ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.
«ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ
ΡΕΠΟΡΤΕΡ»

1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.
Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Δημοσιογραφίας Συντακτών και
Ρεπόρτερ» διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της αριθμ. 2944/2014 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β΄
1098/2014), όπως τροποιήθηκε και ισχύει, η οποία εκδόθηκε βάσει της διάταξης της παρ. 5, του
άρθρου 25, του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/2013), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της
παρ. 1, του άρθρου 11, του Ν. 4229/ 2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 8/2014) και ισχύει.

2. Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων
Η διάρκεια εξέτασης του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της
ειδικότητας « Δημοσιογραφίας Συντακτών και Ρεπόρτερ » καθορίζεται σε τρεις (3) ώρες.

 

3. Θεωρητικό Μέρος: Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ.
ΟΜΑΔΑ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Τι εννοούμε με τους όρους «ενημέρωση» και «παραπληροφόρηση»;
2. Η ελλιπής εξακρίβωση του θέματος και η έλλειψη χρόνου μπορούν να οδηγήσουν το δημοσιογράφο σε
παραπληροφόρηση του κοινού και γιατί;
3. Περιγράψτε μια τυπική ιεραρχική δομή σε ένα έντυπο ΜΜΕ.
4. Περιγράψτε μια τυπική ιεραρχική δομή σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
5. Περιγράψτε μια τυπική ιεραρχική δομή σε έναν τηλεοπτικό σταθμό.
6. Ποιο είναι το πρωταρχικό έργο του δημοσιογράφου και από ποιες βασικές αρχές διέπεται;
7. Ποια τα αίτια της παραπληροφόρησης του κοινού και ποιες οι τεχνικές «νομιμοποίησής» της;
8. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ ρεπόρτερ και παρουσιαστή μιας ενημερωτικής εκπομπής στο ραδιόφωνο
ή την τηλεόραση;
9. Να αναφέρετε τρεις διαφορές και τρεις ομοιότητες μεταξύ Τύπου, ραδιοφώνου και τηλεόρασης.
10. Ποιοι είναι οι τρόποι χειραγώγησης του δημοσιογραφικού έργου;
11. Με βάση ποια κριτήρια καθορίζεται η δημοσιογραφική αξία ενός γεγονότος;
12. Ποια στοιχεία πρέπει να πληροί η παρουσίαση μιας είδησης από το δημοσιογράφο ανεξαρτήτως του
Μέσου ενημέρωσης στο οποίο δημοσιεύεται;
13. Ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ «Γραφείου Τύπου» και «Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων» σε έναν
οργανισμό;
14. Ποιες γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να διαθέτει ένα επιτυχημένο στέλεχος γραφείου Δημοσίων Σχέσεων;
15. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες ενός στελέχους γραφείου Δημοσίων Σχέσεων;
16. Να αναφέρετε πέντε βασικές αρχές που εμπίπτουν στη δεοντολογία των Δημοσίων Σχέσεων.
17. Τι γνωρίζετε για την έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης;
18. Για ποιους λόγους ένας οργανισμός χρειάζεται να διαθέτει Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων;
19. Τι σημαίνει ο όρος «υπερκείμενο» (hypertext);
20. Τι είναι τα «πολυμέσα» (multimedia); Παραθέστε ένα παράδειγμα.
21. Σε τι διαφέρει μια ενημερωτική ιστοσελίδα από ένα ιστολόγιο (blog);
22. Ποιες ιδιαίτερες δεξιότητες και ικανότητες χρειάζεται να διαθέτει ο δημοσιογράφος που εργάζεται σε μια
ενημερωτική ιστοσελίδα;
23. Πως η εμφάνιση και η άνοδος των ενημερωτικών ιστοσελίδων έχει μεταβάλει τον τρόπο άσκησης της
δημοσιογραφίας;
24. Ποια είναι τα φωνητικά – ορθοφωνικά προβλήματα που καθιστούν ασαφή την ομιλία;
25. Ποιοι είναι οι τρόποι εξάλειψης των επίκτητων ιδιωμάτων;
26. Τι ονομάζουμε «τονισμό» και «ρυθμό» και ποιος ο ρόλος τους στην απόδοση ενός δημοσιογραφικού
κειμένου;
27. Πώς διαμορφώνεται ο λόγος μας όταν στο κείμενο υπάρχουν σημεία στίξης (τελεία, κόμμα, θαυμαστικό,
εισαγωγικά και παρένθεση);
28. Πώς παράγεται η φωνή;
29. Πώς γίνεται ο έλεγχος της αναπνοής;
30. Τι σημαίνουν τα αρχικά: Ο.Ο.Σ.Α., Ο.Η.Ε., Π.Ο.Ε., Π.Ο.Υ., Ν.Α.Τ.Ο., Δ.Ο.Ε., F.I.B.A;
31. Ποιους θεσμούς απονομής Διεθνούς Δικαίου γνωρίζετε;
32. Τι είναι τα δημόσια αγαθά;
33. Ποιοι είναι οι βασικοί θεσμοί του δημοκρατικού πολιτεύματος;
34. Ποια τα πλεονεκτήματα του ραδιοφώνου ως Μέσου ενημέρωσης ;
35. Ποια είναι τα τρωτά σημεία του ραδιοφώνου;
36. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα του ραδιοφώνου ως μέσου ενημέρωσης;
37. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα του ραδιοφώνου έναντι των άλλων μέσων
ενημέρωσης;
38. Ποια τα πλεονεκτήματα των ηχογραφημένων εκπομπών;
39. Ποια τα μειονεκτήματα των ηχογραφημένων εκπομπών;
40. Ποια είναι τα μειονεκτήματα μιας «ζωντανής» συνέντευξης;
41. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα μιας «ηχογραφημένης» συνέντευξης;
42. Ποιος είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου στα ψυχαγωγικά προγράμματα ραδιοφώνου και τηλεόρασης;
43. Ποιες είναι οι κατηγορίες των ραδιοφωνικών συχνοτήτων;
44. Σε ποιον ανήκει η ιδιοκτησία του ραδιοφωνικού φάσματος;
45. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ερευνητικής δημοσιογραφίας;
46. Αναφερθείτε σε τρία παραδείγματα, εγχώρια ή διεθνή, που θεωρούνται ορόσημα στην ερευνητική
δημοσιογραφία.
47. Ποιες δεξιότητες πρέπει να διαθέτει ο ρεπόρτερ της ερευνητικής δημοσιογραφίας και γιατί;
48. Με ποιους τρόπους ο δημοσιογράφος που ασχολείται με θέματα ερευνητικής δημοσιογραφίας μπορεί να
ανακαλύψει και να διατηρήσει τις πηγές του;
49. Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει η ερευνητική δημοσιογραφία σήμερα;
50. Ποιος είναι ο ρόλος της εικόνας στην ενημέρωση;
51. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες στην παραγωγή της ενημέρωσης στην τηλεόραση;
52. Ποια είναι η σχέση μεταξύ «ενημέρωσης» και «ψυχαγωγίας» στο πλαίσιο της τηλεόρασης;
53. Ποια είναι τα «νέα τηλεοπτικά συστήματα» και ποιες οι ιδιαιτερότητές τους;
54. Επιτρέπεται στο δημοσιογράφο η χρήση ξενικών όρων και λέξεων; Αιτιολογείστε την απάντησή σας και
παραθέστε δύο παραδείγματα.
55. Γιατί χρειάζεται ο δημοσιογράφος να έχει πλούσιο λεξιλόγιο;
56. Πώς βοηθάει το δημοσιογράφο ο πλούτος της ελληνικής γλώσσας;
57. Live, brake, press room, editorial, γκάλοπ, festival: Να αντικαταστήσετε τους ξενόγλωσσους αυτούς
όρους, που χρησιμοποιούνται συχνά στο δημοσιογραφικό λόγο, με τους αντίστοιχους ελληνικούς.
58. Γιατί είναι απαραίτητη η γνώση ξενόγλωσσων λέξεων και ορολογίας;
59. Πότε χρησιμοποιεί ο δημοσιογράφος ξένους όρους και λέξεις;
60. Ποια είναι και πότε μπορεί να ξεπεράσει τα όρια ο δημοσιογραφικός λόγος; Παραθέστε τρία
παραδείγματα.
61. Τι εννοούμε με τον όρο «πληροφορία»; Είναι οπωσδήποτε η πληροφορία γνώση;
62. Τι γνωρίζετε για τη «γλώσσα του σώματος»;
63. Γιατί έχουν μεγάλη επικοινωνιακή αξία τα σύμβολα;
64. Ποια είναι τα είδη της επικοινωνίας;
65. Πομπός – Δέκτης – Ανάδραση. Περιγράψτε το επικοινωνιακό αυτό σχήμα, δίνοντας ένα παράδειγμα.
66. Πομπός – Μέσον – Θόρυβος – Δέκτης. Να εξηγήσετε το επικοινωνιακό αυτό σχήμα, παραθέτοντας ένα
παράδειγμα.
67. Να εξηγήσετε την έννοια «επικοινωνιακή εναρμόνιση», δίνοντας ένα παράδειγμα.
68. Να εξηγήσετε την έννοια «επικοινωνιακή διαφοροποίηση», δίνοντας ένα παράδειγμα.
69. Να αναφέρετε περιπτώσεις κατά τις οποίες: α) Χρησιμοποιούμε μόνο το λεκτικό κώδικα επικοινωνίας. β)
Χρησιμοποιούμε μόνο τον μη λεκτικό κώδικα επικοινωνίας. γ) Συνδυάζουμε και τους δύο παραπάνω
κώδικες επικοινωνίας. Παραθέστε ένα παράδειγμα για κάθε περίπτωση.
