Παύλος Μοσχολιός:Καλούμε την Δημοτική Αρχή να μη στερεί από την πόλη πολύτιμες σχολικές υποδομές

photo_mosxolios (1)

 

Ξεκινάει σήμερα μια καινούργια σχολική χρονιά και θέλω να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλή δύναμη.

Δυστυχώς και φέτος τα προβλήματα είναι πολλά, τόσο όσον αφορά στις ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό, όσο και σε υλικοτεχνικές υποδομές.

Ιδιαίτερα στην πόλη του Αγρινίου, παρά τα πολλά νέα σχολεία, που κατασκευάσθηκαν τα τελευταία χρόνια, οι ελλείψεις είναι πολλές και γι’ αυτό πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων.

Στις 28 Ιουνίου 2016 με σχετικό δελτίο Τύπου καταγγείλαμε την Δημοτική Αρχή για έλλειψη γνώσης και αδιαφορία (Επισυναπτόμενο έγγραφο) , επειδή δεν είχε καν πάρει είδηση την πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος που καλούσε τους Δήμους να καταθέσουν προτάσεις για κατασκευή νέων σχολείων.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να χαθεί μία ακόμη ευκαιρία για την πόλη μας.

Δυστυχώς αντί να λάβει σοβαρά υπ’ οψιν την καταγγελία αυτή, αδιαφόρησε και πάλι σε επόμενη πρόσκληση της Περιφέρειας, η οποία έληξε στις 5-9-2016 (Επισυναπτόμενο έγγραφο) , χωρίς πάλι καμία ανταπόκριση από τον Δήμο Αγρινίου.

Έτσι χάθηκε άλλη μια ευκαιρία, απ’ τις ελάχιστες, που υπάρχουν για την κατασκευή νέων κτιρίων και ταυτόχρονα καταδικάζεται η πόλη του Αγρινίου να παραμείνει με μεγάλες ελλείψεις στις σχολικές υποδομές.

Η πρακτική αυτή της Δημοτικής Αρχής αποδεικνύει ότι η προχθεσινή δήλωση του Δημάρχου «εργαζόμαστε συντονισμένα για τη δημιουργία νέων σχολείων», είναι λόγια κενά περιεχομένου.

Δύο χρόνια μετά την ανάληψη της Διοίκησης του Δήμου, η Δημοτική Αρχή δείχνει ανήμπορη να διαχειρισθεί τις τεράστιες ευθύνες της, απογοητεύοντας τους πολίτες που την εμπιστεύθηκαν.

Καλούμε την Δημοτική Αρχή να αφήσει τα πολλά λόγια και τις επικοινωνιακές τακτικές και να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, ώστε να μην στερηθεί η πόλη πολύτιμες υποδομές, ιδιαίτερα σε σχολικές μονάδες και πόρους που δύσκολα θα ξαναβρεθούν στο μέλλον.

 

Αγρίνιο, 28 Ιουνίου 2016

 

«Ούτε κουβέντα για την ταμπακιέρα από τον κ. Παπαναστασίου…»

Σε απάντηση της ανακοίνωσης του Δημάρχου Αγρινίου κ. Γιώργου Παπαναστασίου, ο πρώην Δήμαρχος Αγρινίου και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στον Δήμο Αγρινίου Παύλος Μοσχολιός προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Ο λαός λέει ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.

Παρότι μακροσκελής η ανακοίνωση του Δήμου δεν απαντά για την ταμπακιέρα.

Πρώτα απ’ όλα, πήρε χαμπάρι την πρόσκληση της Περιφέρειας και αν ναι, γιατί δεν κατέθεσε πρόταση;

Δέυτερον, από όσο καταλαβαίνουμε, η έγνοια της Δημοτικής Αρχής για την ένταξη έργων εξαντλείται στην επικοινωνία των υπηρεσιών του Δήμου και της Περιφέρειας!!!

Τρίτον, αν σε μια πρόσκληση της Περιφέρειας δεν καταθέτει πρόταση ο δεύτερος μεγάλος Δήμος, που μάλιστα έχει μεγάλο πρόβλημα σχολικής στέγης, πως λέγεται αν δεν είναι αδιαφορία, άγνοια ή αναποφασιστικότητα;

Τέταρτον, φοβούμαστε ότι η Δημοτική Αρχή ξεχνά ότι διοικεί τον Δήμο περίπου 2 χρόνια και θα έπρεπε να έχει λύσει όποιες εκκρεμότητες, που εμείς πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν, στις μελέτες του 11ου, 17ου Δημοτικού Σχολείου και του 7ου Γυμνασίου.

Πέμπτον, αν η προηγούμενη Δημοτική Αρχή κυριαρχούταν από τη λογική του σημερινού Δημάρχου στην άσκηση της πολιτικής της, δεν θα υπήρχε κανένα έργο να παραλάβει η σημερινή Δημοτική Αρχή, σαν αυτά που επισκέπτεται κατά καιρούς ο Δήμαρχος και καμαρώνει μεν, πλην όμως δεν έχει κουνήσει ούτε το μικρό του δαχτυλάκι για να γίνουν…

Τέλος, καλούμε τη Δημοτική Αρχή να αφήσει κατά μέρος τις επικοινωνιακές τακτικές και τα μεγάλα λόγια και να ασχοληθεί επιτέλους σοβαρά με τα προβλήματα του Δήμου.

Τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε…».

