Α.Σ.Ε.Π.: Προσλήψεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Νέες προσλήψεις μέσω Α.Σ.Ε.Π. στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.  

Πρόκειται για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι  ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών ΠειραιάΛαμίαςΑιγαίου και Βόρειου Αιγαίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
-2 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

-4 ΥΕ Νεκροτόμων

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (protokolo@justice.gov.gr) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (Σ.Ο.Χ.)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

protothema.gr