70. Τι γνωρίζετε για την «τεχνική της γενικοποίησης» και ποιους κινδύνους ενέχει η εν λόγω τεχνική;
71. Διαφήμιση – Προπαγάνδα. Συσχετίστε αυτές τις έννοιες, αιτιολογώντας την απάντησή σας.
72. Πότε έχουμε «υπερβολή» και πότε «παραμόρφωση» ενός γεγονότος;
73. Ποιοι είναι οι διαμορφωτές της «κοινής γνώμης» στο πλαίσιο της δημοσιογραφίας; Παραθέστε τρία
παραδείγματα.
74. Τι γνωρίζετε για το μοντέλο της «διφασικής ροής της επικοινωνίας»;
75. Τι σημαίνει ο όρος «διαμορφωμένο στιλ»; Γιατί συνήθως οι περισσότεροι προσφεύγουν σε στιλ ήδη
«έτοιμα» και καθιερωμένα;
76. Τι είναι η «κοινή γνώμη» και πώς διαμορφώνεται;
77. Με ποιες τεχνικές επιβάλλεται και κυριαρχεί η παραπληροφόρηση;
78. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ «υποδιάκρισης» και «υπερδιάκρισης»;
79. Το δικό μας «προσωπικό στιλ» είναι πάντα ανεπηρέαστο από γενικότερες διαμορφωμένες στιλιστικές
φόρμες; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
80. Συμβάλλουν οι πολιτιστικές αντιλήψεις και αξίες στη διαμόρφωση της πολιτικής ταυτότητας ενός ατόμου
ή μιας ευρύτερης ομάδας ατόμων; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
81. Τι είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) και ποιες οι αρμοδιότητές του;
82. Ποια είναι η κοινοβουλευτική διαδικασία συγκρότησης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης
(Ε.Σ.Ρ.);
83. Να αναφέρετε ενδεικτικά τρεις περιπτώσεις κατά τις οποίες η παραβίαση των δημοσιογραφικών ορίων
και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας διώκονται και τιμωρούνται ποινικά στα δικαστήρια.
84. Ποιοι είναι επιγραμματικά οι κοινοί σκοποί όλων των δημοσιογραφικών Ενώσεων;
85. Τι σημαίνει «Αστική Ευθύνη» για το Δημοσιογράφο και τα Μ.Μ.Ε. και σε ποια δικαστήρια καταφεύγει ο
θιγόμενος;
86. Να αναφέρετε επιγραμματικά τις βασικές αρχές του κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας της ΕΣΗΕΑ.
87. Τι λέει το άρθρο 14 του Συντάγματος;
88. Τι είναι το Σύνταγμα και ποια μορφή Πολιτεύματος καθορίζει στη χώρα; Μπορεί να «αναθεωρηθεί»
συνταγματικά η μορφή του Πολιτεύματος;
89. Με ποιους τρόπους παρεμβαίνει ο δημοσιογράφος σε μια κειμενική συνέντευξη;
90. Ποια είναι η ευθύνη ενός ραδιοτηλεοπτικού σταθμού έναντι της προστασίας της προσωπικότητας;
91. Τι σημαίνουν οι όροι λογοκρισία και λογοκλοπή; Έχουν θετικό ή αρνητικό περιεχόμενο;
92. Η προληπτική λογοκρισία και λογοκλοπή είναι δεοντολογικά και νομικά αποδεκτές διαδικασίες ή
τιμωρούνται; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
93. Στη χώρα μας επιτρέπεται η κατάσχεση ενός εντύπου;. Εάν όχι, γιατί; Εάν ναι, πότε, υπό ποιες
προϋποθέσεις και με ποια διαδικασία;
94. Ποιος είναι ο ρόλος των κομμάτων στην Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία;
95. Με ποια βασικά εφόδια ο δημοσιογράφος εντοπίζει θέματα για ρεπορτάζ;
96. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να περιέχει μια είδηση;
97. Ποια είναι τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των ειδήσεων ανεξαρτήτως του Μέσου ενημέρωσης στο οποίο
παρουσιάζονται;
98. Πως ελέγχουμε την αξιοπιστία των πηγών;
99. Τι σημαίνουν οι όροι: α) ανώνυμη ενημέρωση, β) ανεπίσημη ενημέρωση, γ) off the record ενημέρωση;
100. Να αναφέρετε με επιχειρήματα δέκα από τις βασικές αρχές για ένα ολοκληρωμένο ρεπορτάζ.
101. Τι σημαίνουν οι όροι BREXIT, φονταμενταλισμός, ιντιφάντα, Ψυχρός πόλεμος, σαρία, ισλαμική
τρομοκρατία.
102. Ποια είναι τα είδη της συνέντευξης;
103. Πώς γίνεται η επιλογή του ατόμου της συνέντευξης;
104. Ποιοι είναι οι τρόποι αποτύπωσης μιας συνέντευξης;
105. Ποιους τρόπους διεξαγωγής της συνέντευξης γνωρίζετε;

 

ΟΜΑΔΑ Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Τι είναι η Π.Ο.Ε.Σ.Υ. και ποιες δημοσιογραφικές ενώσεις εντάσσονται σε αυτή;
2. Τι σημαίνει ο όρος «προσφερόμενη πληροφόρηση»;
3. Τι σημαίνει «γραμμή του μέσου» και πώς αυτή δυσχεραίνει την άσκηση του δημοσιογραφικού έργου;
4. Ποια ήταν η εποχή άνθησης του Τύπου στην Ελλάδα και γιατί;
5. Τι σημαίνει ο όρος «τέταρτη εξουσία» που αποδίδεται στη δημοσιογραφία;
6. Τι είναι η «ελευθερία του Τύπου» και ποιες υποχρεώσεις συνεπάγεται στο πλαίσιο άσκησης του
δημοσιογραφικού επαγγέλματος;
7. Σε τι διαφέρει η καταγραφή από την ερμηνεία ενός γεγονότος στο πλαίσιο της δημοσιογραφίας;
8. Ποιες ιδιαίτερες δεξιότητες χρειάζεται να διαθέτει ο δημοσιογράφος στα διάφορα Μέσα ενημέρωσης
(Τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο);
9. Ποια είναι τα βήματα εργασίας του δημοσιογράφου από την ανεύρεση μιας είδησης μέχρι τη
δημοσιοποίησή της;
10. Ποιες οι διαφορές μεταξύ «σκληρών» (hard) και «ήπιων» (soft) ειδήσεων; Παραθέστε ένα παράδειγμα για
κάθε κατηγορία είδησης.
11. Τι σημαίνει αποδελτίωση του περιεχομένου των ΜΜΕ;
12. Ποια είναι τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει ένα δελτίο Τύπου;
13. Σε ποιες περιπτώσεις διοργανώνεται μια συνέντευξη Τύπου και ποιοι είναι υπεύθυνοι για τη διοργάνωσή
της;
14. Τι ονομάζουμε «στρατηγικό στόχο» στις Δημόσιες Σχέσεις;
15. Σε τι διαφέρει το μάρκετινγκ από τις δημόσιες σχέσεις;
16. Τι περιλαμβάνει ο προγραμματισμός των Δημοσίων Σχέσεων σε έναν οργανισμό;
17. Ποιες ισορροπίες πρέπει να τηρεί το στέλεχος ενός γραφείου Δημοσίων Σχέσεων ή γραφείου Τύπου ως
ενδιάμεσος του οργανισμού και του κοινού ή των δημοσιογράφων;
18. Τι είναι το εμπορικό τμήμα μιας εφημερίδας και ποιος ο ρόλος του;
19. Ποιος είναι ο ρόλος του διορθωτή σε μια έκδοση εντύπου – εφημερίδας;
20. Τι εννοούμε όταν λέμε ειδικός συντάκτης σε μια έκδοση;
21. Πώς γίνεται η διανομή ενός εντύπου – μιας εφημερίδας;
22. Ποια είδη περιοδικών γνωρίζετε;
23. Ποια είναι τα τμήματα ενός εντύπου;
24. Ποιος είναι ο ρόλος του διευθυντή σύνταξης μιας εφημερίδας;
25. Ποιος θεωρείται «εξωτερικός συνεργάτης» σε ένα έντυπο;
26. Πώς παρακολουθείται ένα κείμενο σε μια εβδομαδιαία έκδοση;
27. Πώς γίνεται ο προγραμματισμός έκδοσης των ένθετων σε μια εφημερίδα καθημερινή ή κυριακάτικη;
28. Τι γνωρίζετε για τα στάδια έκδοσης ενός εντύπου;
29. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ διευθυντή σύνταξης και αρχισυντάκτη σε ένα έντυπο;
30. Μπορεί ένας εκδότης να είναι ταυτόχρονα και αρχισυντάκτης;
31. Τι είναι η «φωτοσύνθεση» στο πλαίσιο δημιουργίας ενός εντύπου;
32. Τι γνωρίζετε για το πιεστήριο μιας εφημερίδας;
33. Ποιες χαρακτηρίζονται «τοπικές» εφημερίδες;
34. Ποιες ιδιαιτερότητες υπάρχουν στη σύνταξη και έκδοση μιας τοπικής εφημερίδας;
35. Τι γνωρίζετε για τα ένθετα σε κυριακάτικα ή καθημερινά φύλλα;
36. Τι είναι ο «υπερσύνδεσμος» (hyperlink) και πως μπορεί να αξιοποιηθεί σε ένα δημοσιογραφικό κείμενο
στο διαδίκτυο;
37. Πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) συμβάλλουν στο έργο του δημοσιογράφου;
38. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας ολοκληρωμένης ενημερωτικής ιστοσελίδας;
39. Πότε ιδρύθηκε ο ΟΗΕ, ποιος είναι ο ρόλος του και ποια είναι τα βασικά του όργανα;
40. Ποιοι είναι οι δύο βασικοί διεθνείς θεσμοί ασφαλείας και ποιες οι διαφορές τους;
41. Ποιος ο ρόλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην παγκόσμια οικονομία;
42. Ποιες είναι οι θεμελιώδεις ελευθερίες στην κοινή αγορά;
43. Ποιες διαφορές εντοπίζονται ανάμεσα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;
44. Τι γνωρίζετε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;
45. Τι γνωρίζετε για τη σύνοδο κορυφής στο Μάαστριχτ;
46. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
47. Ποιοι θεσμοί εκπροσωπούνται στην ομάδα αξιολόγησης της πορείας της ελληνικής οικονομίας
(κουαρτέτο);
48. Τι γνωρίζετε για το στούντιο ροής ενός ραδιοφώνου;
49. Απαριθμήστε τον βασικό εξοπλισμό ενός ραδιοφωνικού studio on-air.