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 Πάτρα, 264 41 Πληροφορίες: ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΑΤΗΦΟΡΗ Τηλ.: 2613611426, 2613 611400 Fax: 2610 422978 Email: gkatifori@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πάτρα, 28/06/2016 Α.Π.: 2605 Κωδικός Πρόσκλησης: 510a11a_2 Α/Α ΟΠΣ: 1600 Έκδοση: 1/0 Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτική Ελλάδα» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης.» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράση 10. a.1.1-a: Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (Νέα Έργα)» O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (αρθ. 110 παρ. 2 στοιχ. α, αρθ.115, αρθ. 125 παρ.2 στοιχ. γ και παρ.3, Παράρτημα ΧΙΙ). 3. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014). 4. Την υπ. αριθμ. 32681/ΕΥΘΥ335/23-03-2015 (ΦΕΚ 713/Β/24-4-2015 Υπουργική Απόφαση, με θέμα «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41546/Γ΄ΚΠΣ/281/ΚΥΑ/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 5. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010). Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Σελίδα 2 6. Το Π.Δ. 132/2010, «Περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» ΦΕΚ 225Α /2010 7. Την με αριθμ 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μάιου 2014 και το από 25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 8. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10161 final/18-12-2014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020». 9. Την με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31-7-2015 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων». 10. Το με αριθμ. πρωτ. 1456-19/04/2016 έγγραφο του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, με το οποίο εστάλη στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδος 2014-2020 για έγκριση η 3η έκδοση του εντύπου εξειδίκευσης εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 11. Την από 26/04/2016 απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014- 2020», με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της 3ης έκδοσης του εντύπου εξειδίκευσης του ΕΠ, καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι. 12. Την με Α.Π. 1615/26-04-2016 απόφαση έγκρισης μέσω γραπτής διαδικασίας της 3ης έκδοσης του εντύπου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 και επιλογής κριτηρίων επιλογής πράξεων. Κ Α Λ Ε Ι Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους): • Δήμοι, • ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων παραπάνω Άξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων. 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Παρεμβάσεις που αφορούν την σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) και αναφέρονται στην αναβάθμιση και υλοποίηση κτιριακών παρεμβάσεων προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες στα σχολικά συγκροτήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αλλά και στην συμπλήρωση και παράλληλη ολοκλήρωση του σχετικού εξοπλισμού με ιδιαίτερη έμφαση στην χρησιμοποίηση σύγχρονων εποπτικών μέσων. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στον(στους) ακόλουθο (ους) θεματικό (ούς) στόχο (ους), επενδυτική (ές) προτεραιότητα (ες), ειδικό (οι) στόχο (οι), κατηγορία (ες) περιφέρειας (ών) ανά Άξονα Προτεραιότητας ή και ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Πίνακας 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Δυτική Ελλάδα ΚΩΔ. 9 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης. ΚΩΔ. 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες ΚΩΔ. 1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: – ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτηση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση ΚΩΔ. 10 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης ΚΩΔ. 10a Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Σελίδα 3 ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της ποιότητας στην τυπική εκπαίδευση ΚΩΔ. 10.α.1 2.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι: Πίνακας 2: Δείκτες εκροών Ε.Π:9 Α.Π.5 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 10a ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης Άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 1200 Πίνακας 3: Δείκτες αποτελέσματος Ε.Π:9 Α.Π.5 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 10a ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΩΔ. ΕΙΔIΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ T1842 Μέσος αριθμός μαθητών ανά σχολική δομή Αριθμός Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 10.α.1 118 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 3.1 Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτική συνδρομής) που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση κατανέμεται κατά πεδίο παρέμβασης και δράση καθώς και κατηγορία περιφέρειας ως ακολούθως: Πίνακας 5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δυτική Ελλάδα ΚΩΔ: 9 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης. ΚΩΔ: 5 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗ: – ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ/ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (1) (2) (3) (4) 051:Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και γενική δευτεροβάθμια) 10.a.1.1-a:Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (Νέα Έργα) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 7.394.617 3.2 Η Δ.Α. δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά πεδίο παρέμβασης / δράση και κατηγορία περιφέρειας ή και να προβεί σε Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Σελίδα 4 αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας (ιστοσελίδας του ΕΠ). 3.3 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το 120% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, στην περιπτώση που από την αξιολόγηση των προτάσεων προκύψει ισοβαθμία σε σχέση με την τελευταία προς ένταξη πρόταση 4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 4.1 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία. 4.2 Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιμες, ανεξάρτητα εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές πληρωμές. 4.3 Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στην με αρ. Πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2014) Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων». 4.4 Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 800000 ΕΥΡΩ (εφόσον κρίνεται σκόπιμο από τη Δ.Α.). 4.5 Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 5000000 ΕΥΡΩ (εφόσον κρίνεται σκόπιμο από τη Δ.Α.). 4.6 – 4.7 – 4.8 – 5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 5.1 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις στο ΟΠΣ. – ΕΣΠΑ 2014-2020. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ: 5.1.1 αφ ενός τα στελέχη του Δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων και 5.1.2 αφετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση logon.mnec.gr. Εάν ο Δικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2007-2013, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση logon.mnec.gr, πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης 5.2 Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην • «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα 264 41 από την 05/07/2016 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 05/09/2016 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων). Δε θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στην περίπτωση της άμεσης αξιολόγησης η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης. Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της οικείας ιστοσελίδας. 5.3 Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα: • 01. Αίτηση Χρηματοδότησης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Σελίδα 5 • 02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης • 03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου • 05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης • 08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης • 21. Τεχνική Περιγραφή και Προυπολογισμός Δημοπράτησης • 22. Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος • 33. Εκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία • 40. Μελέτη σκοπιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης της Πράξης, 1) ΕΝΤΥΠΟ 2 και 2) Σύμφωνη γνώμη από την Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. • 41. Βεβαίωση-Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του Έργου • 51. Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης • 52. Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής • 53. Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης • 61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων • 60. Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής • 62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου • 63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων • 70. Παράρτημα τεκμηρίωσης εκπλήρωσης κριτηρίων (ομάδες 1-4) • Λοιπά έγγραφα, Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής για διαθεσιμότητα/επάρκεια προσωπικού – σύσταση ομάδας έργου (ειδικότητα, εμπειρία) για την οικονομική, τεχνική και διοικητική διαχείριση του έργου • 06. Προγραμματική σύμβαση, εφόσον απαιτείται • 24. Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα προμηθειών, εφόσον απαιτείται • 31. Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη), εφόσον απαιτείται • 32. Πίνακες για την εξέταση της συμμόρφωσης με τις κατευθύνσεις της ΚΥΑ ΣΜΠΕ του ΕΠ, εφόσον απαιτείται • 35. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Τεχνική Σύνοψη και σχετικός χάρτης, εφόσον απαιτείται • 50. Εγκριτικές αποφάσεις μελετών, εφόσον απαιτείται • 07. Παράρτημα ΤΔΠ – Τμήμα Η: Χρηματοδοτικό Σχέδιο Υποέργου Εκτέλεσης με ίδια μέσα, εφόσον απαιτείται • 20. Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις που παράγουν έσοδα, εφόσον απαιτείται • 64. Χρηματοοικονομική ικανότητα, εφόσον απαιτείται • 25. Έντυπο Ανάλυσης Κόστους, εφόσον απαιτείται Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην • ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα 264 41 τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης. 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Μετά την υποβολή πρότασης από τον υποψήφιο δικαιούχο ή τον συντονιστή εταίρο, στην περίπτωση που η υλοποίηση της υποβαλλόμενης πρότασης προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί από πολλαπλούς δικαιούχους, σύμφωνα με τις ανωτέρω απαιτήσεις του κεφαλαίου 4 η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήματα: 6.1 Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ (ή εναλλακτικά τον Ενδιάμεσο Φορέα) σε Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Σελίδα 6 δύο στάδια: Α’ Στάδιο : Πληρότητα και επιλεξιμότητα πρότασης Β’ Στάδιο : Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια από την Επιτροπή Παρακολούθησης, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. Η αξιολόγηση των προτάσεων ακολουθεί την παρακάτω μεθοδολογία : Συγκριτική Αξιολόγηση Η προθεσμία για τον έλεγχο της πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του δικαιούχου, από την αρμόδια διαχειριστική αρχή, ορίζεται μέχρι εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων. [παρ. 2, άρθρο 20, ν. 4314/2014] Με την ολοκλήρωση της συγκριτικής αξιολόγησης οι προτάσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία τους. 6.2 Έκδοση πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων (μόνο στην περίπτωση συγκριτικής αξιολόγησης). 6.3 Υποβολή και εξέταση ενστάσεων Οι δυνητικοί Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στην αρμόδια Δ.Α. σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 της ΥΑ με αριθ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ/Β/24.08.2015) . Οι ενστάσεις υποβάλλονται άπαξ ανά στάδιο αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ήτοι: α) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Α’ της αξιολόγησης β) του Προσωρινού Πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων που εκδίδεται κατά το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης, στην περίπτωση της συγκριτικής αξιολόγησης Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ενυπόγραφη από το Δικαιούχο και όπου απαιτείται υπογεγραμμένη και από τον φορέα πρότασης, δηλαδή τον κύριο της πράξης, εφόσον είναι διαφορετικός φορέας από τον δικαιούχο. Η Δ.Α. πρωτοκολλεί και εξετάζει όλες τις υποβαλλόμενες ενστάσεις. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενστάσεων εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της Δ.Α. και κοινοποιούνται στους δυνητικούς δικαιούχους που υπέβαλαν την ένσταση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών και αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια. Οι ενστάσεις δύναται να εξετάζονται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Α., εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης. Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν μπορούν να συμμετέχουν στελέχη της Δ.Α. που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης της συγκεκριμένης πρότασης την οποία αφορά η ένσταση. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα στελέχη που εξετάζουν την ένσταση διαθέτουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία, μέσω της υποβολής δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων. Αν η υποβληθείσα ένσταση η οποία αφορά τα αποτελέσματα του Σταδίου Α’ (άμεση ή συγκριτική αξιολόγηση) γίνει δεκτή, η Δ.Α. προβαίνει στην αξιολόγηση του Σταδίου Β’. Αν η υποβληθείσα ένσταση αφορά το στάδιο Β’ της αξιολόγησης: • Στην περίπτωση εφαρμογής συγκριτικής αξιολόγησης, με την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων οι προτάσεις για τις οποίες γίνεται αποδεκτή η ένσταση προστίθενται στον πίνακα κατάταξης στη σειρά που τους κατατάσσει η βαθμολογία τους, προκειμένου να προκύψει ο Οριστικός Πίνακας κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων. 6.4 Έκδοση οριστικού πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων, μετά την εξέταση των υποβαλλόμενων ενστάσεων. 6.5 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον/την Περιφερειάρχη ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ σε συνέχεια προηγούμενης θετικής εισήγησης του προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ. 6.6 Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα του Ε.Π.: του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης