Νόμος Κατσέλη 2015: Συμπεριλαμβάνονται και οι οφειλές προς το Δημόσιο εκτός από τα κόκκινα δάνεια.

Εμφάνιση 3 SECURITY.jpg

 

 

Σαρωτικές αλλαγές έχει θεσπίσει ο Νόμος 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τροποποιεί βασικές διατάξεις του Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη). Οι αλλαγές αυτές οι οποίες προσβλέπουν στην ταχεία εκδίκαση των υποθέσεων, αφορούν όχι μόνο όσους προετοιμάζονται να καταθέσουν αίτηση υπαγωγής στον νόμο για πρώτη φορά αλλά και αυτούς των οποίων η αίτηση δεν έχει συζητηθεί ακόμη.

 

Ύστερα και από την έκδοση της υπ’αριθμ. 7698/20.08.2015 ερμηνευτικής εγκυκλίου για την εύρυθμη λειτουργία του Νόμου κατόπιν των νέων τροποποιήσεών του, κρίνεται ως σημαντική καινοτομία του «Νόμου Κατσέλη» η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3869/2010 και σε ρύθμιση βεβαιωμένων  οφειλών προς το Δημόσιο, τη Φορολογική Διοίκηση, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β  βαθμού και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. Επομένως ο δανειολήπτης δύναται να συμπεριλάβει στο δικόγραφο εκτός από τις ληξιπρόθεσμες δανειακές οφειλές του και τις βεβαιωμένες οφειλές του προς το δημόσιο όπως αναφέρονται ανωτέρω.

 

Τι αναφέρει η εγκύκλιος;

Παρακάτω σας παρατίθεται ένας συνοπτικός οδηγός που πρέπει να ακολουθήσει ένα υπερχρεωμένο πρόσωπο το οποίο οφείλει είτε στις τράπεζες είτε στο Δημόσιο.

Ειδικότερα:

1ον Διευκρινίζεται ότι στις ρυθμίσεις του νόμου υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα που δε διαθέτουν  πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή, μισθωτοί, άνεργοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, και πρώην έμποροι που, κατά  το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής έχουν χάσει την πτωχευτική ικανότητα και δεν τελούν υπό  πτώχευση.

2ον Υπάγονται πλέον και οι οφειλές προς το Δημόσιο, ως αναφέρθη ανωτέρω. Απαγορεύεται όμως η παράλληλη χρήση, ήτοι της υπαγωγής σε πλαίσιο διευθέτησης οφειλών προς το Δημόσιο (100 δόσεις π.χ.) και της διευθέτησης των ίδιων οφειλών μέσω του Νόμου Κατσέλη. Δύναται όμως ο οφειλέτης να επιλέξει.  

3ον Οι παραπάνω οφειλές δεν πρέπει να έχουν δημιουργηθεί κατά το τελευταίο έτος πριν την  υποβολή αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3869/2010.

4ον Καθορίζεται η υποχρέωση των φορέων του Δημοσίου να παρέχουν βεβαιώσεις οφειλών προς υπαγωγή στη  ρύθμιση.

5ον Οφειλέτες που έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις υπαγωγής πριν τη ψήφιση του νόμου, δύνανται να επανυποβάλλουν  αιτήσεις προκειμένου να συμπεριληφθούν και οφειλές τους προς το Δημόσιο, παραιτούμενοι από την  προηγούμενη αίτηση.

 

Καθορίζονται  δικαστικές προθεσμίες ως ακολούθως:

α. η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης προσδιορίζεται εντός έξι (6) μηνών.

β. η επίδοση αντιγράφου της αίτησης στους πιστωτές γίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών.  

γ. η ημερομηνία επικύρωσης προσδιορίζεται εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης, κατά  την οποία είτε επικυρώνεται ο ενδεχόμενος δικαστικός συμβιβασμός από τον ειρηνοδίκη είτε συζητείται  ενδεχόμενο αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής και λήψης προληπτικών μέτρων.

δ. η ακροαματική  διαδικασία προσδιορίζεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοση προσωρινής διαταγής.

