Αγρίνιο: Αποδεκτή έγινε και επίσημα η παραίτηση του Αντιδημάρχου Χρήστου Γκούντα

Αποδεκτή έγινε και επίσημα η παραίτηση του Αντιδημάρχου Χρήστου Γκούντα. Ακολουθεί η σχετική απόφαση:

«Αποφασίζουμε

Αποδεχόμαστε την από 23-6-2021 έγγραφη παραίτηση του κ. Γκούντα Χρήστου του Παναγιώτη από το αξίωμα του Αντιδημάρχου και τον απαλλάσσουμε από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ως Αντιδημάρχου Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 588/36398/9-9-2020 (ΑΔΑ:6ΓΖ7Ω65-3ΟΑ) απόφασή μας.

Οι αρμοδιότητες που του είχαν μεταβιβαστεί επανέρχονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου.

Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου και σε μια ημερήσια εφημερίδα.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου

Γεώργιος Παπαναστασίου»