Η ειδική συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμφιλοχίας για την ανάδειξη  προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) µελών ευρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ∆ιγώνης Κωνσταντίνος
2. ∆ράκου Ελένη
3. Κατσαντάς Λεωνίδας
4. Κουσιορής Χριστόφορος
5. Μπεχλιούλης Νικόλαος
6. Νίκας Νικόλαος
7. Ντρούτση Ζωή
8. Ροϊδης Γεώργιος
9. Αγγέλης Θεόδωρος
10. Αλπός Γεώργιος
11. Αραπογιάννης Ανδρέας
12. Κακαρούνας Αθανάσιος
13. Κοπίδης Κωνσταντίνος
14. Λαµπράκη- Σταµούλη Φρειδερίκη
15. Μπακαµήτσος ∆ηµήτριος
16. Παπούλιας Γρηγόριος
17. Χούτας Νικόλαος

18. Βασίλας Μάρκος
19. Μαλτέζος Χρήστος
20. Ρεγκούτας Ανδρέας
21. Τσόγκας Γεώργιος
22. Τσούκας Ευάγγελος
23. Κατσούλης Μάρκος
24. Ριζογιάννης Κωνσταντίνος
25. Χαρδαλιά Λαµπρινή
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ανδρίκουλα Σοφία
2. Μάλλιος Ηλίας
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο κ. ∆ήµαρχος , ο κ. Γενικός Γραµµατέας και η κ. ∆ιαµάντω Ψωφάκη υπάλληλος του ∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης .
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ευάγγελος Τσούκας της παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» κατέθεσε επιστολή ανεξαρτητοποίησης του στον κ. προεδρεύοντα, η οποία και αναγνώστηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο .
Ο προεδρεύων Σύµβουλος κ. Νικόλαος Νίκας αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραµµατέα στη δηµοτική υπάλληλο κ. ∆ιαµάντω Ψωφάκη κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόµενος στο 1ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης κάλεσε το Συµβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών µελών του προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την πρώτη θητεία της τρέχουσας ∆ηµοτικής περιόδου , ήτοι για το χρονικό διάστηµα από 08-09-2019 έως 06-11-2021 .
Η ειδική αυτή συνεδρίαση έλαβε χώρα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 , όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 71 του Ν.4555/2018.
Ειδικότερα όπως ανέφερε ο Προεδρεύων σύµβουλος, ο Πρόεδρος προτείνεται από την παράταξη του εκλεγέντος ∆ηµάρχου , ο Αντιπρόεδρος από την παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναµη και ο Γραµµατέας από την παράταξη που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναµη .
Στην συνέχεια κάλεσε όλους τους συµβούλους της ∆ηµοτικής παράταξης του εκλεγµένου ∆ηµάρχου να αποσυρθούν , ώστε να αναδείξουν τον υποψήφιο Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου . Ταυτόχρονα κάλεσε τα µέλη της παράταξης που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναµη να αποσυρθούν και να αναδείξουν τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και τέλος κάλεσε τα µέλη της παράταξης που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναµη να αποσυρθούν και να αναδείξουν τον Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου .

Μετά την ολοκλήρωση της ο Προεδρεύων Σύµβουλος ανακοίνωσε τα ονόµατα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν και προτάθηκαν από τις παρατάξεις τους και συγκεκριµένα :
Α. ως υποψήφιος Προέδρος ο κ Γεώργιος Ροϊδης ,της παράταξης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ».
Β. ως υποψήφιος Αντιπρόεδρος ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας , της παράταξης, « ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ».
Γ. ως υποφήφιος Γραµµατέας ο κ. Χρήστος Μαλτέζος, της παράταξης «ΑΝΕΞΡΤΗΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».
Ο Προεδρεύων Σύµβουλος ενηµέρωσε ότι εφόσον διαπιστώθηκε ότι για την κάλυψη των εν λόγω θέσεων δεν υποβλήθηκε νέα υποψηφιότητα , το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να επικυρώσει την εκλογή των υποδειχθέντων υποψηφίων , ενώ η επικύρωση της εκλογής των προτεινόµενων λαµβάνει χώρα ακόµα και αν κάποια υποψηφιότητα συγκεντρώσει λιγότερες θετικές από τις αρνητικές ψήφους .
Αρχικά κάλεσε τους Συµβούλους να ψηφίσουν για τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου .
Μετά την ολοκλήρωση της µυστικής ψηφοφορίας και αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταµέτρησης των ψήφων ο Προεδρεύων Σύµβουλος ανακοίνωσε ότι η υποψηφιότητα του κ. Γεωργίου Ροϊδη για Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου συγκέντρωσε είκοσι τρεις ς (23) σταυρούς προτίµησης ήτοι :
Ψήφισαν : 25 , λευκά : 2, έγκυρα : 23 και συνεπώς επικυρώνεται η εκλογή του αρχικώς υποδειχθέντος από την παράταξη του ∆ηµάρχου, ήτοι την παράταξη « ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ».
Μετά την ολοκλήρωση της µυστικής ψηφοφορίας και αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταµέτρησης των ψήφων ο Προεδρεύων Σύµβουλος ανακοίνωσε ότι η υποψηφιότητα του κ. Γρηγορίου Παπούλια για Αντιπρόεδρο του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου , συγκέντρωσε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίµησης ήτοι :
Ψήφισαν : 25 , λευκά : 0 , έγκυρα 25 και συνεπώς επικυρώνεται η εκλογή του αρχικώς υποδειχθέντος από την παράταξη του που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναµη , ήτοι από την παράταξη « ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ».
Μετά την ολοκλήρωση της µυστικής ψηφοφορίας και αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταµέτρησης των ψήφων ο Προεδρεύων Σύµβουλος ανακοίνωσε ότι η υποψηφιότητα του κ. Χρήστου Μαλτέζου για Γραµµατέα του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου , συγκέντρωσε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίµησης ήτοι :
Ψήφισαν : 25 , λευκά : 1 , έγκυρα : 24 και συνεπώς επικυρώνεται η εκλογή του αρχικώς υποδειχθέντος από την παράταξη του που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναµη , ήτοι από την παράταξη « ΑΝΕΞΡΤΗΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».
Κατόπιν των ανωτέρω και µετά το πέρας της αναφερόµενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα Σύµβουλο ότι εκλέχθηκαν για την πρώτη θητεία ( 08/09/2019 έως 06/11/2021) :
– Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κ. Γεώργιος Σωκ. Ροϊδης.
– Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας.
– Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κ. Χρήστος Μαλτέζος .
Μετά το πέρας της αναφερόµενης διαδικασίας διαπιστώθηκε ότι :
Ε Κ Λ Ε Γ Ο Ν Τ Α Ι
Για τα αξιώµατα του Προέδρου , Αντιπροέδρου και Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , για την πρώτη θητεία ήτοι από 08/09/2019 έως 06/11/2021 οι κάτωθι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι:
– Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κ. Γεώργιος Σωκ. Ροϊδης.
– Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας.
– Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κ. Χρήστος Μαλτέζος

e-maistros.gr