ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Σήμερα, Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019, λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο 18μηνο πρόγραμμα «Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία».

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε εξήντα (60). Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα ή την Αγγλική γλώσσα, στη περίπτωση κατά την οποία στο Δ.Π.Μ.Σ. φοιτούν και ξενόγλωσσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και κατ΄ επιλογή μαθήματα κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα (Α’ και Β’ εξάμηνα) και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Β’ και Γ΄ εξάμηνο.

 

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

Α’ Εξάμηνο 

 • Ανακάλυψη, Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Φαρμάκων (5 ECTS)

Πέντε από τα παρακάτω:

 • Βιομακρομοριακή και Συνδυαστική Χημεία (5 ECTS)
 • Τα Βιομακρομόρια ως Στόχοι Θεραπευτικών Προσεγγίσεων (5 ECTS)
 • Γενετική και Μοριακή Βάση Ασθενειών-Μοριακή Ιατρική (5 ECTS)
 • Οργανική Χημεία Βιολογικών Διεργασιών (5 ECTS)
 • Δομική και Υπολογιστική Ιατρική Χημεία (5 ECTS)
 • Οργανική Σύνθεση Φαρμάκων (5 ECTS)
 • Μέθοδοι Ανάλυσης Βιοδραστικών Μορίων (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β’ Εξάμηνο

 • Ερευνητική Μεθοδολογία (5 ECTS)
 • Χημική Βιολογία (5 ECTS)
 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία-Ι (Έναρξη) (15 ECTS)

Ένα από τα παρακάτω:

 • Bασική και Εφαρμοσμένη Ανοσολογία (5 ECTS)
 • Φαρμακολογία (Μηχανισμοί- Στόχοι φαρμακολογικής παρέμβασης) (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ’ Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία-ΙΙ (Συνέχιση, ολοκλήρωση, συγγραφή και παρουσίαση) (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική

Σήμερα, Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019, λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και στο 18μηνο πρόγραμμα «Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική».

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε ενενήντα (90), δηλαδή 30 ECTS ανά εξάμηνο. Για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων Α’ και Β’ εξαμήνου καθώς και να εκπονήσουν επιτυχώς τη διπλωματική εργασία κατά το Γ’ εξάμηνο. Η διδασκαλία των μαθημάτων καθώς και η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται στην Αγγλική γλώσσα.

Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο ορίζεται ως εξής:

Α’ Εξάμηνο 

 • Μεθοδολογία Έρευνας (4 ECTS)
 • Βιοστατιστική (4 ECTS)
 • Βασικές Ιατρικές Επιστήμες Ι (Βιοχημεία-Βιολογία) (4 ECTS)
 • Βασικές Ιατρικές Επιστήμες II (Ανατομία, Φυσιολογία και Παθοφυσιολογία) (4 ECTS)
 • Αλληλεπίδραση Ακτινοβολίας –Ύλης (5 ECTS)
 • Δοσιμετρία (5 ECTS)
 • Ιατρική Πληροφορική (4 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β’ Εξάμηνο 

 • Φυσική της Ιατρικής Απεικόνισης με Ακτινοβολία X (5 ECTS)
 • Φυσική της Πυρηνικής Ιατρικής (5 ECTS)
 • Φυσική της Ακτινοθεραπείας (5 ECTS)
 • Ακτινοπροστασία – Ακτινοβιολογία (5 ECTS)
 • Φυσική μη Ιοντιζουσών ακτινοβολιών στην Ιατρική (5 ECTS)
 • Ανάλυση ιατρικής εικόνας (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ’ Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Βιοϊατρικές Επιστήμες

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 λήγει η προθεσμία για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Βιοϊατρικές Επιστήμες», διάρκειας 24 μηνών.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120 ECTS. H διδασκαλία των μαθημάτων καθώς η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται στην ελληνική και σε ειδικές περιπτώσεις στην αγγλική γλώσσα. Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά 15 εξαμηνιαία μαθήματα (δηλ. 7 μαθήματα στο Α’ εξάμηνο, 6 μαθήματα στο Β’ εξάμηνο, 1 μάθημα στο Γ’ εξάμηνο, και 1 μάθημα στο Δ’ εξάμηνο) και να εκπονήσουν επιτυχώς τη διπλωματική εργασία κατά το Γ’ και Δ’ εξάμηνο. Τα μαθήματα πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας 82 ECTS και η διπλωματική εργασία με συνολικό φόρτο εργασίας 38 ECTS. To πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο ορίζεται ως εξής:

 