ε. η αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων δεν μπορεί να παρατείνεται πέραν των έξι (6) μηνών από την  ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω προθεσμίες δίχως υπαιτιότητα του οφειλέτη,  αυτός μπορεί να υποβάλει νέο σχετικό αίτημα με το οποίο θα επέρχεται αναστολή καταδιωκτικών μέτρων.

 

Με της παρ. 8 άρθρου 1 με την οποία αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010: καθορίζεται η υποχρέωση του οφειλέτη σε σύμμετρη ικανοποίηση των πιστωτών του, μηνιαίως, κατά το  σχέδιο αποπληρωμής που έχει επικυρωθεί ή σύμφωνα με την απόφαση προσωρινής διαταγής και αναστέλλεται  η παραγραφή των απαιτήσεων των πιστωτών. Ενώ σε περίπτωση μη καταβολής τριών (3) δόσεων στο ίδιο έτος, παύει η  αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων.

 

Εισάγεται το κριτήριο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του, όπως  εκάστοτε προσδιορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία ΕΛΣΤΑΤ.

 

Εισάγεται η διαδικασία Ταχείας Διευθέτησης Μικρο-οφειλών.

Στην διάταξη αυτή μπορούν να υπαχθούν υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα που οφείλουν έως 20.000 ευρώ Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α. Το σύνολο των οφειλών τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, β. Έχουν μηδενικό εισόδημα, γ. Δε διαθέτουν ακίνητη περιουσία, δ. Δεν έχουν μεταβιβάσει ή εκποιήσει ακίνητη περιουσία τον τελευταίο χρόνο, ε. Οι καταθέσεις τους δεν υπερβαίνουν τα χίλια  (1.000) ευρώ

 

Κρίσιμο στοιχείο για την ευόδωση του σκοπού όσων υπαχθούν θεωρείται η 18μηνη επιτήρησή τους, ήτοι εάν στο διάστημα αυτό δεν βελτιωθεί η οικονομική τους κατάσταση τότε θα επιτύχουν την οριστική διαγραφή των χρεών τους.

 

Βελτιώνεται η προγενέστερη ρύθμιση του ν.3869/2010 με την οποία προβλέπεται, με τη δικαστική απόφαση,  δυνατότητα ρευστοποίησης της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, εκτός της κύριας κατοικίας του.

 

Τι ισχύει για τους οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3869/2010  πριν τη ψήφιση του  ν. 4336/2015;

 

α. Για τους δανειολήπτες των οποίων η υπόθεσή εκκρεμεί για διάστημα άνω των έξι (6)  μηνών από την υποβολή της αίτησης, χωρίς να έχει εκδικαστεί ή να έχει επέλθει δικαστικός συμβιβασμός, υποχρεούνται  να προσκομίσουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία που απαιτούνται για υποβολή της αίτησης, ενώ τυχόν παράβαση της διάταξης και μη υποβολή επικαιροποιημένων στοιχείων, επιφέρει για τον οφειλέτη τις  συνέπειες της μη ειλικρινούς δήλωσης και απώλεια προστασίας.

 

β. Υποχρεούνται όλοι οι οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3869/2010 που  η υπόθεσή τους έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί πέραν μιας τριετίας από το χρόνο έναρξης ισχύος του ν.  4336/2015, να υποβάλλουν, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος, αίτηση για  επαναπροσδιορισμό της συζήτησης της υπόθεσής τους σε συντομότερη δικάσιμο.

 

Εάν δεν υποβληθεί σχετική αίτηση εντός του προβλεπόμενου διαστήματος, η δικάσιμοι  επαναπροσδιορίζονται αυτεπαγγέλτως σε συντομότερη δικάσιμο, εντός τριετίας.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι παραπάνω επαναπροσδιορισμοί δικασίμων γίνονται ατελώς για τον αιτούντα.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ. ΤΖΙΚΑ*

info@tzikas-lawfirm.gr

 

*ο κ. Τζίκας είναι δικηγόρος & πιστοποιημένος διαμεσολαβητής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων