ΔΗΛΩΣΗ

Κωνσταντίνου Καλουδιώτη του Αναστασίου, κατοίκου Καλουδίου Δήμου Θέρμου.

Περιλήφθηκα χωρίς την συγκατάθεση μου στην ομάδα στήριξης του κ. Κωνσταντίνου Κουβαρά ως υποψηφίου Δημάρχου Θέρμου. Προς αποκατάσταση της αλήθειας  δηλώνω ότι δεν μετέχω στην συγκεκριμένη δημοτική κίνηση.

Καλούδι 02/03/2019

Ο Δηλών

Κωνσταντίνος Καλουδιώτης