50. Τι γνωρίζετε για την ηχογράφηση ενός ρεπορτάζ;
51. Ποια είναι η διαδικασία του μοντάζ ενός ραδιοφωνικού θέματος;
52. Ποια τεχνικά μέσα χρησιμοποιεί ο δημοσιογράφος για τη δημιουργία – παραγωγή ενός ρεπορτάζ στο
ραδιόφωνο;
53. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα των ζωντανών ραδιοφωνικών εκπομπών;
54. Ποια είναι η δομή μιας είδησης για ραδιόφωνο;
55. Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης των ειδήσεων σε ένα ραδιοφωνικό δελτίο ειδήσεων;
56. Από ποιους παράγοντες καθορίζεται η έκταση και η θέση μιας είδησης σ’ ένα ραδιοφωνικό δελτίο
ειδήσεων;
57. Ποια θέση κατέχουν οι διεθνείς ειδήσεις σε ένα δελτίο ειδήσεων ραδιοφώνου;
58. Ποια δελτία χαρακτηρίζονται ως ειδικά;
59. Πόσα είδη ενημερωτικών εκπομπών γνωρίζετε;
60. Από ποιες ειδικότητες απαρτίζεται ένα καθημερινό ραδιοφωνικό «μαγκαζίνο» ;
61. Να εξηγήσετε τις ικανότητες που πρέπει να έχει ο δημοσιογράφος που πραγματοποιεί μια ραδιοφωνική
συνέντευξη.
62. Περιγράψτε την προετοιμασία για μια συνέντευξη στο ραδιόφωνο.
63. Ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν κατά τη διεξαγωγή μιας ζωντανής ραδιοφωνικής συνέντευξης (εντός/εκτός
studio).
64. Ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έχει το ρεπορτάζ στο ραδιόφωνο;
65. Πότε πρέπει να «ανοίγουν» οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές κατά τη διάρκεια μίας
ραδιοφωνικής εκπομπής;
66. Πόσο επικίνδυνη είναι και γιατί η «ανοιχτή γραμμή» (στο ραδιόφωνο);
67. Ποιος είναι ο ρόλος του τηλεφωνικού κέντρου σε μια ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή;
68. Από ποιες ειδικότητες συγκροτείται ένα συνεργείο εξωτερικών ραδιοφωνικών μεταδόσεων;
69. Ποιος καθορίζει τη διάρκεια των ρεπορτάζ σε μια εκπομπή;
70. Υπάρχει διαφορά μεταξύ γραπτού λόγου για ραδιόφωνο και γραπτού λόγου για τηλεόραση;
71. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές ενός ρεπορτάζ για ραδιόφωνο και ενός ρεπορτάζ για τηλεόραση;
72. Ποια είναι η χωροταξική δομή ενός επαγγελματικού ραδιοφωνικού σταθμού;
73. Τι σημαίνει «Μουσική Γέφυρα» σε μια ζωντανή – ηχογραφημένη ραδιοφωνική παραγωγή;
74. Τι σημαίνει ο όρος «Μουσικό Χαλί»;
75. Τι είναι ο «πληροφοριοδότης» (whistle-blower) στο πλαίσιο της ερευνητικής δημοσιογραφίας;
76. Ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έχει η δημοσιογραφική έρευνα στην τηλεόραση; Παραθέστε δυο
παραδείγματα (εγχώρια ή ξένα) τηλεοπτικών εκπομπών δημοσιογραφικής έρευνας.
77. Πώς οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο έχουν επηρεάσει την άσκηση της ερευνητικής δημοσιογραφίας;
Αιτιολογείστε την απάντησή σας.
78. Ποιες είναι οι βασικές δεοντολογικές αρχές που πρέπει να τηρεί ο ρεπόρτερ που εμπλέκεται σε θέματα
ερευνητικής δημοσιογραφίας, όπως είναι η αποκάλυψη σκανδάλων;
79. Τι γνωρίζετε για τη στελέχωση και τη λειτουργία του μεταφραστικού τμήματος σε ένα τηλεοπτικό σταθμό;
80. Τι γνωρίζετε για τη στελέχωση και τη λειτουργία του τομέα Ειδήσεων και Ενημέρωσης ενός τηλεοπτικού
σταθμού;
81. Τι γνωρίζετε για τη λειτουργία του τμήματος εξωτερικού δελτίου σε ένα τηλεοπτικό σταθμό;
82. Ποιες ειδικότητες χρειάζονται για την πραγματοποίηση μιας ζωντανής μετάδοσης στην τηλεόραση;
83. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές ενός ρεπορτάζ για ραδιόφωνο και ενός ρεπορτάζ για τηλεόραση;
84. Ποιος είναι ο ρόλος των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο πλαίσιο μιας τηλεοπτικής παραγωγής;
85. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τηλεόρασης ως Μέσου ενημέρωσης;
86. Ποιες τυπολογίες (genres) τηλεοπτικών προγραμμάτων γνωρίζετε από τον τομέα της ενημέρωσης, της
ψυχαγωγίας και της επιμόρφωσης;
87. Ποιος πρέπει να είναι ο σκοπός και ο στόχος μιας τηλεοπτικής ενημερωτικής εκπομπής; Παραθέστε ένα
παράδειγμα.
88. Ποιος είναι ο ρόλος της μουσικής σε ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ;
89. Ποιος/ποιοι «μιλούν» στο ακουστικό του παρουσιαστή σε μια τηλεοπτική εκπομπή;
90. Τι γνωρίζετε για το στούντιο ροής σε έναν τηλεοπτικό σταθμό;
91. Ποιος είναι ο ρόλος του διευθυντή προγράμματος σε έναν τηλεοπτικό σταθμό;
92. Ποιες ειδικότητες χρειάζονται για την τηλεοπτική κάλυψη ενός γεγονότος σε εξωτερικό χώρο;
93. Τι σημαίνουν οι όροι «ον», «σούπερ», «κιου» και «σπηκάζ» στο πλαίσιο της τηλεοπτικής ενημέρωσης;
94. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ τηλεοπτικού μαγκαζίνο, τηλεοπτικής εκπομπής δημοσιογραφικής έρευνας
και τηλεοπτικής εκπομπής συζήτησης (talk-show); Παραθέστε ένα παράδειγμα για καθεμία από τις
παραπάνω τηλεοπτικές εκπομπές.
95. Τι σημαίνουν τα αρχικά O.B.Van και τι περιλαμβάνει;
96. Ποια είναι τα βήματα δημιουργίας ενός ρεπορτάζ για τηλεοπτικό σταθμό;
97. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ «ζωντανού» και «μαγνητοσκοπημένου» ρεπορτάζ;
98. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ενός «μαγνητοσκοπημένου» ρεπορτάζ;
99. Με ποιες ειδικότητες εργαζομένων συνεργάζεται ο δημοσιογράφος για την πραγματοποίηση ενός
τηλεοπτικού ρεπορτάζ;
100. Ποια είναι τα μειονεκτήματα της τηλεόρασης ως Μέσου ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας;
101. Τι εννοούμε με τον όρο «τηλεοπτικός προγραμματισμός»;
102. Τι γνωρίζετε για το ζωντανό τηλεοπτικό πρόγραμμα από το στούντιο;
103. Πώς επιτυγχάνεται η «αμεσότητα» στην ενημέρωση σε μια τηλεοπτική ενημερωτική εκπομπή;
104. Με ποιο τρόπο καλύπτονται τα «έκτακτα» γεγονότα στην τηλεόραση;
105. Ποιες είναι οι δυσκολίες κάλυψης τηλεοπτικών θεμάτων σε εξωτερικούς χώρους;
106. Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής και ιεράρχησης των ειδήσεων για ένα δελτίο στην τηλεόραση;
107. Πώς γίνεται το τηλεοπτικό μοντάζ ενός θέματος;
108. Από ποιες ειδικότητες απαρτίζεται η σύνθεση του προσωπικού που απασχολείται σε έναν τηλεοπτικό
σταθμό;
109. Ποιες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες πρέπει να έχει ο παρουσιαστής μιας ζωντανής ενημερωτικής
εκπομπής στην τηλεόραση;
110. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ τηλεόρασης και κινηματογράφου;
111. Ποια είναι η διαδικασία παραγωγής ενός τηλεοπτικού ενημερωτικού μαγκαζίνο;
112. Ποια είναι τα στάδια μιας τηλεοπτικής παραγωγής και ποιες εργασίες εκτελούνται σε κάθε ένα από αυτά;
113. Τι είναι το κοντρόλ ρουμ (control room) και ποιες ειδικότητες εργαζομένων απασχολούνται σε αυτό για
την πραγματοποίηση μιας ενημερωτικής τηλεοπτικής εκπομπής;
114. Ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας και της ιδιωτικής τηλεόρασης;
115. Ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παρουσιάζει το ρεπορτάζ στην τηλεόραση;
116. Τι γνωρίζετε για τις διαδικασίες που επιτελούνται στην αλυσίδα παραγωγής – μετάδοσης στην τηλεόραση.
