Ο Παπαναστασίου παίρνει πάνω του και την μάχη της καθημερινότητας. Μείωση αρμοδιοτήτων του Καλαμπαλίκη

DSC_0940

«Αφαίρεση αρμοδιοτήτων από Αντιδήμαρχο»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.195

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 59 του ν. 3852/2010 και 89 του ΔΚΚ ν. 3463/2006 σχετικά με τους Αντιδημάρχους.

2. Tην αριθμ. 332/2014 απόφαση με την οποία ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι καθώς και οι αρμοδιότητές τους.

3. Την αριθμ. πρωτ. 30989/27-5-2015 αίτηση του Αντιδημάρχου κου Ανδρέα Καλαμπαλίκη του Σωτηρίου.

4. Τον ΟΕΥ του Δήμου Αγρινίου (ΦΕΚ 2183/29-9-2011 τεύχος Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Κάνουμε δεκτή την αίτηση του Αντιδημάρχου κου Ανδρέα Καλαμπαλίκη με την οποία ζητά να του αφαιρεθεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντηρήσεων Έργων και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμο Αγρινίου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 332/2014 απόφασή μας.

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε εφαρμογή από της δημοσίευσή της μία φορά σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού, σύμφωνα με τη παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η παραπάνω απόφαση να κοινοποιηθεί:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίου

στους οριζόμενους Αντιδημάρχους

στις Διευθύνσεις, τα Τμήματα και τις αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου

τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Αγρινίου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»