Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου Δημήτριος Νικάκης ενημερώνει ότι, κατόπιν επιμόνων προσπαθειών μου από της αναλήψεως των καθηκόντων του, επιτέλους το Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου θ’ ανακατασκευασθεί!

Ειδικότερα, κατόπιν της υπ’ αριθ. 45063/23-4-2019 προτάσεως του κου. Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προς το ΤΑΧΔΙΚ διά την έγκρισιν συνολικής πιστώσεως ποσού 1.215.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) διά την επισκευή, συντήρηση κι εκσυγχρονισμό κτιρίου και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δικαστικού Μεγάρου Αγρινίου, το ΤΑΧΔΙΚ, δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. 9542/12-6-2019 ομοφώνου αποφάσεώς του, ενέκρινε την ανωτέρω υπουργική πρόταση και πίστωσε το προαναφερθέν ποσόν εις βάρος του ΚΑ εξόδων 9726 του προϋπολογισμού του ΤΑΧΔΙΚ διά την επισκευή και συντήρηση του Δικαστικού μας Μεγάρου.

Το ανωτέρω ποσόν κατανέμεται ως εξής:
-Διά το έτος 2019: 600.000,00 Ευρώ
-Διά το έτος 2020: 615.000,00 Ευρώ.