117. Ποιες είναι οι δυσκολίες σε μια απευθείας τηλεοπτική σύνδεση από έναν εξωτερικό χώρο;
118. Με βάση ποια κριτήρια και ποιες τεχνικές πραγματοποιείται η οργάνωση προγράμματος (programming)
σε έναν τηλεοπτικό σταθμό;
119. Τι ονομάζουμε «ζώνες προγραμμάτων» και σε ποιες ζώνες χωρίζεται η ημερήσια τηλεοπτική εκροή;
120. Ποια τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα μιας ζωντανής τηλεοπτικής εκπομπής;
121. Ποια πρέπει να είναι η δομή μιας είδησης για την τηλεόραση;
122. Σχεδιάστε μια τυπική ιεραρχική δομή του τομέα ειδήσεων και ενημέρωσης ενός τηλεοπτικού σταθμού.
123. Τι πρέπει να κάνει και τι να αποφεύγει ο δημοσιογράφος σε μια τηλεοπτική συνέντευξη σε απευθείας
μετάδοση;
124. Ποια είδη δημοσιογραφικών κειμένων γνωρίζετε;
125. Ποια είναι τα καθοριστικά ερωτήματα στα οποία πρέπει να δώσει απαντήσεις ένα ειδησεογραφικό κείμενο;
126. Τι γνωρίζετε για τη μέθοδο της «ανεστραμμένης πυραμίδας»; Αξιοποιείται σε όλα τα είδη
δημοσιογραφικών κειμένων και σε όλες τις περιπτώσεις δημοσιογραφικού λόγου;
127. Τι είναι το «Lead»;
128. Πού χρησιμοποιούνται οι λεζάντες;
129. Γιατί χρειάζονται οι τίτλοι σε ένα δημοσιογραφικό κείμενο; Ποια είναι τα βασικά είδη τίτλων;
130. Πώς διαχειρίζεται ο συντάκτης του δημοσιογραφικού περιεχομένου τους «ειδικούς λόγους» (π.χ. λόγους
πολιτικών, ειδικών επιστημόνων, καλλιτεχνών κλπ.) στους οποίους αξιοποιούνται ιδιαίτερες ορολογίες;
131. Ποιες είναι οι διαφορές του έντυπου δημοσιογραφικού λόγου από τον ραδιοτηλεοπτικό;
132. Ποιες ιδιαίτερες γνώσεις πρέπει να διαθέτει ένας μεταφραστής κειμένου;
133. Υπάρχει διαφορά μεταξύ γραπτού λόγου για το ραδιόφωνο και γραπτού λόγου για την τηλεόραση;
134. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ «τίτλου» και «λεζάντας» σε ένα κείμενο;
135. Ποιες είναι οι δυσκολίες του προφορικού δημοσιογραφικού λόγου και ποια «εφόδια» πρέπει να διαθέτει
ο δημοσιογράφος ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει σε αυτόν;
136. Ποιοι διεθνείς ή ευρωπαϊκοί θεσμοί συγκροτούν την «τρόικα» ή το «κουαρτέτο»;
137. Σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις εξηγήστε με επιχειρήματα τι είδους ενημέρωση έχει δεχθεί ο
δημοσιογράφος από την πηγή του. Α) Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία οι δρόμοι στο κέντρο και γύρω
από το κέντρο θα κλείσουν από τις 14.00 – 14.30 προκειμένου να περάσει η αυτοκινητοπομπή του
Αμερικανού Προέδρου. Β) Πηγή του υπουργείο Οικονομικών αποκάλυψε ότι η Ελληνική κυβέρνηση στο
επόμενο Eurogroup θα θέσει νέα πρόταση για συμφωνία με τους δανειστές. Γ) Όπως ο σταθμός μας είναι
σε θέση να γνωρίζει υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στο υπουργείο Οικονομικών και το Μαξίμου για το ύψος
των μισθολογικών αυξήσεων στις νέες συλλογικές συμβάσεις.
138. Πως διαμορφώνεται η δημοσιογραφική ατζέντα και ποια είναι η σημασία της;
139. Αποτελούν οι πρεσβείες πηγές ειδήσεων; Να αιτιολογήσετε με συντομία την απάντησή σας.
140. Πότε πραγματοποιείται «έκτακτη» ανταπόκριση;
141. Πότε επιλέγει ένα Μέσο ενημέρωσης να κάνει μια «αποστολή» και πότε επιλέγει την «ανταπόκριση»; Να
αιτιολογήσετε σύντομα την απάντησή σας.
142. Ποια είναι τα καθήκοντα των ανταποκριτών;
143. Ποια είναι τα «ειδικά προσόντα» του συντάκτη διεθνών ειδήσεων;
144. Να αναφέρετε πέντε βασικά ξένα ειδησεογραφικά έντυπα.
145. Τι γνωρίζετε για τα έτοιμα πακέτα ειδήσεων που προσφέρουν τα πρακτορεία;
146. Ποιος είναι ο ρόλος της τηλεόρασης στη διεθνή ειδησεογραφία;
147. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα της τηλεόρασης στην παρουσίαση των ξένων ειδήσεων;
148. Ποια είναι η συμβολή του διαδικτύου στη διακίνηση ειδήσεων;
149. Ποιες είναι οι διαθέσιμες πηγές ενημέρωσης μέσω διαδικτύου;
150. Πώς γίνεται ο συνδυασμός των δημοσιευμάτων του ξένου τύπου;
151. Πώς γίνεται η εξακρίβωση των πηγών που είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου;
152. Τι εννοούμε με τον όρο foreign desk;
153. Ποια είναι η «θέση» των διεθνών ειδήσεων στην ημερήσια θεματολογία των ενημερωτικών μέσων
ενημέρωσης;
154. Ποιους τρόπους εύρεσης πηγών διεθνών ειδήσεων γνωρίζετε;
155. Πώς γίνεται η χρήση των ειδήσεων από ένα πρακτορείο;
156. Πώς λειτουργεί ένα πρακτορείο ειδήσεων;
157. Πώς γίνεται η προσαρμογή της διεθνούς είδησης για τον Έλληνα αναγνώστη;
158. Τι έγινε την 11 Σεπτεμβρίου του 2001 και πως επηρέασε την παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή;
159. Βαλκάνια η πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης… Αναφέρετε τις πιο πρόσφατες συγκρούσεις και αναταραχές
στην περιοχή. (Από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα)
160. Ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση: Ποιες είναι οι διεκδικήσεις των δύο πλευρών για την Ιερουσαλήμ; Τι
ρόλο παίζουν οι ισραηλινοί εποικισμοί στη σύγκρουση; Πόσες φορές έχουν κηρύξει ιντιφάντα οι
Παλαιστίνιοι; Ποιες ήταν οι σημαντικότερες προσπάθειες επίλυσης της σύγκρουσης μέχρι σήμερα;
161. Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης των διεθνών ειδήσεων;
162. Ποιες οι ιδιαιτερότητες της διεθνούς ειδησεογραφίας σε εμπόλεμες καταστάσεις και εμπόλεμες ζώνες;
163. Ποιος είναι ο ρόλος των πρακτορείων ειδήσεων στον έλεγχο των ειδήσεων;
164. Σε τι διαφέρει η απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης από την τελική συνέντευξη;
165. Σας στέλνουν στον τόπο ενός δυστυχήματος. Τι είδους συνεντεύξεις μπορείτε να κάνετε εκεί και από
ποιους;
166. Ποια προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσει ο δημοσιογράφος από τη λάθος επιλογή «χώρου» για τη
διεξαγωγή της συνέντευξης;
167. Ποια είναι η σημασία της έρευνας και της προετοιμασίας στο πλαίσιο μιας συνέντευξης;
168. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από τη χρήση των (νέων) τεχνολογικών μέσων για την
καταγραφή της συνέντευξης;
169. Πότε επιδιώκουμε φιλικό και πότε επαγγελματικό κλίμα κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης;
170. Ποιο από τα πρόσωπα που απασχολούν την επικαιρότητα (άμεσα ή έμμεσα) θα επιλέγατε για να κάνετε:
α) μια συνέντευξη πορτρέτο, β) μια συνέντευξη ειδικού. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
171. Παραθέστε δέκα τεχνικές για την κατάρτιση ερωτηματολογίου συνέντευξης.
172. Παραθέστε δέκα τεχνικές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης.
173. Τι αποτελεί θέμα για ένα ρεπορτάζ;
174. Ποια είναι τα είδη του ρεπορτάζ με βάση τη θεματολογία τους;
175. Ποιος είναι ο ρόλος της «πηγής» στη σύνταξη ενός ολοκληρωμένου ρεπορτάζ;
176. Τι σημαίνει διασταύρωση πληροφοριών και τι επιτυγχάνεται με αυτήν;
177. Ποιες κατηγορίες πηγών γνωρίζετε με κριτήριο: α) τη συχνότητα επαφής τους με το δημοσιογράφο, β)
τον τρόπο που αποδίδoνται στο δημοσιογραφικό κείμενο;
178. Πώς διαχειρίζεται ο δημοσιογράφος μια ανώνυμη πηγή και ποια η έννοια του «off the record»;
179. Πώς οι εσωτερικές και οι εξωτερικές πιέσεις «απειλούν» την αξιοπιστία των πηγών;
180. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του ρεπορτάζ Υπουργείων;
181. Τι είναι οι παραπολιτικές στήλες και ποιες οι ιδιαιτερότητές τους;
182. Ποιος είναι ο ρόλος του δημοσιογραφικού και προσωπικού αρχείου στη σύνταξη ενός κειμένου;
183. Ποιες είναι οι πηγές του πολιτιστικού και του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ;
184. Ποιοι είναι οι τρόποι εύρεσης πηγών;
185. Πώς αξιοποιεί ο δημοσιογράφος μια συνέντευξη Τύπου ως πηγή για τη σύνταξη του ρεπορτάζ;
186. Τι σημαίνει διαπιστευμένος ρεπόρτερ και πώς εργάζεται; Τι είναι η διαπίστευση;
187. Ποιες είναι οι πηγές του εκκλησιαστικού ρεπορτάζ;
188. Ποιες είναι οι πηγές του αστυνομικού ρεπορτάζ;
189. Ποιες είναι οι πηγές του διεθνούς ρεπορτάζ και ποιες του διπλωματικού ρεπορτάζ;
190. Ποιες είναι οι πηγές του αθλητικού ρεπορτάζ;
191. Ποιες είναι οι πηγές του δικαστικού ρεπορτάζ;
192. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ;
193. Ποιες είναι οι πηγές του πολιτικού ρεπορτάζ;
194. Ποιες πηγές χρησιμοποιούν οι συντάκτες των παραπολιτικών στηλών;
195. Ποιοι είναι οι τομείς ενδιαφέροντος και ποιες οι πηγές του οικονομικού ρεπορτάζ;
196. Ποια η θεματολογία του τοπικού ρεπορτάζ;
197. Να αναφέρετε ενδεικτικά τέσσερα θέματα επικαιρότητας για ελεύθερο ρεπορτάζ.
198. Τι γνωρίζετε για το ελεύθερο ρεπορτάζ και ποιες μπορεί να είναι οι πηγές του;
199. Ποιες ιδιαίτερες γνώσεις πρέπει να διαθέτει ο ρεπόρτερ του «ελεύθερου» ρεπορτάζ;
200. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ «τοπικού» και «επιτόπιου» ρεπορτάζ;
201. Ποιες ιδιαίτερες γνώσεις πρέπει να διαθέτει ο ρεπόρτερ του επιστημονικού ρεπορτάζ και ποιους τομείς
καλύπτει το εν λόγω ρεπορτάζ;
202. Παραθέστε παραδείγματα θεμάτων που ανήκουν στα εξής ρεπορτάζ: Καταγγελίας, αποκαλυπτικό,
εποχιακό και συγκριτικό.
203. Να εξηγήσετε τον όρο «δημοσιογραφικά τραστ» και να αναφέρετε τους τρόπους με τους οποίους ο
δημοσιογράφος μπορεί να προστατευτεί μέσα σε αυτά.
204. Τι σημαίνουν οι όροι Pixel και MegaPixel στην ψηφιακή φωτογραφία και ποια η σημασία αυτών των
μεγεθών στην ποιότητα δημοσίευσης μιας ψηφιακής φωτογραφίας;
205. Ποια είδη – κατηγορίες φωτογραφικών μηχανών γνωρίζετε; Ποια είναι η διαφορά των «παλαιών»
αναλογικών μηχανών σε σχέση με τις ψηφιακές;
206. Ποια είδη – κατηγορίες φωτογραφικών φακών γνωρίζετε; Αναφερθείτε συνοπτικά τη χρήση του καθενός
από αυτούς.
207. Με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή έγχρωμης ή ασπρόμαυρης φωτογραφίας για δημοσίευση;
208. Αναφέρατε κάποιες περιπτώσεις κατά τις οποίες: α) θα χρειαστεί η χρήση του φλας της φωτογραφικής
μηχανής, ακόμη και κατά την διάρκεια της ημέρας, β) αντιθέτως, θα παραμείνει απενεργοποιημένο ακόμη
και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή ημίφωτος.
209. Ποιες φωτογραφίες θεωρούνται «παραποιημένες»;
210. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας «καλής» φωτογραφίας;
211. Σε τι χρειάζεται το Photoshop;
212. Από πού μπορεί να βρει φωτογραφίες για χρήση ένας δημοσιογράφος;
213. Ποιος είναι ο τρόπος λειτουργίας των πρακτορείων φωτογραφιών;
214. Εντοπίζετε έναν υπουργό της κυβέρνησης σε κατάσταση «ευθυμίας», μαζί με τη σύζυγο και τα ανήλικα
παιδιά του σε πανάκριβο εστιατόριο, τη στιγμή που διακηρύσσει ότι εργάζεται 18 ώρες το 24ωρο στο
γραφείο του για τα κρίσιμα θέματα του τόπου. Απαιτείται ένα «γενικό» – «αποκαλυπτικό» πλάνο, ώστε να
υπάρχουν «αποδείξεις».α) Επιτρέπεται η λήψη μιας τέτοιας φωτογραφίας; β) Επιτρέπεται η δημοσίευση
αυτής της «ξεκάθαρης» λήψης;
215. Ποια είναι τα κριτήρια αναζήτησης φωτογραφιών μέσα από το αρχείο;
216. Ποιες είναι οι διαφορές «καλλιτεχνικής» και «δημοσιογραφικής» απεικόνισης (στον έντυπο Τύπο);
217. Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής της συνοδευτικής φωτογραφίας;
218. Ποιους περιορισμούς θέτει το κείμενο λόγω του θέματος στην επιλογή φωτογραφίας;
219. Τι ονομάζουμε «θόρυβο» στις ψηφιακές φωτογραφίες;
220. Υφίσταται «πνευματική ιδιοκτησία» (copyright) στο φωτογραφικό υλικό και τι προσέχουμε όταν
δημοσιεύουμε φωτογραφίες;
221. Τι γνωρίζετε για τη χρήση φωτογραφιών από το διαδίκτυο;
222. Εξηγήστε τι είναι η κειμενολεζάντα.
223. Σε δημόσια εκδήλωση ή σε δημόσιο χώρο, κάποιο πολιτικό ή δημόσιο πρόσωπο βιαιοπραγεί ή προβαίνει
σε κάποιου είδους αδίκημα. Παριστάμενοι φωτορεπόρτερ «τραβούν» συνεχείς λήψεις. Το συγκεκριμένο
πρόσωπο τους «απαγορεύει» να φωτογραφίζουν, επικαλείται τα προσωπικά του δεδομένα και απειλεί με
μηνύσεις. Έχει δίκιο ή άδικο; Πώς μπορούν να αντιδράσουν οι φωτογράφοι; Τα πλάνα τα οποία
κατέγραψαν είναι δημοσιεύσιμα ή όχι;

 

4. Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και
Δεξιοτήτων (Στοχοθεσία Εξεταστέας Ύλης Πρακτικού Μέρους)
Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι
της ειδικότητας Δημοσιογραφίας Συντακτών και Ρεπόρτερ , εξετάζονται σε γενικά θέματα
επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και
ικανότητες, που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού μέρους της
ειδικότητας.
Θέματα / Ερωτήσεις Πρακτικού Μέρους
➢ Πρακτική άσκηση αναγνώρισης κειμενικών ειδών στη δημοσιογραφία:
Αφού μελετήσετε τα παρακάτω δύο δημοσιογραφικά κείμενα (έκτασης έως 300 λέξεων το καθένα)
προσδιορίστε σε ποιο κειμενικό είδος εντάσσονται και αιτιολογήστε την απάντησή σας.
Υλικά εξέτασης: Σελίδα μεγέθους Α4 και στυλό.
➢ Πρακτική εφαρμογή συγγραφής «lead» για ρεπορτάζ που θίγει θέμα της επικαιρότητας:
Σας δίνονται – σε τυχαία σειρά – πληροφορίες και δηλώσεις από πηγές αναφορικά με ένα θέμα της
επικαιρότητας. Με βάση τα στοιχεία αυτά συντάξτε το «lead» ενός ρεπορτάζ και προσδιορίστε το έντυπο στο
οποίο θα μπορούσε να δημοσιευτεί το δημοσιογραφικό κείμενο.
Υλικά εξέτασης: Σελίδα μεγέθους Α4 και στυλό.
➢ Πρακτική εφαρμογή σύνταξης ρεπορτάζ για μια εφημερίδα ή περιοδικό:
Σας δίνονται – σε ανακατεμένη σειρά – πληροφορίες, στοιχεία και δηλώσεις πηγών σχετικά με ένα
ειδησεογραφικό θέμα. Αφού τα μελετήσετε συντάξτε το πλήρες κείμενο ενός ρεπορτάζ (έκτασης έως 250
λέξεις).
Υλικά εξέτασης: Σελίδα μεγέθους Α4 και στυλό.
➢ Πρακτική εφαρμογή συγγραφής τίτλου, υπότιτλου, υπέρτιτλου, μεσότιτλου για διαφορετικά είδη
δημοσιογραφικών κειμένων (ρεπορτάζ, άρθρο γνώμης, κύριο άρθρο-editorial, σχόλιο,
χρονογράφημα, επιφυλλίδα):
Με βάση το περιεχόμενο του δημοσιογραφικού κειμένου που σας δίνεται (έκτασης έως 500 λέξεις)
καταγράψτε έναν τίτλο και έναν υπότιτλο. Επίσης, προσθέστε τουλάχιστον έναν μεσότιτλο (εάν χρειάζεται).
Σημείωση: Το δημοσίευμα μπορεί να ανήκει σε οποιοδήποτε κειμενικό είδος της δημοσιογραφίας.
Υλικά εξέτασης: Σελίδα μεγέθους Α4 και στυλό.
➢ Πρακτική εφαρμογή δημιουργίας πρωτοσέλιδου εφημερίδας ή περιοδικού:
Σας δίνεται το παρακάτω «κασέ» πρωτοσέλιδου εφημερίδας / περιοδικού καθώς και στοιχεία από ορισμένα
θέματα της επικαιρότητας, προερχόμενα από την εσωτερική ύλη εφημερίδας ή περιοδικού. Αφού τα
μελετήσετε διαμορφώστε το πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας ή ενός περιοδικού, συγγράφοντας το σχετικό
δημοσιογραφικό περιεχόμενο (υπέρτιτλους, τίτλους, υπότιτλους, εισαγωγές θεμάτων), έτσι όπως θα
εμφανιζόταν σε αυτό.
