Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 11η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:30 συνεδριάζει η Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα:

 

 • Υπεύθυνες δηλώσεις για τη γνησιότητα και ισχύ των προσφορών του έργου: «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στη Δημοτική Ενότητα Ρίου 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Υπεύθυνες δηλώσεις για τη γνησιότητα και ισχύ των προσφορών του έργου: «Δίκτυο ομβρίων και κατασκευή οδού Καποδίστρια στο Κ. Καστρίτσι» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων οικονομικού έτους 2018 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση πρακτικού του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου και κατακύρωση αποτελέσματος, του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, για το κλάδεμα ψηλών δέντρων στο Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας περιοχών Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδος Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος  – Αρμ. Δ/ντής
 • Έγκριση 1ου Πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Επουλώσεις λάκκων 2016» (Προσωρινός μειοδότης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Εισηγητική Έκθεση περί κατάρτισης ΄΄ΣΧΕΔΙΟΥ΄΄ προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • 1. Έγκριση Πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου, 2. Απόρριψη των προσφορών των οικονομικών φορέων -ALFA ALFA ENERGY Α.Β.Ε.Ε. – ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι. ΠΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και -ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΧΡ. ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ, 3. Ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε «Τεχνική Εταιρεία – Ασφαλτικά – Λατομεία – Σκυρόδεμα»  ως προσωρινού αναδόχου για μέρος της προμήθειας (ομάδες υλικών Β & Γ) Θερμής ασφάλτου, ασφαλτικού γαλακτώματος & ψυχρού ασφαλτομίγματος», 4. Επανάληψη του διαγωνισμού για την ομάδα υλικών Α» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της υπ’ αριθ. 7/2018 μελέτης, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού, για την προμήθεια ελαστικών (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αρμ. Αντ/ρχος, Π. Λέμης Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Έργα υποδομής στις Τοπικές Κοινότητες Πιτίτσα-Σελλά-Αργυρά-Α. Καστριτσίου 2018» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή φθαρμένων ασφαλτικών οδοστρωμάτων 2018» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Συμβιβαστική επίλυση μεταξύ Δήμου Πατρέων και κας Σταυρούλια Όλγας για αποζημίωσή της (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος α.α., Π. Κωστόπουλος – Αναπληρωτής Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Νότιου Τομέα, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Βασιλείου, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο (Μεσμπούρη Πέτρο) εντάλματος προπληρωμής, για την επέκταση του δικτύου του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος)
 • Έγκριση απόδοσης λογαριασμού, από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (Καρούσος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

                                                         

                      

         Ο Πρόεδρος της
   Οικονομικής Επιτροπής
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