Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ 1η/2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, στη 1η/2021 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 της ΠΝΠ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55, τ. Α΄, 11-3-2020, σχετικά το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 60249/22-9-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.), την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 17:30, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 • Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση/Βραχεία Διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Θέρμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας  με την Κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ».

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

 • Έγκριση της 187/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού από 1-7-2020 έως 30- 9-2020».

[Εισηγητής: [Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021 λόγω εσφαλμένης εγγραφής κωδικού για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη στην εκπόνηση μελετών για την βελτίωση της ύδρευσης οικισμών, την αποκατάσταση και μετατροπή του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κάτω Μυρτιάς σε Πολιτιστικό Κέντρο καθώς και την ανάδειξη και αξιοποίηση πηγών του Δήμου με το δίκτυο πόλεων Βιώσιμη Πόλη».

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 • Τροποποίηση των 159/2020, 160/2020 και 161/2020 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021 και την ένταξή τους στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2021.

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των τμημάτων τεχνικών υπηρεσιών και προμηθειών.

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την 1η Συμπληρωματική σύμβαση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΘΕΡΜΟΥ».

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα 2021 του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ – Β΄ ΦΑΣΗ».

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 • Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 • Εκμίσθωση πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για την τέλεση θρησκευτικών πανηγύρεων και εμποροπανηγύρεων.

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 •  Συγκρότηση Επιτροπών σύμφωνα με τον Ν. 4412-2016, για την παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών, διενέργεια συνοπτικών και ηλεκτρονικών διαγωνισμών, εξέτασης ενστάσεων και εισήγηση ανάθεσης για τον Δήμο Θέρμου έτους 2021.

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 • Έκδοση ψηφίσματος κατά της έμφυλης βίας.

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