Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 

καλείστε σε τακτική διά περιφοράς” Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 12 Μαΐου 2020, με ώρα λήξης 11:00 π.μ., για λήψη απόφασης βάσει των συνημμένων σχετικών εντύπων, (“Έντυπο ψηφοφορίας θεμάτων” και “Έντυπο οδηγιών”), στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του Αθανασίου Αναγνώστου, Προέδρου Κοινότητας Αμβρακιάς του Δήμου Θέρμου.
 2. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
 3. Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου “Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Θέρμου (ΚΑΠΔΗΘ)” με το ποσό των  120.000,00 €.
 4. 4. Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου “Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας Δήμου Θέρμου (Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ.)” με το ποσό των 115.000,00 €.                                                                                                                                          
 5. Τροποποίηση της αριθ. 35/2020 ΑΔΣ «Αποδοχή ποσού  10.000,000   από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19.
 6. Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για κάλυψη αναγκών του Δήμου Θέρμου.
 7. Αξιολόγηση αιτήσεων και επιλογή των υδρονομέων άρδευσης της  Κοινότητας Αγίας Σοφίας, σύμφωνα με το Β. Δ. 28.3/15-4-1957.
 8. Αξιολόγηση αιτήσεων και επιλογή των υδρονομέων άρδευσης της  Κοινότητας Μυρτιάς, σύμφωνα με το Β. Δ. 28.3/15-4-1957.
 9. Επί πρότασης του Προέδρου Κοινότητας Πέρκου περί μη εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην Κοινότητα Πέρκου.

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος Κοινότητας Πέρκου κ. Τσάμης Γεώργιος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 1. Επί αιτήματος της Ahepa (τμήμα AHEPA HJ 25, Άγιος Ανδρέας ), να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θέρμου το Πρόγραμμα Διακοπών – Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού “Επιστροφή στις Ρίζες – Return to Our Roots”.
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Ζημιών  από θεομηνίες  στις Τ.Κ. Θέρμου, Κάτω Χρυσοβίτσας, Μυρτιάς, Σιταραλώνων, Παμφίου, Ανάληψης και Κοκκινόβρυσης.
 3. Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας  και  καθορισμός του τρόπου  ανάθεσης «Μίσθωσης Μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων, την αποκατάσταση καταστροφών και άλλες Εργασίες».  
 4. Ορισμός Υπευθύνου Αποθήκης Διανομής Προϊόντων ΤΕΒΑ για το έτος 2020.
 5. Τροποποίηση της Απόφασης 165/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Υπογραφή της Σύμβασης χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής «Winbank» και της σύμβασης χορήγησης πρόσβασης e-pps με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.  και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω συστημάτων».

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

 1. Έντυπο ψηφοφορίας θεμάτων
 2. Έντυπο οδηγιών

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