðïßáò åìðëÝêïíôáé óôçí êáëëéÝñãåéá éäéáßôåñá ìåãÜëïõ áñéèìïý äåíäñõëëßùí êÜííáâçò, ôá ïðïßá ðñïüñéæáí ãéá ðåñáéôÝñù äéáêßíçóç êáé åìðïñßá óôï åóùôåñéêü ôçò ÷þñáò ìáò. Åíôïðßóôçêáí åííÝá (9) ìåãÜëåò "öõôåßåò", ìå ðåñéóóüôåñá áðü 4.000 äåíäñýëëéá êÜííáâçò, óå äõóðñüóéôç, äýóâáôç êáé óå ìåãÜëï õøüìåôñï (Üíù ôùí 900ì.) äáóéêÞ ðåñéï÷Þ ôçò Ñåíôßíáò ôïõ ÄÞìïõ ÓïöÜäùí Êáñäßôóáò, ç ïðïßá ãåéôíéÜæåé ìå ôïõò Íïìïýò Åõñõôáíßáò êáé Öèéþôéäáò. Ïé "öõôåßåò" Þôáí óå äéáöïñåôéêÜ óçìåßá êáé êÜëõðôáí óõíïëéêÞ Ýêôáóç 24,5 óôñåììÜôùí ðåñßðïõ. Åéäéêüôåñá, áðü ôá ìÝ÷ñé ôþñá óôïé÷åßá ôçò áóôõíïìéêÞò Ýñåõíáò ðñïêýðôåé üôé ôñåéò (3) çìåäáðïß, çëéêßáò 41, 44 êáé 38 åôþí áíôßóôïé÷á êáé ôÝóóåñéò (4) áëëïäáðïß, õðÞêïïé Áëâáíßáò åß÷áí óõóôÞóåé åãêëçìáôéêÞ "ïìÜäá" ìå äéáñêÞ äñÜóç, äïìÞ êáé ñüëïõò, ç ïðïßá ðñïÝâáéíå óå åêôåôáìÝíç êáëëéÝñãåéá êÜííáâçò, ìå óêïðü ôçí ðåñáéôÝñù äéáêßíçóç êáé åìðïñßá. ÓõãêåêñéìÝíá, õðü ôçí åðïðôåßá ôïõ 41÷ñïíïõ êáé ôïõ 44÷ñïíïõ çìåäáðïý êáé ìå ôçí Üìåóç êáèïäÞãçóç - åðéôÞñçóç ôïõ 38÷ñïíïõ çìåäáðïý, ïé ôÝóóåñéò (4) áëëïäáðïß äñÜóôåò ðñïÝâáéíáí óå êáëëéåñãçôéêÝò åñãáóßåò óôéò óõãêåêñéìÝíåò "öõôåßåò". ÐáñÜëëçëá äéÝìåíáí óå ðñü÷åéñá ðáñáðÞãìáôá åíôüò ôùí "öõôåéþí", áðü ôá ïðïßá ôáõôü÷ñïíá åðéôçñïýóáí êáé êáôüðôåõáí ôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ, þóôå Üìåóá êáé Ýãêáéñá íá áíôéëáìâÜíïíôáé ôõ÷üí ðñïóÝããéóç ôùí äéùêôéêþí Áñ÷þí. Óçìåéþíåôáé üôé ç ÷ùñïèÝôçóç ôùí ðáñáðçãìÜôùí ðáñåß÷å ðëÞñç êáôüðôåõóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôá ÷þñïõ óå áðüóôáóç Üíù ôùí 10 ÷éëéïìÝôñùí. Óôá ðáñáðÞãìáôá âñÝèçêáí ìåãÜëåò ðïóüôçôåò ôñïößìùí, ïéêéáêÜ óêåýç, åßäç êëéíïóôñùìíÞò, óõóóùñåõôÝò áõôïêéíÞôùí ìå åíóùìáôùìÝíïõò öïñôéóôÝò êéíçôþí ôçëåöþíùí êáé Üëëá áíôéêåßìåíá, ðïõ ôïõò ðáñåß÷áí ôç äõíáôüôçôá íá äéáâéïýí åêåß ãéá ìåãÜ

Αγρίνιο:Εντοπίστηκαν δυο μεγάλες χασισοφυτείες!!!

 

Δύο μεγάλες, στην κυριολεξία χασισοφυτείες ,αποτελούμενες από δεκάδες δενδρύλλια χασίς ,(άλλες πληροφορίες μιλούν για εκατοντάδες)εντόπισαν αστυνομικοί της δίωξης Ναρκωτικών Αγρινίου,στον Κοκκινόλογγο του πρώην Δήμου Παρακαμπυλίων και σε ένα ακόμη σημείο κοντά στη τεχνητή λίμνη του Καστρακίου .
Η αστυνομία αξιοποιώντας πληροφορίες ,οργάνωσε  και εκτέλεσε με επιτυχία την επιχείρηση που τους οδήγησε στη σύλληψη δύο ανδρών και βέβαια στον εντοπισμό των δυο χασισιφυτειών.
Μέσα στην ημέρα αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία.