Λήψη μέτρων για επίλυση προβλημάτων ηλεκτροδότησης στην περιοχή του Δήμου Θέρμου

Στο Θέρμο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 31 του μηνός Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1/27-01-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του, στο Δήμαρχο καθώς και σ’ όλους τους Προέδρους των Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 2 και 5, το άρθρο 65 παρ. 5 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), το άρθρο 1 παρ. 2 Ν. 4257/2014 και του άρθρου 3 παρ. 3β του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επίσης, η λήψη της απόφασης αυτής γίνεται κατόπιν τήρησης των διατάξεων των άρθρων 1 και 7 του ν. 2690/99 και των άρθρων 14 και 58 του ν. 3852/10.

Ο υπάλληλος του Δήμου Θέρμου κ. Κων/νος Κουκούτσης, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, ανακοίνωσε ότι είναι παρών ο Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Κωνσταντάρας και προχώρησε σε ανάγνωση των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων όπως και των Προέδρων Κοινοτήτων του Δήμου Θέρμου που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 (είκοσι ενός) μελών βρέθηκαν 18 (δέκα οκτώ) παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Κωστακόπουλος Νικόλαος (Πρόεδρος)
2. Αθανασίου (Κουκούλιας) Κων/νος
3. Bαλλής Αθανάσιος
4. Γλαβάς Γεώργιος
5. Δάλλας Δημήτριος (Τάκης)
6. Καλογερής Παναγιώτης
7. Κασόλας Θεόδωρος
8. Κατσαρός Αριστείδης (Άρης)
9. Κότσαλος Κων/νος

10. Κουβαράς Κων/νος
11. Κωτσαρέλη Μαριάνθη
12. Μπουγάς Χαρίλαος
13. Μυζήθρας Γεώργιος
14. Παπαθανασόπουλος (Κορομπίλης) Ιωάννης
15. Παπαθανασόπουλος Κων/νος
16. Παπαπάνος Αθανάσιος
17. Παπασημάκης Παναγιώτης
18. Πριόνας Αντώνιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αναγνωστάκης Κων/νος -2- 2. Καλημέρη Ιωάννα -1-
3. Μαραγιάννης Κων/νος -1-

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν Πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου Θέρμου και συγκεκριμένα: Αγγελόπουλος Φώτιος, Ελευθεριάνος Γεώργιος, Ζαρκάδας Χρήστος, Καραγιάννης Νικόλαος, Μπαλαμάτσης Δημοσθένης, Μπαλαφούτης Κων/νος, Παπασημάκης Δημήτριος, Πετρόπουλος Γεώργιος, Πυλαρινός Φώτιος, Ραμαντάνης Ιωάννης, Συρακούλας Ιωάννης, Σύρρος Γεώργιος.