Υλικά εξέτασης: Σελίδα με «κασέ» πρωτοσέλιδου εφημερίδας / περιοδικού και στυλό.
➢ Πρακτική εφαρμογή σύνταξης κειμενολεζάντας για φωτορεπορτάζ:
Με βάση τις παρακάτω τρεις φωτογραφίες, που απεικονίζουν θέματα της επικαιρότητας, συγγράψτε τις
σχετικές κειμενολεζάντες, έτσι όπως θα εμφανίζονταν σε ένα φωτορεπορτάζ.
Υλικά εξέτασης: Σελίδα μεγέθους Α4 με φωτογραφίες και στυλό.
➢ Πρακτική εφαρμογή σύνταξης ερωτηματολογίου για συνέντευξη:
Σας ανατίθεται από τον αρχισυντάκτη της εφημερίδας όπου εργάζεστε να πραγματοποιήσετε μια
ειδησεογραφική συνέντευξη από ένα πολιτικό πρόσωπο, το οποίο λόγω πολιτικών εξελίξεων το τελευταίο
διάστημα απασχολεί έντονα την επικαιρότητα. Συντάξετε ένα ερωτηματολόγιο επτά έως δέκα ερωτήσεων,
λαμβάνοντας υπόψη το πολιτικό σκηνικό, το προφίλ και τις πολιτικές δράσεις του συνεντευξιαζόμενου.
Υλικά εξέτασης: Σελίδα μεγέθους Α4 με φωτογραφίες και στυλό.
➢ Πρακτική εφαρμογή διαμόρφωσης στοιχείων δημοσιογραφικού κειμένου συνέντευξης:
Σας δίνεται το πλήρες δημοσιογραφικό περιεχόμενο μιας συνέντευξης, προερχόμενης από εφημερίδα ή
περιοδικό, και σας ζητείται -αφού το μελετήσετε – να συντάξετε έναν τίτλο, την εισαγωγή καθώς και δύο
σχετικά «μότο», έτσι όπως θα εμφανίζονταν στο τελικό δημοσιευμένο κείμενο.
Υλικά εξέτασης: Σελίδες μεγέθους Α4 με το σχετικό δημοσιογραφικό περιεχόμενο και στυλό.
➢ Πρακτική άσκηση αναγνώρισης ειδών ρεπορτάζ και αξιοποιούμενων πηγών:
Με βάση το περιεχόμενο του παρακάτω δημοσιογραφικού κειμένου (έκτασης έως 500 λέξεις) αναγνωρίστε
το είδος ρεπορτάζ στο οποίο εντάσσεται και αιτιολογήστε την απάντησή σας. Παράλληλα, περιγράψτε τα
είδη πηγών που αξιοποιούνται και σχολιάστε τη δημοσιογραφική έρευνα που θα διενεργούσατε ο ίδιος εάν
ο αρχισυντάκτης του εντύπου όπου εργάζεστε σας ανέθετε το εν λόγω ειδησεογραφικό θέμα.
Υλικά εξέτασης: Σελίδες μεγέθους Α4 με το σχετικό δημοσιογραφικό περιεχόμενο και στυλό.
➢ Πρακτική άσκηση αναγνώρισης λαθών στη χρήση της νέας ελληνικής γλώσσας:
Σας δίνεται το παρακάτω δημοσιογραφικό κείμενο (έκτασης έως 400 λέξεις), το οποίο περιέχει λάθη στη
χρήση της νέας ελληνικής γλώσσας (είτε από πλευράς λέξεων, εκφράσεων, ιδιωματισμών είτε από πλευράς
γραμματικής-συντακτικού) και σας ζητείται να παρέμβετε ώστε να εντοπίσετε και να διορθώσετε τα
συγκεκριμένα λάθη.
Υλικά εξέτασης: Σελίδα μεγέθους Α4 και στυλό.
➢ Πρακτική εφαρμογή καταγραφής προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων:
Σας δίνεται το παρακάτω ενδεικτικό σενάριο εργασίας:
Ως μέλος ομάδας έργου του αυτοτελούς τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου
Αθηναίων καλείστε από τον τμηματάρχη σας να οργανώσετε ένα πλήρες πρόγραμμα δράσης για την
προετοιμασία και την υλοποίηση διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Οι προκλήσεις της τοπικής και περιφερειακής
ανάπτυξης-αυτοδιοίκησης σε καιρό κρίσης: Προοπτικές για το μέλλον».
Καταγράψτε τις βασικές ενέργειες που θα περιελάμβανε ένα πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων με βάση την
παραπάνω διοργάνωση.
Σημείωση: Στον υποψήφιο μπορούν να δοθούν και άλλα (παρεμφερή) σενάρια εργασίας, συνοδευόμενα
με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην πρακτική άσκηση.
Υλικά εξέτασης: Σελίδα μεγέθους Α4 και στυλό.
➢ Πρακτική εφαρμογή συγγραφής Δελτίου Τύπου:
Σας δίνεται το παρακάτω ενδεικτικό σενάριο εργασίας:
Ως μέλος του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σας
ζητείται να συντάξετε ένα Δελτίο Τύπου με θέμα την επικείμενη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
για παιδιά με εικαστικά εργαστήρια εντός του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου κατά τη διάρκεια των
θερινών διακοπών τους. Το Δελτίο Τύπου πρέπει να περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία (τόσο τα τυπικά
που αποτελούν χαρακτηριστικό κάθε Δελτίο Τύπου όσο και εκείνα που επιβάλλει το θέμα).
Στοιχεία προς αξιοποίηση:
• Δωρεάν δράσεις.
• Έναρξη δηλώσεων συμμετοχής στις 29 Ιουνίου.
• Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132144889, ηλεκτρονική διεύθυνση: www.namuseum.gr, Email:
eam@culture.gr
• Ώρες διεξαγωγής 11:00-13:00.
• Καθοδήγηση από τους σχετικούς με τα εκθέματα αρχαιολόγους και από τη ζωγράφο του Μουσείου.
• Μαθησιακή διαδικασία με βάση τα παρακάτω εκθέματα:
✓ «Θαλασσινές περιπέτειες… στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο» για παιδιά ηλικίας 6-8 ετών στις 7, 11
και 12 Ιουλίου.
✓ «Στην αρχαία Αίγυπτο μια φορά…» για παιδιά ηλικίας 9-12 ετών στις 4, 5 και 14 Ιουλίου.
Σημείωση: Στον υποψήφιο μπορούν να δοθούν και άλλα (παρεμφερή) σενάρια εργασίας, συνοδευόμενα
με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην πρακτική άσκηση.
Υλικά εξέτασης: Σελίδες μεγέθους Α4 με το σχετικό περιεχόμενο και στυλό.
➢ Πρακτική άσκηση τρόπου χειρισμού του «off the record» στο πλαίσιο του δημοσιογραφικού έργου:
Σας δίνεται η παρακάτω ενδεικτική μελέτη περίπτωσης (case-study) με βάση την οποία καλείστε να
περιγράψετε: α) Ποιες μορφές μπορεί να προσλάβει το «off the record» ως αίτημα της πηγής προς το
δημοσιογράφο; β) Πώς πρέπει ο δημοσιογράφος να χειριστεί την παρακάτω επίκληση του «off the record»
και γιατί;
Μελέτη περίπτωσης (Case-study):
Πρόκειται να γίνει ψηφοφορία στη Βουλή για την ψήφιση ενός νέου νόμου, επιβεβλημένου από τους
ευρωπαϊκούς θεσμούς και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), που αφορά στο νέο ασφαλιστικό σύστημα
της Ελλάδας και περιλαμβάνει μείωση όλων ανεξαιρέτως των συντάξεων κατά το ήμισυ και τριπλασιασμό
των ασφαλιστικών εισφορών για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες. Σε αντάλλαγμα για την ψήφιση
του νέου νόμου οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και το ΔΝΤ θα κουρέψουν κατά το ήμισυ το ελληνικό χρέος, ενέργεια
με την οποία δρομολογείται η μακροπρόθεσμη έξοδος της χώρας από το δημοσιονομικό τέλμα. Για να έχει
ομαλή κατάληξη η ψηφοφορία απαιτούνται τουλάχιστον 151 ψήφοι. Η ελληνική κυβέρνηση συνεργασίας έχει
διαβεβαιώσει δημοσίως τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ότι και οι 155 βουλευτές που εντάσσονται σε αυτήν θα
ψηφίσουν θετικά. Στενό στέλεχος του Πρωθυπουργού, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται να
αποπεμφθεί, αποκαλύπτει σε δημοσιογράφο off the record ότι:
«Πρόκειται για εμπαιγμό. Έξι βουλευτές της απόλυτης εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού στην κρίσιμη
ψηφοφορία θα ρίξουν λευκό. Δεν θα ψηφιστεί ο νέος νόμος και αμέσως οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί θα
ενεργοποιήσουν το σχέδιο εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη (που το αποκαλούν «μαύρη βίβλο»
του Grexit και περιλαμβάνει έναν πολυσέλιδο τόμο που γράφτηκε από 15μελή ομάδα της Κομισιόν σε
λιγότερο από ένα μήνα και φυλάσσεται σε ειδικό χρηματοκιβώτιο στις Βρυξέλλες). Οι έξι παραπάνω
βουλευτές έχουν ήδη στείλει όλες τους τις καταθέσεις στο εξωτερικό. Μετά την καταψήφιση του νόμου
επιδιώκουν να πέσει η συγκυβέρνηση και να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές».
Σημείωση: Στον υποψήφιο μπορούν να δοθούν και άλλες (παρεμφερείς) μελέτες περίπτωσης,
συνοδευόμενες με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην πρακτική
άσκηση.
Υλικά εξέτασης: Σελίδα μεγέθους Α4 και στυλό.
➢ Πρακτική εφαρμογή συγγραφής ειδήσεων για ραδιοφωνικό δελτίο ειδήσεων:
Σας δίνονται – σε τυχαία σειρά – πληροφορίες, στοιχεία και δηλώσεις πηγών αναφορικά με πέντε θέματα της
επικαιρότητας. Με βάση αυτά συντάξετε το δημοσιογραφικό περιεχόμενο, έτσι όπως θα εκφωνείτο στο
δελτίο ειδήσεων ενός ραδιοφωνικού σταθμού.
Υλικά εξέτασης: Σελίδα μεγέθους Α4 και στυλό.
➢ Πρακτική εφαρμογή διαμόρφωσης σκαλέτας για ενημερωτικό ραδιοφωνικό περιοδικό/μαγκαζίνο:
Σας δίνονται – σε τυχαία σειρά – πληροφορίες και στοιχεία αναφορικά με ορισμένα θέματα της επικαιρότητας.
Με βάση αυτά συντάξετε ένα σχέδιο σκαλέτας για μια ωριαία ραδιοφωνική εκπομπή ενημερωτικού
χαρακτήρα. Επισημαίνεται ότι στη σκαλέτα πρέπει να αξιοποιηθούν οι κατάλληλες ορολογίες που
σχετίζονται με το μέσο του ραδιοφώνου καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία (τόσο τα τυπικά που
αποτελούν χαρακτηριστικό κάθε σκαλέτας όσο και εκείνα που υπαγορεύουν τα θέματα της επικαιρότητας).
Υλικά εξέτασης: Σελίδα μεγέθους Α4 και στυλό.
➢ Πρακτική εφαρμογή διαμόρφωσης σκαλέτας για ενημερωτικό τηλεοπτικό μαγκαζίνο/περιοδικό:
Σας δίνονται – σε τυχαία σειρά – πληροφορίες και στοιχεία αναφορικά με ορισμένα θέματα της επικαιρότητας.
Με βάση αυτά συντάξτε ένα σχέδιο σκαλέτας για μια ωριαία τηλεοπτική εκπομπή ενημερωτικού χαρακτήρα.
Επισημαίνεται ότι στη σκαλέτα πρέπει να αξιοποιηθούν οι κατάλληλες ορολογίες που σχετίζονται με το μέσο
της τηλεόρασης καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία (τόσο τα τυπικά που αποτελούν χαρακτηριστικό κάθε
σκαλέτας όσο και εκείνα που υπαγορεύουν τα θέματα της επικαιρότητας).
Υλικά εξέτασης: Σελίδα μεγέθους Α4 και στυλό.
➢ Πρακτική άσκηση διαμόρφωσης του θεματικού οδηγού ενός τηλεοπτικού δελτίου ειδήσεων:
Σας δίνονται – σε τυχαία σειρά – πληροφορίες και στοιχεία αναφορικά με ορισμένα θέματα της επικαιρότητας.
Με γνώμονα αυτές τις πληροφορίες συντάξτε τον συνοπτικό θεματικό οδηγό ενός τηλεοπτικού δελτίου
ειδήσεων, στον οποίο αποτυπώνεται η διαμόρφωση της ημερήσιας θεματολογίας (agenda-setting) με βάση
μια αξιολογική σειρά προβολής των ειδήσεων. Επισημαίνεται ότι στη σκαλέτα πρέπει να αξιοποιηθούν οι
κατάλληλες ορολογίες που σχετίζονται με την τηλεοπτική δημοσιογραφία.
Υλικά εξέτασης: Σελίδα μεγέθους Α4 και στυλό.
➢ Πρακτική άσκηση διαμόρφωσης των σελίδων ενός τηλεοπτικού δελτίου ειδήσεων, που συγκροτούν
το ολοκληρωμένο θεματολόγιο του δελτίου:
Σας δίνονται – σε τυχαία σειρά – πληροφορίες και στοιχεία αναφορικά με τέσσερα θέματα της επικαιρότητας
και σας ζητείται να συντάξετε τις τέσσερις πρώτες σελίδες ενός τηλεοπτικού δελτίου ειδήσεων, που
αποτελούν μέρος του θεματολογίου, αξιοποιώντας τις κατάλληλες ορολογίες της τηλεοπτικής
δημοσιογραφίας. Επισημαίνεται ότι στις σελίδες αυτές πρέπει να καταγραφούν στοιχεία που σχετίζονται με
τον τρόπο προβολής των τεσσάρων ειδήσεων.
Υλικά εξέτασης: Σελίδα μεγέθους Α4 και στυλό.
➢ Πρακτική άσκηση πραγματοποίησης τηλεοπτικού stand-up:
Σας ανατίθεται η κάλυψη του παρακάτω ειδησεογραφικού θέματος της επικαιρότητας με τη μορφή του
επιτόπιου τηλεοπτικού ρεπορτάζ. Αφού μελετήσετε τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας δίνονται
αναφορικά με το εν λόγω θέμα πραγματοποιήστε ένα stand-up μερικών δευτερολέπτων με τη χρήση
κάμερας και μικροφώνου.
Εξοπλισμός εξέτασης: Κάμερα και μικρόφωνο.
➢ Πρακτική άσκηση συγγραφής και ανάρτησης κειμένου σε ειδησεογραφική ιστοσελίδα:
Σας δίνονται – σε τυχαία σειρά – πληροφορίες, στοιχεία και δηλώσεις πηγών σχετικά με ένα ειδησεογραφικό
θέμα της επικαιρότητας και σας ζητείται αφού τα μελετήσετε: α) να συντάξετε στον υπολογιστή το πλήρες
κείμενο ενός ρεπορτάζ (έκτασης έως 250 λέξεις), β) να αναρτήσετε το κείμενο σε ειδησεογραφικό ιστολόγιο,
αξιοποιώντας τα δωρεάν εργαλεία κάποιας ψηφιακής πλατφόρμας, όπως είναι το wordpress, γ) να
πλαισιώσετε το κείμενο με τα κατάλληλα πολυμέσα (μια τουλάχιστον φωτογραφία και ένα βίντεο).
Εξοπλισμός εξέτασης: Η άσκηση για να πραγματοποιηθεί προαπαιτεί τη χρήση υπολογιστή με δυνατότητα
σύνδεσης στο διαδίκτυο και την εκ των προτέρων δημιουργία ενδεικτικού λογαριασμού ιστολογίου προς
διευκόλυνση της διαδικασίας εξέτασης.
➢ Πρακτική εφαρμογή εκφώνησης ηχογραφημένου ραδιοφωνικού ρεπορτάζ:
Σας δίνεται μια λίστα θεμάτων της τρέχουσας επικαιρότητας από την οποία καλείστε να επιλέξετε ένα θέμα
και στη συνέχεια να συλλέξετε πληροφορίες με στόχο τη σύνταξη ενός κειμένου ραδιοφωνικού ρεπορτάζ
(έκτασης περίπου 300 λέξεων). Ακολούθως εκφωνήστε το ρεπορτάζ βάσει των στοιχείων του ραδιοφωνικού
λόγου.
Εξοπλισμός εξέτασης: Πυκνωτικό μικρόφωνο, Η/Υ, σύνδεση στο διαδίκτυο, λογισμικό επεξεργασίας ήχου.
➢ Πρακτική εφαρμογή για προετοιμασία ηχογραφημένης ραδιοφωνικής συνέντευξης:
Σας παρέχεται μια λίστα θεμάτων της τρέχουσας εσωτερικής επικαιρότητας, συνοδευόμενη από τους
αντίστοιχους πρωταγωνιστές. Επιλέξτε το κατάλληλο πρόσωπο από το οποίο θα θέλατε να πάρετε
ραδιοφωνική συνέντευξη, εξηγείστε αναλυτικά τους λόγους που σας οδήγησαν σε αυτή την επιλογή καθώς
και τις διαδικασίες που θα ακολουθούσατε μέχρι τη στιγμή διενέργειας της συνέντευξης.
Εξοπλισμός εξέτασης: Η/Υ, σύνδεση στο διαδίκτυο, σελίδα μεγέθους Α4 και στυλό.
➢ Πρακτική εφαρμογή για προετοιμασία μαγνητοσκοπημένης τηλεοπτικής συνέντευξης:
Σας παρέχεται μια λίστα θεμάτων της τρέχουσας εσωτερικής επικαιρότητας, συνοδευόμενη από τους
αντίστοιχους πρωταγωνιστές. Επιλέξτε το κατάλληλο πρόσωπο από το οποίο θα θέλατε να πάρετε
τηλεοπτική συνέντευξη, εξηγείστε αναλυτικά τους λόγους που σας οδήγησαν σε αυτή την επιλογή καθώς και
τις διαδικασίες που θα ακολουθούσατε μέχρι τη στιγμή διενέργειας της συνέντευξης. Περιγράψτε το είδος
τηλεοπτικής εκπομπής στο οποίο θα μπορούσε να φιλοξενηθεί η συνέντευξη, αιτιολογώντας την απάντησή
σας.
Εξοπλισμός εξέτασης: Η/Υ, σύνδεση στο διαδίκτυο, σελίδα μεγέθους Α4 και στυλό.
➢ Πρακτική εφαρμογή για επιλογή κυριότερων θεμάτων για ραδιοφωνικό δελτίο ειδήσεων:
Σας ανατίθεται η επιλογή της κύριας θεματολογίας της τρέχουσας επικαιρότητας για το δελτίο ειδήσεων ενός
ραδιοφωνικού ενημερωτικού σταθμού. Η διαδικασία θα υλοποιηθεί μέσω της πληροφοριακής ροής ενός
πρακτορείου ειδήσεων, της δικής σας επιλογής, εκ της οποίας θα αποφασίσετε τις πέντε κεντρικές ειδήσεις
που θα φιλοξενηθούν στο παραπάνω δελτίο.
