Αγρίνιο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μέτρα τάξης για το Παναιτωλικός – Ολυμπιακός

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στον αυτοκινητόδρομο της «ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ», από την χ/θ 67+250 έως την χ/θ 67+450, (στο ρεύμα προς Αντίρριο), στο πλαίσιο γεωτεχνικής παρακολούθησης και επιθεώρησης πρανών».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

 • Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
 • Το υπ’ αριθ.  ΛΕ/ΙΟ/03/12/24/297629 από 26/10/2021 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων / Γ.Γ.Υπ./Γεν. Δ-νση Συγκ-κών Υποδομών/Διεύθυνση Δ17
 • Το υπ’ αριθ. IC.M7.CC.462 από 21/10/2021 έγγραφο της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.».  
 • Την υπ’ αριθ. 6343/21/2226456  από  27/10/2021 αναφορά του Β΄ Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων και 

 

Αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων, στο πλαίσιο γεωτεχνικής παρακολούθησης και επιθεώρησης πρανών, του αυτοκινητόδρομου της «ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ»,  της περιοχής ευθύνης μας, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

 1. Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, από την χ/θ 67+250 έως την χ/θ 67+450, του αυτοκινητόδρομου της «ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ», (κατεύθυνση προς Αντίρριο), στο πλαίσιο γεωτεχνικής παρακολούθησης και επιθεώρησης πρανών του αυτοκινητοδρόμου και τυχόν ενεργειών αποκατάστασης από εξειδικευμένα συνεργεία. 
 2. Ειδικότερα, να εφαρμοσθεί αποκλεισμός της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης, με εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου «ΜΑΔ-Ι: Εργασίες Μακράς Διάρκειας / Αποκλεισμός λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης  της εγκεκριμένης μελέτης (DAC  IC0596B/06.03.2014)»
 3. Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιούνται, από την ανατολή μέχρι την δύση του ηλίου, κατά το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 28/10/2021 έως την 14.00΄ ώρα της Πέμπτης 09/12/2021,  με την τοποθέτηση προκατασκευασμένων  στηθαίων από σκυρόδεμα τύπου New Jersey. 

 

ΑΡΘΡΟ (2)

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω (4) σχετικό: 

α. Οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας  και συντήρησης, τα σχέδια δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Επίσης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων. 

β. Να προηγηθεί, με μέριμνά της, έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, σταθερά και κινητά VMS κ.λ.π.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

γ. Να γίνεται απόκρυψη των ενδείξεων της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά την διάρκεια των ρυθμίσεων και να τοποθετείται προσωρινή σήμανσης σε κατάλληλες θέσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ (3)

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή του Διοικητή του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

 

ΑΡΘΡΟ  (4)

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την 07.00΄ ώρα της 28/10/2021, την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και έως την 14.00΄ ώρα της  09/12/2021. 

 

ΑΡΘΡΟ (5)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης του παρόντος άρθρου 

ανατίθεται στο Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Α Π Ο Φ Α Σ Η (18/2021)   

ΘΕΜΑ: «Μέτρα τήρησης της τάξης κατά την διεξαγωγή του αγώνα Ποδοσφαίρου για την 8η αγωνιστική ημέρα του πρωταθλήματος της «Super League Interwetten», αγωνιστικής περιόδου 2021-2022, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ το Σάββατο 29/10/2021 και ώρα 19:30΄ στο γήπεδο του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο  Αιτ/νίας».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

– Έχοντας υπόψη:

α. τα άρθρα 41Β, 41Γ, 41Δ & 41Ε του Ν. 2725/1999 (Α-121) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν σήμερα.  

β.  τις διατάξεις του Ν. 4326/2015 «Περί επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό».  

γ. την υπ’ αριθ. 38404 από 18.8.2009 Κ.Υ.Α. «Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσεων» (ΦΕΚ Β΄ -1780)

δ. την υπ’ αριθ. 37914 από 17-8-2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄1120) «Όροι και προϋποθέσεις της παρουσίας, εμφάνισης και δραστηριότητας στα γήπεδα ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας των Π.Α.Ε. Α΄ και Β΄ Εθνικής Κατηγορίας και των Κ.Α.Ε. Α1 Εθνικής Κατηγορίας.

ε. Υπ’ αριθ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236 από 20/8/2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ – 1801) «Εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων σε αγώνες του επαγγελματικού αθλητισμού».

στ. Υπ’ αριθ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158/12878/1281/237 από 20/8/2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄-1802) «Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων».

ζ. Υπ’ αριθ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/293442/17347/1642/362 από 23/10/2015 Οριστική βεβαίωση καλής λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας και ονομαστικού εισιτηρίου στο Γήπεδο του Παναιτωλικού, έδρα της Π.Α.Ε. Παναιτωλικός Γ.Φ.Σ., από Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

η. Tην υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.57069 από 18.09.2021 Κ.Υ.Α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού «Covid – 19», ως ισχύει.

θ. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Διεξαγωγής αγώνων «Super League 1» και το Πρωτόκολλο Διεξαγωγής αγώνων με φιλάθλους, τα οποία έχουν κατατεθεί και εγκριθεί από την αρμόδια Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 

ι. Τα υπ’ αριθ. 1003/2/2021/6-α΄ από 18/10/2021 και 1003/2/2021/6-β από 21/10/2021 έγγραφά μας (πρόσκληση για σύσκεψη και τροποποίηση ημερομηνίας ).

ια. Τις απόψεις των εκπροσώπων – εμπλεκόμενων στον ως άνω αγώνα, ως αυτές εκφράστηκαν στην πραγματοποιηθείσα με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας σύσκεψη – τηλεδιάσκεψη την 25/10/2021 και ώρα 12.00΄ και το αποτέλεσμα αυτής, ως διατυπώθηκε στο από 25/10/2021 Πρακτικό Σύσκεψης, εκπροσώπων των αρμοδίων Υπηρεσιών και Φορέων.

και

Αποσκοπώντας στην εξασφάλιση της ομαλής τέλεσης της παραπάνω αθλητικής συνάντησης, την ομαλή και ασφαλή μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των αθλητικών αποστολών και των παραγόντων των δύο ομάδων και γενικά στην διαφύλαξη της δημόσιας τάξης πριν, κατά και μετά την τέλεση του υπόψη ποδοσφαιρικού αγώνα. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε   

 • Η Π.Α.Ε. Παναιτωλικός (γηπεδούχος), θα εκδώσει μέχρι έξι χιλιάδες (6.000) εισιτήριααποκλειστικά και μόνο από το ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων, συμπεριλαμβανομένων των καρτών διαρκείας και των προβλεπόμενων προσκλήσεων, κατανεμημένα στις θύρες 1, V.I.P., 2, 4, 6 & 7 για τις ανάγκες των φιλάθλων και μόνο της ομάδας της (ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ), καθώς και έως δέκα (10) προσκλήσεις για τις ανάγκες της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

– Επισημαίνεται δε ότι, το ποσοστό των θεατών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 90% της συνολικής χωρητικότητας της εγκατάστασης. Το ποσοστό 90% να τηρηθεί απαρέγκλιτα και ως προς την χωρητικότητα κάθε θύρας που θα λειτουργήσει.

 1. Η διάθεση των εισιτηρίων στους φιλάθλους της να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158/12878/1281/237 από 20/8/2015 Κ.Υ.Α., να είναι ονομαστικοποιημένα, αριθμημένα από το ηλεκτρονικό σύστημα και η διάθεσή τους να γίνει με την επίδειξη δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, καθώς και του προβλεπόμενου από το Πρωτόκολλο Διεξαγωγής αγώνων με φιλάθλους (πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης) τα οποία οι φίλαθλοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους κατά την προσέλευσή τους στο γήπεδο για τον απαιτούμενο έλεγχο.
 • Η είσοδος στο γήπεδο για τους ως άνω φιλάθλους θα επιτρέπεται μόνο με κάρτες διαρκείας και προσκλήσεις καθώς επίσης και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων με Φιλάθλους και την υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.66436 από 24.10.2021 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. τ.Β΄- 4919), ως ισχύει.
 • Στα ανωτέρω ορίζεται ότι, η αγορά εισιτηρίων (καρτών διαρκείας) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί την προηγούμενη του αγώνα ημέρα.
 • Η Π.Α.Ε. Παναιτωλικός, δεν θα προβεί στη χορήγηση εισιτηρίων στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας (Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων με Φιλάθλους.
 • Οι φίλαθλοι της Π.Α.Ε. Παναιτωλικός, να προσέλθουν στο γήπεδο μεμονωμένα, να εισέλθουν από τις θύρες 1, VIP, 2 (μεγάλη κερκίδα),  4 (μικρή κερκίδα και υπερυψωμένο τμήμα αυτής), 6 και 7 (πέταλο) και να καταλάβουν θέσεις στις αντίστοιχες κερκίδες του γηπέδου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ισχύουσα Κ.Υ.Α. και το υγειονομικό πρωτόκολλο, ο μέγιστος αριθμός των διατιθέμενων εισιτηρίων ανά θύρα και σε ποσοστό έως ενενήντα τοις εκατό (90%) της χωρητικότητας των θυρών 1, 2, V.I.P., 4, 6 και 7 του γηπέδου που θα λειτουργήσουν είναι ο κάτωθι:

– Στην Θύρα 1, έως χίλια διακόσια πενήντα πέντε (1.255) εισιτήρια. 

– Στην Θύρα VIP, έως διακόσια πενήντα δύο (252) εισιτήρια. 

– Στην Θύρα 2, έως χίλια εκατό εξήντα οκτώ (1.168) εισιτήρια. 

– Στην Θύρα 4, έως χίλια διακόσια σαράντα έξι (1.246) εισιτήρια. 

– Στην Θύρα 6, έως τριακόσια πενήντα τρία (353) εισιτήρια. 

– Στην Θύρα 7, έως οκτακόσια ογδόντα (880) εισιτήρια. 

 • Κατά την προσέγγιση των φιλάθλων στο γήπεδο θα υπάρχουν οριοθετημένες διαδρομές (στόμια) προς τις θύρες εισόδου  και συγκεκριμένα πλησίον των εκδοτηρίων επί της πλατείας Παναιτωλικού (τα οποία θα είναι κλειστά), της διασταύρωσης των δημοτικών οδών Νικηταρά και Προυσιωτίσσης, καθώς και πλησίον των θυρών 6 και 7, όπου θα γίνεται προέλεγχος με αποδεικτικό ταυτότητας, επίδειξη της κάρτας διαρκείας ή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης και τήρησης των προβλεπόμενων αποστάσεων. Rapid test, PCR, self-test, στους ενήλικες δεν γίνονται αποδεκτά.
 • Για τους ανήλικους φιλάθλους, που ανήκουν στο ηλικιακό όριο 13 – 17 ετών, η είσοδος θα επιτρέπεται με τη βεβαίωση αρνητικού ελέγχου με PCR τεστ εντός 72 ωρών ή rapid test εντός 48 ωρών προ της διεξαγωγής του αγώνα.
 • Για τους 12 ετών και κάτω, επιτρέπεται να εισέρχονται και με αρνητικό «self-test» που έχει διενεργηθεί την ημέρα του αγώνα, ενώ υποχρεωτικά συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα.
 • Την απαγόρευση, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4326/2015, της με οποιονδήποτε τρόπο διάθεσης εισιτηρίων στις λέσχες του άρθρου 41Β του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει, οι οποίες δεν λειτουργούν νομίμως, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παραπάνω διατάξεως, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη ομάδα προσώπων ή σύνδεσμο φιλάθλων ή σωματείο ή άλλη συλλογικότητα οποιασδήποτε νομικής ή μη μορφής της.
 • Οι δημοσιογράφοι – εκπρόσωποι τύπου και οι φωτογράφοι για τη συγκεκριμένη αθλητική αναμέτρηση, να προσέλθουν στην αθλητική εγκατάσταση μεμονωμένα, να φέρουν ειδική διαπίστευση εισόδου, να περιλαμβάνονται σε ονομαστική λίστα, να ελεγχθούν και να εισέλθουν από τη θύρα εισόδου των αθλητών, η οποία βρίσκεται επί της ενταύθα δημοτικής οδού Βλοχού και σε διαφορετικό χρόνο από την είσοδο των αθλητών.
 • Τα αγωνιστικά μέλη των ομάδων, οι προπονητές – βοηθοί αυτών και οι διαιτητές, να εισέλθουν από την είσοδο των αθλητών, που υφίσταται επί της ενταύθα δημοτικής οδού Βλοχού, να μην υπερβαίνουν τον προκαθορισμένο αριθμό ανά ιδιότητα, ως εμφαίνεται στον προσαρτημένο Πίνακα ανθρωπίνου δυναμικού του ανωτέρω (η) σχετικού και να έχουν, πριν την έναρξη του αγώνα εξεταστεί με ειδικό μοριακό τεστ (real time RT-PCR). 
 • Οι θεσμικοί παράγοντες (επίσημοι των δύο Π.Α.Ε.), οι διαχειριστές της αθλητικής εγκατάστασης και οι ορισθείσες αστυνομικές δυνάμεις που θα αναπτυχθούν εντός του γηπέδου του Παναιτωλικού, καθώς και το λοιπό προσωπικό συναρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων, να εισέλθουν από τη θύρα V.I.P. του γηπέδου του Παναιτωλικού (για την μεγάλη κερκίδα), την θύρα 4 (για την μικρή κερκίδα) και την θύρα 7 (για το πέταλο) αφού πρωτίστως, ελεγχθούν ως ορίζεται από τα νέα δεδομένα.
 • Να απαγορευθεί η είσοδος στο γήπεδο του Παναιτωλικού, προσώπων που δεν θα είναι εγγεγραμμένοι στην προβλεπόμενη ονομαστική κατάσταση, καθώς επίσης και σε όσους εξ’ αυτών βρίσκονται υπό την επήρεια μέθης ή ναρκωτικών ουσιών.
 • Οι αθλητικές αποστολές να προσέλθουν στο γήπεδο μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά της ώρας νωρίτερα από την έναρξη της αθλητικής συνάντησης. Οι αποστολές των δύο ομάδων θα αναχωρήσουν, για και από το γήπεδο με δρομολόγιο, που θα καθορισθεί από τον Επικεφαλής των μέτρων.
 • Τα λεωφορεία της αποστολής της φιλοξενούμενης ομάδας, αμέσως μετά την αποβίβαση των αθλητών και των συνοδών τους, να αποχωρήσουν συνοδεία αστυνομικής δύναμης και να σταθμεύσουν σε ασφαλή χώρο που θα υποδειχθεί από τον Επικεφαλής των μέτρων. 
 • Η αθλητική αποστολή της ομάδας της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός να χρησιμοποιήσει τα αποδυτήρια που διατίθενται για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Επίσης, η Π.Α.Ε. Παναιτωλικός, να τηρήσει όλα τα προβλεπόμενα που αναφέρονται στον κανονισμό γηπέδων και ασφαλείας και προστασίας των αγώνων, με την στελέχωση ατόμων στα σημεία εισόδων – εξόδων, με σκοπό την παρεμπόδιση των ατόμων από την πρόσβαση σε χώρους που δεν έχουν εξουσιοδότηση και ιδιαιτέρως την πρόσβαση στον χώρο των αποδυτηρίων και στον αγωνιστικό χώρο, λαμβάνοντας υπόψη το Ειδικό Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων «Super League 1». Η αποχώρηση της φιλοξενούμενης ομάδας και των επισήμων παραγόντων αυτής θα γίνει ύστερα από εντολή του Επικεφαλής των αστυνομικών μέτρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής μετάβαση στο χώρο επιβίβασής τους και θα συνοδευτούν με αστυνομικές δυνάμεις.
 •  Οι θύρες του Γηπέδου Παναιτωλικού θα ανοίξουν την 16.30΄ ώρα της 30/10/2021.
 • Να  πραγματοποιηθούν αυστηροί προέλεγχοι στους εισερχόμενους στις θύρες του γηπέδου φιλάθλους, ώστε να αποκλεισθεί η μεταφορά, κατοχή και χρήση εντός της εγκατάστασης, απαγορευμένων ή άλλων επικίνδυνων αντικειμένων, που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες και να απομακρυνθούν τυχόν προσερχόμενους φιλάθλους. 
 •   Τη λειτουργία κυλικείων στην αθλητική εγκατάσταση που θα εξυπηρετούν σε μορφή «Self-Service» και θα προμηθεύουν μόνο συσκευασμένα προϊόντα και νερά, καφέ, τσάι και άλλα αφέψημα σε ποτήρια μιας χρήσης  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ως άνω (η) σχετικό Πρωτόκολλο Διεξαγωγής αγώνων με φιλάθλους. 

– Οι φίλαθλοι οφείλουν να περιορίσουν το χρόνο παραμονής τους σε κοινόχρηστους χώρους και να κατευθύνονται άμεσα προς τη θέση τους. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στο γήπεδο (πριν την έναρξη του αγώνα, κατά τη διάρκεια του αγώνα και στο ημίχρονο), θα πρέπει να κάθονται στη θέση που αναγράφεται στο εισιτήριο τους. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

 • Να μην επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο οιουδήποτε δικαιούχου ατόμου, φέροντα πανό ή πλακάτ με προκλητικό, υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο. Σε περίπτωση που αναρτηθούν στις κερκίδες πανό που περιέχουν υβριστικό, ρατσιστικό περιεχόμενο, με μέριμνα της γηπεδούχου ομάδας και κατόπιν συνεννόησης με την Αστυνομία, αυτά να απομακρύνονται.
 • Σε συνεργασία με τη διοργανώτρια αρχή «Super League 1», η Π.Α.Ε. Παναιτωλικός να ενημερώσει τους θεατές από τα μεγάφωνα του γηπέδου και πριν από την έναρξη της αθλητικής συνάντησης, για:

α. την ύπαρξη και λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης), κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 24560/2003 Κ.Υ.Α. και

β. τους όρους και τα μέτρα προστασίας έναντι του κορωνοϊού Sars_CoV_2, το Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων με Φιλάθλους και γενικά οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την παρουσία φιλάθλων στα γήπεδα. 

 • Να μην επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο, την ημέρα του αγώνα, του ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας που θα προσληφθεί από την Π.Α.Ε. Παναιτωλικός, πριν από την ανάπτυξη των αστυνομικών δυνάμεων.
 •  Οι Π.Α.Ε. Παναιτωλικός και Π.Α.Ε. Ολυμπιακός, να γνωστοποιήσουν έγκαιρα στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας στο email: [email protected], επιπρόσθετα στοιχεία για:

α. Ξενοδοχεία διαμονής των αποστολών των δύο ομάδων, ώρα αναχώρησης τους από αυτά, καθώς και τους υπευθύνους των αποστολών (ονοματεπώνυμα –κινητό τηλέφωνο), την ημέρα του αγώνα, προκειμένου διατεθούν αστυνομικές δυνάμεις και μέσα για τη συνοδεία τους και καθορισθεί το δρομολόγιο μετάβασής τους στην Αθλητική εγκατάσταση.

β. Τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων των εκπροσώπων – υπευθύνων της, οι οποίοι την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, να βρίσκονται στην αθλητική εγκατάσταση και να τελούν σε άμεση επικοινωνία με τον επικεφαλής των Αστυνομικών μέτρων, προς αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων βίας .

 •  Η Π.Α.Ε. Παναιτωλικός:

α. Να προσλάβει, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 13 της υπ΄ αριθ. 38404 από 18.8.2009 Κ.Υ.Α. «Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσεων» και σύμφωνα με τις διατάξεις παραγράφου 1 άρθρου 41Δ του Ν.2725/199 ως αυτό προσετέθη με άρθρο 5 του Ν.3057/2002, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με Ν.3262/2004 και Ν.4049/2012, ικανό αριθμό και αναγκαίο προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας (Security), αδειοδοτημένο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ειδικά πιστοποιημένο για τη λήψη «Ε Ν Τ Ο Ν Ω Ν» αστυνομικών μέτρων την ημέρα διεξαγωγής του ποδοσφαιρικού αγώνα, σαράντα (40) άτομα προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας, από 16.30΄ ώρα της 30/10/2021, σε συνάρτηση με τον βαθμό επικινδυνότητας του αγώνα, το οποίο θα συνεργάζεται με την αστυνομική αρχή, για την επιβολή των λαμβανομένων μέτρων ευταξίας με ειδικότερα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις, κατόπιν ειδικότερων οδηγιών – εντολών που θα τους παρασχεθούν από τους υπευθύνους, σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στο άρθρο 41Δ του Ν. 2725/1999, ως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και να αποστείλει κατάσταση με τα στοιχεία ταυτότητας, τον αριθμό αδείας, τα ακριβή καθήκοντα, τις θέσεις του προσωπικού και τη διεύθυνση κατοικίας του προσληφθέντος προσωπικού, στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή (Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου), στη Δ.Ε.Α.Β. και στη διοργανώτρια αρχή, στην οποία επιπλέον θα συμπεριλαμβάνονται και οι οριζόμενοι από την Π.Α.Ε. Παναιτωλικός, υπεύθυνοι κατά τομέα δραστηριότητας. 

