Αγρίνιο: Εκσυγχρονισμός αρδευτικού έργου Καινουργίου

Η Περιφερεια Δυτικής Ελλάδος προχωρά στην επέκταση του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου σωληνωτών αγωγών υπό πίεση και την κατασκευή όλων των απαραίτητων υδραυλικών έργων για την άρδευση περίπου 500 στρεμμάτων καλλιεργητικών εκτάσεων, οι οποίες βρίσκονται βόρεια της κοινότητας Καινουργίου.

Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν αφορούν κυρίως σε: Επέκταση του υφιστάμενου δικτύου άρδευσης, με αγωγούς από Πολυαιθυλένιο (ΡΕ), δεδομένης της ευκαμψίας, της στεγανότητας στις συνδέσεις, της αντοχής και της εν γένει καλής συμπεριφοράς του ανωτέρω υλικού.

Οι αγωγοί θα εδράζονται σε στρώση άμμου πάχους 0,15μ και θα εγκιβωτίζονται με άμμο μέχρι ύψους 0,20μ από την άνω άντυγα.

Το υπόλοιπο σκάμμα θα επιχώνεται με κατάλληλα επιλεγμένα προϊόντα εκσκαφών.

Σε κατάλληλες θέσεις του δικτύου προβλέπεται η εγκατάσταση δικλείδων οι οποίες εξασφαλίζουν την απομόνωση αυτοτελών τμημάτων των αγωγών

προκειμένου να είναι ευχερής η συντήρησή τους χωρίς την παρουσία προβλημάτων στο υπόλοιπο δίκτυο.

Για την απομάκρυνση τυχόν αέρα που συλλέγεται στα υψηλότερα σημεία του δικτύου των αγωγών μεταφοράς προβλέπεται η εγκατάσταση αερεξαγωγών σε φρεάτια από σκυρόδεμα.

Για την εκκένωση του δικτύου προβλέπεται η κατασκευή φρεατίων εκκενωτών με εκροή προς την μισγάγγεια που διασχίζει την έκταση.

Στις θέσεις πριν και μετά την ανάρτηση σε υφιστάμενα τεχνικά προβλέπεται η αγκύρωση των σωλήνων με σώματα από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16.

Αναλυτικά η Προκήρυξη ΕΔΩ.