Α΄ Εξάμηνο 

 • Μεθοδολογία της έρευνας στις Βιοϊατρικές Επιστήμες I (10 ECTS)
 • Ερευνητικά Σεμινάρια Ι (3 ECTS)
 • Εφαρμογές Βιοστατιστικής – Βιοπληροφορικής (4 ECTS)
 • Δεοντολογία Έρευνας – Βιοηθική (4 ECTS)
 • Σύγχρονα θέματα Μοριακής – Κυτταρικής Βιολογίας (5 ECTS)
 • Ασφάλεια στο Βιολογικό Ερευνητικό Εργαστήριο (2 ECTS)
 • Χρήση Πειραματοζώων στην Έρευνα (2 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β΄ Εξάμηνο 

 • Μεθοδολογία της έρευνας στις Βιοϊατρικές Επιστήμες II (10 ECTS)
 • Τρέχοντα Θέματα Βιολογικής Έρευνας (4 ECTS)
 • Ερευνητικά Σεμινάρια ΙΙ (2 ECTS)
 • Δεξιότητες Υποστήριξης Έρευνας (4 ECTS)
 • Εργαστηριακή Εκπαίδευση (6 ECTS)
 • Κατ’ επιλογήν (οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω μαθήματα) (4 ECTS)

α) Νευροεπιστήμες I
β) Μοριακή Βάση της Μεταγραφής και Μετάφρασης
γ) Παθοβιολογία Ανθρώπου
δ) Σχεδιασμός νέων Φαρμάκων και Αποτίμηση της Φαρμακολογικής Απόκρισης
ε) Μοριακή Γενετική Επιδημιολογία

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ’ Εξάμηνο

 • Στο Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω μαθήματα (20 ECTS)

α) Ιατρική-Κλινική Βιοχημεία και Ανοσολογία
β) Ιατρική Μοριακή Γενετική
γ) Νευροεπιστήμες II
δ) Μοριακή Ανατομική-Κλινική Μοριακή Ιστοπαθολογία
ε) Φαρμακολογία-Τοξικολογία
στ) Βλαστικά κύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική

 • Έναρξη Διπλωματικής Εργασίας (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ’ Εξάμηνο 

 • Ολοκλήρωση Διπλωματικής Εργασίας (28 ECTS)
 • Ειδικά Σεμνάρια (2 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Χημεία

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2019 λήγει η προθεσμία για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Χημεία».

1. Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Εφαρμογές στη Βιομηχανία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον
2. Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα του ΔΜΣ είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική γλώσσα. Για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα κατά τα δύο εξάμηνα (Α΄ και Β΄ εξάμηνα) και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Β΄ και Γ΄ εξάμηνα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

1. Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Εφαρμογές στη Βιομηχανία, την Ενέργεια και Περιβάλλον

Α’ Εξάμηνο 

 • Χημεία Πολυμερικών Υλικών (6 ECTS)
 • Χημεία Ανόργανων Υλικών (6 ECTS)
 • Τεχνικές Χαρακτηρισμού και Μορφοποίησης Υλικών (6 ECTS)
 • Τεχνικές Επιφανειακού Χαρακτηρισμού Υλικών (6 ECTS)
 • Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Ερευνητικού πεδίου (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β’ Εξάμηνο

 • Τεχνολογικές Εφαρμογές Πολυμερικών Υλικών (6 ECTS)
 • Τεχνολογικές Εφαρμογές Λειτουργικών Υλικών (6 ECTS)
 • Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές (6 ECTS)
 • Σχεδιασμός Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και Έναρξη Ερευνητικής Δραστηριότητας (12 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ’ Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ολοκλήρωση της ερευνητικής δραστηριότητας, συγγραφή και παρουσίαση διπλωματικής εργασίας) (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

2. Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

Α’ Εξάμηνο 

 • Μικρο/νανοτεχνολογία – Χημικοί Αισθητήρες (10 ECTS)
 • Διερευνώντας το Μικρόκοσμο και το Νανόκοσμο: Τεχνικές Μικροσκοπίας (10 ECTS)
 • Βιβλιογραφική Ανασκόπηση και Ερευνητική Μεθοδολογία Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β’ Εξάμηνο 

 • Διερευνώντας το Μικρόκοσμο και Νανόκοσμο: Φασματοσκοπικές Μέθοδοι (10 ECTS)
 • Ειδικές Εφαρμογές της Αναλυτικής Χημείας (10 ECTS)
 • Έναρξη ερευνητικής δραστηριότητας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ’ Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ολοκλήρωση της ερευνητικής δραστηριότητας, συγγραφή και παρουσίαση διπλωματικής εργασίας) (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

newsit.gr