Άρτα: Με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση η βιοκλιματική αναβάθμιση και μετατροπή δημοτικού σχολείου σε πολιτιστικό κέντρο

Στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» εντάσσεται, με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το έργο «μετατροπής υφιστάμενου δημοτικού σχολείου πηγών Άρτας σε ενεργειακά ευφυές πολιτιστικό κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης και προσθήκη παιδικής χαράς με ανακυκλωμένα υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα», με συνολικό προϋπολογισμό 419.562,40 ευρώ.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει παρεμβάσεις και αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου στον οικισμό Πηγών που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα παραδοσιακής Ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής και το οποίο εξυπηρετεί τις Δημοτικές υπηρεσίες της ΔΕ Τετραφυλλίας σε συνδυασμό με χρήσεις πολιτιστικού κέντρου και κέντρου περιβαλλοντικής.  Στα πλαίσια της εν λόγω αναβάθμισης επιδιώκεται βιώσιμη λειτουργία προβλέποντας:

1.1.1. Ενεργειακή αναβάθμιση για τη μετατροπή του κτιρίου σε κτίριο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (βάση βιοκλιματικής μελέτης) με επεμβάσεις:

i. Στα δομικά στοιχεία του κελύφους (θερμομόνωση εσωτερικά της εξωτερικής τοιχοποιίας, επένδυση δια γυψοσανίδας, χρωματισμοί, τοποθέτηση μόνωσης κάτωθεν της στέγης, μόνωση και αντικατάσταση δαπέδου) καθώς και αντικατάσταση του συνόλου των εξωτερικών κουφωμάτων με νέα ενεργειακά αναβαθμισμένα χαμηλών συντελεστών θερμοπερατότητας,

ii. Εγκατάσταση συστήματος αερισμού,

iii. Εγκατάσταση Σύστημα ανάκτησης θερμότητας,

iv. Χρήση τεχνικής νυχτερινού αερισμού.

1.1.2. Νέες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.

1.1.3. Νέο σύστημα άρδευσης.

1.2.4. Νέα φωτιστικά με βάση τη φωτοτεχνική μελέτη.

Με την ενεργειακή αυτή παρέμβαση επιτυγχάνεται η βιώσιμη λειτουργία του κτιρίου με χαρακτηριστικά:

– Συνολική μείωση έκλυσης αερίων ρύπων CΟ2 κατά 18,76 tCO2

– Μείωση κατανάλωσης τελικής ενέργειας κατά 262,90 KWh/M2

Το κόστος της επένδυσης ενεργειακής αναβάθμισης θα αποσβεστεί σε 14,54 έτη<15 ετών.

1.1.2. Αποκατάσταση της προβληματικής διάθεσης των αποβλήτων–λυμάτων με την πρόβλεψη τοποθέτησης compact μονάδος επεξεργασίας των λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση τους μετά την επεξεργασία τους μέσω υπεδάφιας άρδευσης, καλύπτοντας τις ισχύουσες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

1.2 Δημιουργία στον περιβάλλοντα του κτιρίου νέας πιστοποιημένης παιδικής χαράς με ανακυκλωμένα υλικά περιορισμένου Κόστους Κύκλου Ζωής–LCCA και περιορισμένη ενεργειακή κατανάλωση ώστε να επιτυγχάνεται συνέργεια της χρήσης τόσο σαν χώρος σωματικής, πνευματικής ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης των παιδιών σε συνδυασμό με την συμπληρωματικότητα της σαν μέσο βιωματικής μάθησης-απτής προβολής του ρόλου και των αποτελεσμάτων της ανακύκλωσης.

Προβλέπεται έτσι η διαμόρφωση του αναγκαίου χώρου με τις απαραίτητες υποδομές λειτουργίας, η προμήθεια των αναγκαίων οργάνων για την εξυπηρέτηση δύο ηλικιακών ομάδων και η κάλυψη του αναγκαίου φωτισμού με συνδυαστική χρήση αυτόνομων φωτιστικών LED με φωτοβολταϊκά και συμβατικών LED.

Με βάση την πιστοποίηση του Δήμου σύμφωνα με το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης EN/ISO 14001:2008 στο σύνολο των προβλεπόμενων διαγωνιστικών διαδικασιών για την υλοποίηση της πράξης έχουν υιοθετηθεί κατά το δυνατό οι αρχές των «Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων».

Με την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ αναμένεται το επόμενο διάστημα και η δημοπράτησή του. Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της πράξης είναι ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη ενώ χρονικός στόχος για την υλοποίησή της ορίστηκε για τις 31/12/2023. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένταξη της πράξης στο ΕΣΠΑ πατήστε εδώ