Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευ-σης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύ- νολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορι- σμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.