Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδα γνωστοποιεί την πλήρωση τριών (3) θέσεων Επιστημονικών Συνεργατών/-ιδων του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ειδικοτήτων: Π.Ε. Νομικών (θέση μία), Π.Ε. Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (θέση μία) και Τ.Ε. Πολιτικών Έργων Υποδομής (θέση μία), σύμφωνα με τη συνημμένη δημόσια γνωστοποίηση.