Αυτές είναι οι παροχές από το νέο Επισιτιστικό Πρόγραμμα

 

c6125d6f471d5d41c9f2f28e13180eb7_L

Με βασικό στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της φτώχειας και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής το ΤΕΒΑ επιδιώκει να συμβάλλει στην παροχή μη οικονομικής βοήθειας στους απόρους με επισιτιστική ή/και βασική υλική συνδρομή, ή/και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην κοινωνική ενσωμάτωσή τους. Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I) το οποίο έχει εγκριθεί την 15η Δεκεμβρίου 2014 και θα υλοποιηθεί στο σύνολο της χώρας. Η περίοδος εφαρμογής του ΕΠ Ι διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Διανομή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής * Τρόφιμα α) Στους ωφελούμενους, θα παρέχονται πακέτα τροφίμων, ανάλογα σε ποσότητα με τον αριθμό των μελών της ωφελούμενης μονάδας, έτσι όπως θα εξειδικευτεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής αυτών. β) Στους αστέγους, θα παρέχονται έτοιμα γεύματα μέσω συσσιτίων. γ) Στους μαθητές των δημοτικών σχολείων όλης της επικράτειας, δύνανται να παρέχονται μαγειρεμένα σχολικά γεύματα. *Βασική Υλική Συνδρομή α) Στους ωφελούμενους,  δύνανται να παρέχονται είδη οικιακού καθαρισμού ανά ωφελούμενη μονάδα, είδη προσωπικής υγιεινής και ανάλογα με τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας, ρουχισμός, βρεφικά και παιδικά είδη. β) Στους αστέγους δύνανται να παρέχονται ρουχισμός και είδη προσωπικής υγιεινής σε ατομική συσκευασία. *Συνοδευτικά Μέτρα Παράλληλα με τη διανομή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, θα παρέχονται συνοδευτικά μέτρα, με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και των κοινωνικών έκτακτων αναγκών των απόρων με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο. Τα επιλέξιμα συνοδευτικά μέτρα, ενδεικτικά είναι τα εξής: Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο οικογένειας (ή και σε μονήρη άτομα). Διατροφικές συμβουλές (συμβουλές υγιεινής διατροφής). Συμβουλές υγιεινής διαβίωσης. Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού. Νομική συνδρομή. Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών (πχ πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες κλπ). Κοινωνικά φροντιστήρια που θα παρέχουν τόσο διδακτική υποστήριξη όσο και επαρκείς και κατάλληλους χώρους για μελέτη για τα παιδιά / ωφελούμενους. Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά ωφελούμενους (π.χ. θεατρικές παραστάσεις αλλά και θεατρικά εργαστήρια για παιδιά) Εκδρομές (εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές). Παροχή χώρων για παιχνίδι, συναντήσεις και εκδηλώσεις για παιδιά που δεν έχουν σχετική πρόσβαση. Δικαιούχοι ορίζονται οι επικεφαλής των Κοινωνικών Συμπράξεων οι οποίοι μπορούν να είναι: *Φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου Βαθμού (Δήμοι, Περιφέρειες, Δημοτικά / Περιφερειακά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Κοινωφελείς επιχειρήσεις, καθώς και αντίστοιχες Υπηρεσίες και Φορείς των Περιφερειών). *Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Ως Εταίροι της Κοινωνικής Σύμπραξης, επιπλέον των ανωτέρω, μπορούν να συμμετάσχουν και: Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Επίσης οι Κοινωνικές Συμπράξεις μπορούν να έχουν άτυπη συνεργασία με: *Καταναλωτικές Οργανώσεις. *Άτυπα κοινωνικά δίκτυα με πρωτοβουλίες και δράσεις διανομής ειδών σε απόρους σε τοπικό επίπεδο. *Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία σε συνεργασία με πιστοποιημένες μονάδες (κοινωνικά μαγειρεία, βρεφοκομεία, παιδικούς σταθμοί κ.ά.) μπορούν να παρασκευάζουν σχολικά γεύματα τα οποία θα διανέμονται στους μαθητές. Οι Κοινωνικές Συμπράξεις αναλαμβάνουν την ευθύνη της ανάπτυξης μηχανισμού εντοπισμού των αναγκών και της διαχείρισης της διανομής των ειδών, τόσο για τις κεντρικές, όσο και για τις αποκεντρωμένες προμήθειες. Επίσης οφείλουν να παρέχουν συστηματικά επικυρωμένα στοιχεία  προς τη Διαχειριστική Αρχή, μέσω τήρησης συστήματος εξατομικευμένης παρακολούθησης των ωφελούμενων. Είκοσι ημέρες πριν από την έναρξη της υποβολής αιτήσεων από τους ωφελούμενους, η Κοινωνική Σύμπραξη πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ενημέρωσης και υποστήριξης για τις διαδικασίες υπαγωγής τους στο Πρόγραμμα, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα τα σημεία πρόσβασης για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων. Ωφελούμενοι