Εξοπλισμός εξέτασης: Η/Υ, σύνδεση στο διαδίκτυο, σελίδα μεγέθους Α4 και στυλό.
➢ Πρακτική εφαρμογή για θεματική ιεράρχηση διεθνούς ειδησεογραφίας στο πλαίσιο ενός
ραδιοφωνικού δελτίου ειδήσεων:
Σας ανατίθεται η θεματική ιεράρχηση της τρέχουσας διεθνούς επικαιρότητας για το δελτίο ειδήσεων ενός
ραδιοφωνικού ενημερωτικού σταθμού. Επιλέξτε – σύμφωνα με τα βασικά δημοσιογραφικά κριτήρια
αξιολόγησης – τις πέντε κυριότερες ειδήσεις από το διεθνές περιβάλλον και ιεραρχήστε τις με βάση τη σειρά
με την οποία θα εμφανίζονταν σε ένα ενημερωτικό δελτίο ραδιοφωνικού σταθμού.
Εξοπλισμός εξέτασης: Η/Υ, σύνδεση στο διαδίκτυο, σελίδα μεγέθους Α4 και στυλό.
Απαραίτητος χρόνος εξέτασης: 10 λεπτά.
➢ Πρακτική εφαρμογή για θεματική ιεράρχηση διεθνούς ειδησεογραφίας στο πλαίσιο ενός
τηλεοπτικού δελτίου ειδήσεων:
Σας ανατίθεται η θεματική ιεράρχηση της τρέχουσας διεθνούς επικαιρότητας για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων
ενός τηλεοπτικού σταθμού. Επιλέξτε – σύμφωνα με τα βασικά δημοσιογραφικά κριτήρια αξιολόγησης της
ειδησεογραφίας – τις τρεις κυριότερες ειδήσεις από το διεθνές περιβάλλον και ιεραρχήστε τις με βάση τη
σειρά με την οποία θα εμφανίζονταν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ενός τηλεοπτικού σταθμού.
Εξοπλισμός εξέτασης: Η/Υ, σύνδεση στο διαδίκτυο, σελίδα μεγέθους Α4 και στυλό.
➢ Πρακτική εφαρμογή διαμόρφωσης ραδιοφωνικής σκαλέτας για εξειδικευμένη/θεματική εκπομπή:
Σας δίνεται – σε τυχαία σειρά – μια λίστα εξειδικευμένων θεμάτων (επιστημονικών, ιατρικών κ.α.), από την
οποία καλείστε να επιλέξετε το θέμα που θα αποτελέσει το αντικείμενο της ραδιοφωνικής σας εκπομπής. Εν
συνεχεία, διαμορφώστε την αντίστοιχη σκαλέτα μιας ωριαίας εκπομπής, η οποία θα περιλαμβάνει στοιχεία
από την ορολογία που αξιοποιείται στη ραδιοφωνική καθημερινότητα.
Υλικά εξέτασης: Σελίδα μεγέθους Α4 και στυλό.
➢ Πρακτική εφαρμογή σχεδιασμού ραδιοφωνικής συζήτησης στρογγυλής τραπέζης:
Σας παρέχεται μια λίστα της εσωτερικής θεματολογίας από την οποία καλείστε να κάνετε μια επιλογή. Με
βάση αυτή, διεξάγετε έρευνα για τα κατάλληλα πρόσωπα που θα πρέπει να παραστούν σε μια συζήτηση
στρογγυλής τραπέζης στο πλαίσιο μιας ωριαίας ραδιοφωνικής ενημερωτικής εκπομπής. Ακολούθως,
σχεδιάστε γενικά τη ροή και το περιεχόμενο της συζήτησης, δίνοντας παράλληλα έμφαση στους
καλεσμένους σας.
Εξοπλισμός εξέτασης: Η/Υ, σύνδεση στο διαδίκτυο, σελίδα μεγέθους Α4 και στυλό.
➢ Πρακτική εφαρμογή σχεδιασμού τηλεοπτικής συζήτησης στο πλαίσιο τηλεοπτικής εκπομπής
συζήτησης (talk-show):
Σας παρέχεται μια λίστα της εσωτερικής θεματολογίας από την οποία καλείστε να κάνετε μια επιλογή. Με
βάση αυτή, διεξάγετε έρευνα για τα κατάλληλα πρόσωπα που θα πρέπει να παραστούν σε μια τηλεοπτική
συζήτηση στο πλαίσιο μιας τηλεοπτικής εκπομπής συζήτησης (talk-show). Ακολούθως, σχεδιάστε γενικά τη
ροή και το περιεχόμενο της συζήτησης, δίνοντας παράλληλα έμφαση στους καλεσμένους σας.
Εξοπλισμός εξέτασης: Η/Υ, σύνδεση στο διαδίκτυο, σελίδα μεγέθους Α4 και στυλό.
➢ Πρακτική εφαρμογή σχεδιασμού τηλεοπτικών συζητήσεων στο πλαίσιο ενημερωτικού τηλεοπτικού
περιοδικού / μαγκαζίνο:
Σας παρέχεται μια λίστα της εσωτερικής θεματολογίας από την οποία καλείστε να κάνετε δύο επιλογές. Με
βάση αυτές, διεξάγετε έρευνα για τα κατάλληλα πρόσωπα που θα πρέπει να παραστούν στα δύο πρώτα
τηλεοπτικά πάνελ συζήτησης στο πλαίσιο ενός ενημερωτικού τηλεοπτικού περιοδικού/μαγκαζίνο.
Ακολούθως, σχεδιάστε γενικά τη ροή και το περιεχόμενο των συζητήσεων, δίνοντας παράλληλα έμφαση
στους καλεσμένους σας.
Εξοπλισμός εξέτασης: Η/Υ, σύνδεση στο διαδίκτυο, σελίδα μεγέθους Α4 και στυλό.
➢ Πρακτική άσκηση αποδελτίωσης Τύπου:
Σας δίνεται το παρακάτω ενδεικτικό σενάριο εργασίας:
Είστε στέλεχος του Γραφείου Τύπου ενός οργανισμού και σας ζητείται να αποδελτιώσετε δύο εφημερίδες
του Αθηναϊκού Τύπου ή του τοπικού Τύπου, συντάσσοντας μια σύντομη αναφορά με τα θέματα τα οποία
αφορούν τον οργανισμό στον οποίο εργάζεστε.
Σημειώσεις:
• Στην αναφορά που θα συνταχθεί χρειάζεται να αναφέρονται τα παρακάτω: Ο τίτλος του έντυπου, ο τίτλος
του άρθρου/ρεπορτάζ κλπ., το όνομα του δημοσιογράφου που το έγραψε (εάν υπάρχει), η σελίδα που
εμφανίζεται και μια σύντομη περίληψη με λέξεις-κλειδιά για το περιεχόμενο του κειμένου.
• Εκτιμώμενος χρόνος άσκησης για κάθε εφημερίδα είναι τα 10 λεπτά. Σε περίπτωση που υπάρχουν
περισσότερες διαθέσιμες εφημερίδες, ο χρόνος πρέπει να αυξηθεί ανάλογα.
• Το ίδιο σενάριο μπορεί να υλοποιηθεί σε πολλές παραλλαγές, αλλάζοντας κάθε φορά το είδος του
οργανισμού (υπουργείο, εταιρεία, οργανισμός του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οργανισμός της τοπικής
αυτοδιοίκησης κλπ.).
Υλικά εξέτασης: Εφημερίδες αθηναϊκού ή τοπικού Τύπου, σελίδες μεγέθους Α4 και στυλό.
Απαραίτητος χρόνος ολοκλήρωσης της άσκησης: 20 λεπτά για δύο εφημερίδες (ή περισσότερος
χρόνος εάν στον εξεταζόμενο δοθούν περισσότερες εφημερίδες).
➢ Πρακτική άσκηση ανάγνωσης δημοσιογραφικού κειμένου με βάση τις αρχές της αγωγής του λόγου
• Σας δίνεται να αναγνώσετε το παρακάτω δημοσιογραφικό κείμενο, υιοθετώντας εναλλαγή ρυθμού,
έντασης και δυναμικών καθ’ υπόδειξη του εξεταστή.
Υλικά εξέτασης: Σελίδα μεγέθους Α4 και στυλό.
➢ Πρακτική άσκηση προφορικής απόδοσης κειμένων με χρήση χρωματισμών:
• Σας δίνονται τα παρακάτω τρία δημοσιογραφικά κείμενα διαφορετικού ύφους (π.χ. ρεπορτάζ, σχόλιο,
χρονογράφημα) και σας ζητείται να τα αποδώσετε προφορικά με τη χρήση των κατάλληλων
χρωματισμών.
Υλικά εξέτασης: Τρεις σελίδες μεγέθους Α4 και στυλό.
➢ Πρακτική άσκηση αναγνώρισης τεχνικών διάρθρωσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου:
Σας δίνονται τα παρακάτω τρία δημοσιογραφικά κείμενα και καλείστε να αναγνωρίσετε το κειμενικό είδος
στο οποίο εντάσσονται καθώς και την τεχνική με βάση την οποία έχει δομηθεί το δημοσιογραφικό
περιεχόμενο (π.χ. αντεστραμμένη πυραμίδα, κανονική πυραμίδα, κλεψύδρα, τεχνική καταλόγου, τεχνική
χρονολογικής διαδοχής), αιτιολογώντας την απάντησή σας.
Υλικά εξέτασης: Τρεις σελίδες μεγέθους Α4 και στυλό.