Νοσοκομείο Αγρινίου: Ζητείται άμεση πρόσληψη επικουρικού καρδιολόγου

Σας ενημερώνουμε ότι δεδομένης της σοβαρής έλλειψης ιατρικού προσωπικού στη Νοσηλευτική
Μονάδα Αγρινίου, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη πρόσληψης ενός (1) επιπλέον επικουρικού ιατρού
ειδικότητας Καρδιολογίας σύμφωνα με το ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020, πράξη νομοθετικού περιεχομένου,
άρθρο 17 παρ. 2.

Ο Διοικητής

Ανδρέας Στ.Τσώλης