Ωφελούμενοι των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι του ΤΕΒΑ, είναι άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που έχουν καθοριστεί. Η υπαγωγή των ωφελούμενων στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει ως εξής: *Οι Κοινωνικές Συμπράξεις θα δημοσιεύσουν «Ανοιχτή Πρόσκληση» στους δυνητικά ωφελούμενους της οικείας Περιφερειακής Ενότητας προκειμένου να υποβληθούν αιτήσεις υπαγωγής από την 1η Ιουλίου 2015 έως την 31η Ιουλίου 2015. Θα ληφθούν υπόψη δηλαδή, οι φορολογικές δηλώσεις οικονομικού έτους 2015 (χρήση 2014). Η Αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά, είτε ιδιωτικά με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS), είτε μέσω των Εταίρων. Τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση θα διασταυρώνονται σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ και με τη ΓΓΔΕ. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε διαβιβάζει τον πίνακα ωφελουμένων στη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας η οποία τον προωθεί στον Δικαιούχο κάθε Κοινωνικής Σύμπραξης. Ο δυνητικά ωφελούμενος ενημερώνεται για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής του, με γνωστοποίηση της αιτίας απόρριψης στην ηλεκτρονική του αίτηση και με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλώσει. Οι δυνητικά ωφελούμενοι χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή θα μπορούν να απευθύνονται στους Εταίρους όπου υπέβαλλαν την αρχική τους αίτηση και να εκτυπώνουν το αυτοματοποιημένο, εγκριτικό ή απορριπτικό, μήνυμα που θα εμφανίζεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, ο απορριφθείς μπορεί να υποβάλει αίτημα επανεξέτασης κατά της πράξης απόρριψης, μετά την ενημέρωσή του ότι απορρίφθηκε η αίτησή του. Το αίτημα επανεξέτασης δύναται να υποβληθεί εντός προθεσμίας επτά ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της δημόσιας ενημέρωσης περί έκδοσης των αποτελεσμάτων και αποστολής τους με το παραπάνω ηλεκτρονικό μήνυμα. Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. μετά την ενημέρωση με τα αποτελέσματα των επανεξετάσεων από την Επιτροπή Κρίσης, εκδίδει συμπληρωματικό Πίνακα Ωφελουμένων, τον οποίο διαβιβάζει στη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, η οποία τον προωθεί στον Δικαιούχο κάθε Κοινωνικής Σύμπραξης. Στις περιπτώσεις των αστέγων, οι Εταίροι θα διαθέτουν επιστημονικό προσωπικό για τη διενέργεια ερευνών πεδίου, το πόρισμα των οποίων θα λαμβάνεται υπόψη για την τελική απόφαση ένταξης. Προϋπολογισμός Ο προϋπολογισμός του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» (ΕΠ-Ι) για την περίοδο 2015-2016, ανέρχεται 135 εκατ ευρώ. Για το 2015 προβλέπεται η διάθεση 30 εκατ ευρώ ενώ για το 2016 προβλέπεται άλλα 105 εκατ. ευρώ. Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των ωφελουμένων και την κατανομή του προϋπολογισμού ανά Κοινωνική Σύμπραξη ο Δικαιούχος καλείται να υποβάλει Τεχνικό Δελτίο για την υλοποίηση της Πράξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι. Προμήθειες και διανομή Για το  2015 η προμήθεια των τροφίμων και των ειδών της βασικής υλικής συνδρομής θα γίνει μέσω διαγωνισμού ή διαγωνισμών, των οποίων η προκήρυξη και η διεξαγωγή θα ανατεθεί με ΚΥΑ στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΥΠΟΙΑΝ), και θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον: *Την περιγραφή των ειδών που θα διατεθούν στους ωφελούμενους. *Την απαιτούμενη ποσότητα ανά είδος ή κατηγορία ειδών που θα παρασχεθεί στους δικαιούχους προς διάθεση στους ωφελούμενους. *Ενδεικτικό πίνακα των τόπων στους οποίους ο αντίστοιχος ανάδοχος παραδίδει τα είδη. Η περαιτέρω διανομή, αποθήκευση και διάθεση στους ωφελούμενους των ειδών πέραν των παραπάνω οριζομένων τόπων γίνεται με ευθύνη, μέσα και προσωπικό των εταίρων των συμπράξεων. *Την διαδικασία και συχνότητα παραδόσεων και παραλαβών. Θα προβλέπεται η δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης σε διάφορους αναδόχους ανά κατηγορία ειδών και σε προσδιορισμένες γεωγραφικές περιοχές. Για την χρηματοδοτική περίοδο 2016 οι αντίστοιχοι διαγωνισμοί δύνανται να διενεργηθούν από την ΓΓΕ Εμπορίου και από τους Δικαιούχους. Η υποβολή του πρωτοκόλλου συνεργασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις Κοινωνικές Συμπράξεις έως τις 26 Ιουνίου 2015 στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).

dikaiologitika.gr