Αλλάζει ο Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ. ΤΖΙΚΑ για το agriniotimes.gr

Ύστερα από διαβούλευση, παραπέμφθηκε στην Βουλή για επεξεργασία και έπειτα για ψήφιση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης το οποίο μεταξύ άλλων τροποποιεί τις ήδη υπάρχουσες διατάξεις του Κώδικα κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Σύμφωνα με το πλαίσιο του νέου Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, εφόσον ψηφιστεί, θα μπορούν τέκνα μεταναστών, νομίμως διαμενόντων, να αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με δήλωση και αίτηση, είτε λόγω της γέννησής τους στην Ελλάδα είτε λόγω της φοίτησής τους σε ελληνικά σχολεία.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, ως λόγος αυτής της σημαντικής ρύθμισης αναφέρεται μεταξύ άλλων η αναγκαιότητα διασφάλισης της οµαλής ανάπτυξης και ένταξης στην Ελληνική κοινωνία των αλλοδαπών παιδιών που γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν στην Ελλάδα.

Η ρύθµιση της παρ. 1 του προτεινόµενου νέου άρθρου 1Α του Κ.Ε.Ι. αφορά τη λεγόµενη «δεύτερη γενιά», δηλαδή τα γεννημένα στην Ελλάδα παιδιά νοµίµων µμεταναστών.

Ειδικότερα, το νέο νομοσχέδιο περιέχει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

  • Τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται στην Ελλάδα θεµελιώνει δικαίωµα κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας. Η θεµελίωση του δικαιώµατος τελεί υπό τον όρο της εγγραφής του στην πρώτη δηµοτικού ελληνικού σχολείου και της συνέχισης παρακολούθησης του σχολείου κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

  • Η προηγούµενη νόµιµη συνεχής διαµονή του ενός εκ των γονέων του παιδιού επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από τη γέννησή του. Αν το τέκνο γεννήθηκε πριν τη συµπλήρωση της άνω πενταετούς διαµονής, το δικαίωµα κτήσης της ελλη νικής ιθαγένειας θεµελιώνεται µε την συµπλήρωση δεκαετούς µόνιµης και νόµιµης διαµονής του γονέα. Το τέκνο αλλοδαπών αποκτά την ελληνική ιθαγένεια εφόσον κατά τον χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης-αίτησης των γονέων του συνεχίζει να παρακολουθεί ελληνικό σχολείο, οι δύο γονείς είναι νόµιµα στη χώρα και ο ένας τουλάχιστον εξ αυτών κατέχει συγκεκριµένο τύπο άδειας διαµονής.

  • Εφόσον το παιδί που φοιτά σε ελληνικό σχολείο έχει γεννηθεί και διαµένει νόµιµα στην Ελλάδα πριν την παρέλευση της πενταετίας της νόµιµης διαµονής του ενός γονέα, το δικαίωµα κτήσης της ιθαγένειας µετακυλίεται στο µέλλον µε την συµπλήρωση δέκα ετών νόµιµης παραµονής του γονέα.

  • Η θεµελίωση δικαιώµατος κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας επεκτείνεται και στον αλλοδαπό που κατοικεί µόνιµα και νόµιµα στην Ελλάδα και είναι απόφοιτος Τµήµατος ή Σχολής ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ, µε την προϋπόθεση ότι αυτός είναι και κάτοχος απολυτηρίου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα.

Επίσης επιχειρείται δια του νομοσχεδίου αυτού να επιλυθεί και το ζήτημα της απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας από τέκνο αλλοδαπού, που την απέκτησε με δήλωση ή πολιτογράφηση.

Τέλος στον νέο κώδικα προβλέπονται ρυθμίσεις και για ζητήματα άδειας διαμονής αναφορικά με το δικαίωμα εργασίας στους πολίτες τρίτων χωρών. Ενδεικτικά προβλέπονται και τα εξής:

  • Συζητείται η μείωση του απαιτούμενου τέλους που καταβάλλει ο εργοδότης για κάθε υπήκοο τρίτης χώρας που απασχολεί με εποχική εργασία στα 50 ευρώ από τα 150 ευρώ που ισχύει σήμερα και επίσης προβλέπεται και προκαταβολή στον ΟΓΑ ασφαλιστικών εισφορών ενός μήνα για κάθε απασχολούμενο

  • Εξετάζεται η χορήγηση θεώρησης εισόδου τριών μηνών σε υπηκόους τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Ελλάδα για εποχική εργασία.

  • Για τους κατόχους ΕΔΤΟ (Εθνικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς) συζητείται η δυνατότητα απόκτησης διαμονής μακράς διάρκειας.

  • Αν γεννηθεί στην Ελλάδα τέκνο από νόμιμα διαμένοντα αλλοδαπό, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, εξετάζεται η δυνατότητα να χορηγηθεί στον έτερο γονέα άδεια παραμονής για οικογενειακή επανένωση

  • Τέλος, εξετάζεται η περίπτωση να μειωθεί στα 150 ευρώ από τα 1500-3000 ευρώ που ισχύει σήμερα το πρόστιμο για ανακριβείς δηλώσεις ή βεβαιώσεις στο πλαίσιο του κώδικα.

*ο κ. Τζίκας είναι δικηγόρος & πιστοποιημένος διαμεσολαβητής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων.