Σύνταξη Μητρώων κατασκευαστών μαρμάρων του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Από το γραφείο του Αντιδημάρχου Δ. Μπουσμπουρέλη γίνεται γνωστό ότι οι κατασκευαστές μαρμάρων που ασχολούνται με την κατασκευή μνημείων στους χώρους των κοιμητηρίων, θα πρέπει έως την 30η Ιουλίου 2015 να προσέλθουν στο γραφείο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου με τα πλήρη στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, Αριθ. Δελτίου Ταυτότητας, Δ/νση και τηλέφωνο), προκειμένου να εγγραφούν στα Μητρώα Κατασκευαστών τα οποία δημιουργεί ο Δήμος.

Η εγγραφή στα Μητρώα  θα διευκολύνει το έργο των ίδιων, καθώς σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, δεν θα διατηρήσουν το δικαίωμα τέλεσης εργασιών εντός του χώρου των κοιμητηρίων, με παράλληλη εφαρμογή της νομοθεσίας η οποία προβλέπει επιβολή προστίμου σε διαπιστωμένες μη νόμιμες εργασίες.