– Επισημαίνεται ότι τα καθήκοντα του προσωπικού ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) προβλέπονται στο άρθρο 41Δ, παρ. 12 & 13 του Ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» και από τις διατάξεις του άρθρου 14.7.2 εδ. λα΄ της υπ’ αρίθ. 38404 της 18/26.8.2009 απόφασης Υπουργών Εσωτερικών – Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Πολιτισμού (Φ.Ε.Κ. 1780, τ.Β΄) «Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφαλείας των Αθλητικών Εκδηλώσεων» και συγκεκριμένα: 

 1. i. Ο έλεγχος για λόγους ασφαλείας, των προσερχόμενων θεατών στην αθλητική εγκατάσταση εν όψει αθλητικής εκδήλωσης γίνεται με σωματική έρευνα από μέλος του ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας του ιδίου φύλου με τον θεατή. Υποχρεωτικός σωματικός έλεγχος πραγματοποιείται από την Ελληνική Αστυνομία, προσωπικό της οποίας παρίσταται στις θύρες εισόδου της αθλητικής εγκατάστασης ή καλούνται ειδικά προς τούτο. Σε περίπτωση που προσερχόμενος θεατής, αρνηθεί το σωματικό έλεγχο, η αστυνομική αρχή ή το ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας, εφόσον έχει προηγηθεί άρνηση ελέγχου του από την αστυνομική αρχή κατά περίπτωση, δικαιούται να απαγορεύσει την είσοδό του, στην αθλητική εγκατάσταση.
 2. ii. Στα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας περιλαμβάνεται και το προβλεπόμενο από την παράγραφο 1 του άρθρου 275 Κ.Π.Δ., δικαίωμα να συλλαμβάνουν τους δράστες πράξεων βίας στις περιπτώσεις αυτόφωρων αδικημάτων και να τους παραδίδουν αμέσως στην παριστάμενη Αστυνομική Αρχή.

β. Να παραμείνουν ανοικτές οι θύρες του γηπέδου και να διατηρηθούν ελεύθερες οι κλίμακες των κερκίδων του γηπέδου, καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα, για την αποτροπή τυχόν ατυχημάτων, λόγω έκτακτων γεγονότων. Να τοποθετηθεί προσωπικό ασφαλείας, σε κάθε εσωτερική πόρτα η οποία σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι κλειδωμένη, πλην όμως να ευρίσκεται άτομο εφοδιασμένο με το κλειδί της εκάστοτε πόρτας που είναι στα κάθετα κιγκλιδώματα του γηπέδου, καθώς και σε κάθε άλλη εσωτερική πόρτα που οδηγεί προς τον αγωνιστικό χώρο, για την εκκένωση του γηπέδου ή επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων, εφόσον παραστεί ανάγκη.

γ. Να εξασφαλιστεί η παρουσία ασθενοφόρου ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος στο γήπεδο.

 • Κατά την προσέλευση της φιλοξενούμενης ομάδας στο γήπεδο του Παναιτωλικού θα παρευρίσκονται μέλη της Διοίκησης της Π.Α.Ε. Παναιτωλικού σε καίρια σημεία, για την διευκόλυνση του έργου της Αστυνομίας.
 • Αμφότερες οι διαγωνιζόμενες Π.Α.Ε., να γνωστοποιήσουν στους φιλάθλους των, με κάθε πρόσφορο μέσο, το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης.
 • Με ευθύνη της Π.Α.Ε. Παναιτωλικός, να εξασφαλισθεί και να προσκομισθεί εγκαίρως στην Υπηρεσία μας, η άδεια τέλεσης του εν θέματι αγώνα, η οποία θα εκδοθεί από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
 • Με μέριμνα της Π.Α.Ε. Παναιτωλικός να καθαρισθεί ο χώρος του γηπέδου μέχρι την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής του αγώνα,  από τυχόν πέτρες, ξύλα και λοιπά αντικείμενα από τα οποία μπορεί να προκληθεί σωματική βλάβη ή κάκωση της υγείας ανθρώπων. 
 • Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.7 του αρθρ. 41Γ ,των παραγρ.3 και 9 του αρθρ.41Δ και του αρθρ. 41Ζ του Ν.2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε , συμπληρώθηκε και ισχύει και με Ν. 4049/2012 «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» και με Ν. 4326/2015 «Περί επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό» και της ισχύουσας Νομοθεσίας για τον περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού. 
 • Η ισχύς της απόφασης, ισχύει από τη δημοσίευσή της.